Financieel jaaroverzicht 2022

Debet Balans per 31-12-2022 Credit
ING spaarrekening 11.999,70 Eigen Vermogen 9.752,08
ING betaalrekening 890,37 bestemmingsreserve PR 551,69
Kas 31,67 Bestemmingsreserve educatie 2.617,97
totalen 12.921,74 12.921,74
Debet Balans per 31-12-2021 Credit
ING spaarrekening 12.999,70 Eigen Vermogen 11.051,17
ING betaalrekening 1.238,40 bestemmingreserve PR 551,69
kas 47,82 Bestemmingsreserve educatie 2.683,06
totalen 14.285,92 14.285,92
saldo van het Eigen Vermogen
Eigen Vermogen 31-12-2022 9.752,08
Eigen Vermogen 31-12-2021 11.051,17
saldo -1.299,09

Jaarverslag 2022 Waterwerkgroep

Jaarverslag waterwerkgroep over 2022

 

 

De waterwerkgroep van onze mooie vereniging houdt zich bezig met alle natuur in en om onze wateren.

Een groot probleem in deze tijd is dat kinderen te weinig in de natuur actief zijn.

Waterdiertjes, vissen en amfibieën vangen en determineren, hebben we georganiseerd bij kinderboerderij Cantecleer en bij een aantal scholen. Deze mini vangexcursies zijn altijd een groot succes.

Via RAVON , kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, helpen we mee met het monitoren van wateren op vissen en amfibieën.

In de Hierdense beek hebben we zo rivierdonderpad gevangen en geteld.

In de Grift bij Hattem bij het gemaal hebben we meer dan 400 adulte rivierprikken met elektrovissen gevangen en overgezet in de IJssel om zo deze bijzonder dieren hun trektocht rivier opwaarts te kunnen laten volbrengen.

Langs de IJssel wordt er gezocht naar de zogenaamde knakalen. Beschadigde grote alen waarvan niet duidelijk is hoe de beschadiging veroorzaakt wordt. RAVON doet onderzoek naar de mogelijke oorzaken.

Met schepnetten worden sloten en andere wateren in en rondom Kampen geïnventariseerd op de doelsoorten, grote en kleine modderkruiper en bittervoorn en kamsalamander of grote watersalamander.

Erg blij zijn we met de recente vangst van een zeldzame adulte kwabaal in het Zwarte Meer door een beroepsvisser. Deze iconische vis hoort thuis in de wateren rondom Kampen.

Onze gewaardeerde verenigingsleden Reini en Hans Houkema hebben direct een ballade van de Kwabaal en de Rivierprik geschreven. Deze ballades zijn gepubliceerd in De Brug.

De bever en otter worden regelmatig gesignaleerd in en rondom de stad.

In samenwerking met de Zoogdiervereniging Nederland wordt er onderzoek gedaan naar sporen van otter en bever in de stad om zo te kunnen adviseren hoe de waterwegen rond en in de stad het beste ingericht en beheerd kunnen worden.

Elk jaar helpen we samen met veel verenigingsleden meerdere keren mee met de opruimacties langs de IJssel georganiseerd door Kampen Schoon. Dit jaar kwamen we zoveel zwerfafval tegen bij de inlaat van het Reevediep bij de sluis, dat we een brandbrief naar burgemeester en wethouders hebben gestuurd om te waarschuwen voor de ernstige vervuiling die op zal treden in het Reevediep, als de overloop/doorlaat vanuit de IJssel in de toekomst open gaat.

 

Jacko Westendorp

Onno Drent

Jaarverslag 2022 Vogelwerkgroep

Jaarverslag Vogelwerkgroep 2022

 

Algemeen

De volgende personen coördineren het werk van de vogelwerkgroep:

 • Anton Wielink, Yvonne Rabe, Nico Goosen, Oscar de Pauw, Marc van der Kolk, Jaap Dekker en Henk de Vos, waarbij zich in 2022 nog voegden Barend Kamphuis en Simon Miske

 

Zij zijn 5 keer bij elkaar gekomen om te overleggen over activiteiten van de vogelwerkgroep.

 

 

Activiteiten

Excursies

We organiseerden in 2022

 • een excursie naar de Vreugderijkerwaard op 3 april
 • fietsexcursies langs het Reevediep op 14 mei en 8 oktober
 • excursies naar de Marker Wadden op 6 mei en 29 oktober
 • een excursie naar de Binnenveldse hooilanden en de Blauwe Kamer in de omgeving van Wageningen op 24 september
 • een excursie naar Zuidwest Friesland op 5 november
 • de excursie naar het Lauwersmeer ging wegens de weersomstandigheden niet door

 

Inventarisaties

 • IJsseloog

De bezoeken aan het slibdepot “IJsseloog” zijn in 2022 vanaf het voorjaar weer uitgevoerd waarbij de medewerkers van Rijkswaterstaat ons gastvrij ontvingen. Een jaarverslag is in de Ratelaar gepubliceerd.

 

Telprojecten voor SOVON

 • Meegewerkt is aan slaapplaatstellingen van reuzensterns, ganzen, grote zilverreigers, grutto’s, aalscholvers en wulpen. Tellers: Oscar de Pauw, Nico Goosen, Yvonne Rabe en Henk de Vos
 • De maandelijkse watervogeltelling is compleet uitgevoerd voor de gebieden Vosse-Ketelmeer kust en de IJssel (van de stadsbrug Kampen tot aan de monding)/ Teller: Yvonne Rabe
 • Broedvogelmonitoring in Roggebotzand en watervogeltellingen langs het Reevediep. Tellers: Oscar de Pauw, Nico Goosen, Onno Drent, Peter Gersen en Herman Harder.
 • Broedvogelmonitoring langs het Zwarte Meer op verzoek van Natuurmonumenten. Tellers: Yvonne Rabe, Oscar de Pauw, Nico Goosen, Onno Drent, Anton Wielink, Jaap Dekker en Henk de Vos.

Meestal is vanaf de landzijde geteld maar ook enkele malen vanuit een kano die de Natuurvereniging heeft aangeschaft.

 

Vogelzangcursus

Verschillende werkgroep leden hebben meegewerkt aan de vogelzangcursus die Jacko Westendorp in het voorjaar organiseerde.

 

 

 

 

Zeearend

Het bekende paar op de Kamperplaat in het Ketelmeer broedde in 2022 niet. Er heeft een wisseling van partner plaatsgevonden waarbij de al vele jaren aanwezige man met ring Z663 is verdreven door een jongere man die in 2017 is geboren op het Vogeleiland.

Een ander paar op het Vogeleiland in het Zwarte Meer broedde dit jaar wel en bracht een jong groot. Een derde paar bouwde een nest langs het Zwarte Meer in de nabijheid van de Ramsgeul en broedde langdurig maar jongen werden niet gezien.

Ook op het Reeveeiland in het Drontermeer vestigde zich een paar maar deze kwamen in 2022 nog niet tot broeden.

Er werden veel waarnemingen gedaan van roepende zeearenden boven Kampen.

De zeearend heeft steeds meer territoria (30 paar) in Nederland, vooral in deze regio is het waarnemen van een zeearend geen bijzonderheid meer, niet alleen in de Randmeren maar overal langs de IJssel en het Reevediep.

Martijn de Jonge en Cor Fikkert hebben simultaantellingen georganiseerd door op afgesproken tijd op verschillende plaatsen in de regio te posten en waarnemingen van de zeearenden door  te geven via een WhatsApp groep zodat een goed beeld kan worden verkregen van alle aanwezige vogels en territoria. De aanmeldingen lopen via een Faceboekgroep.

 

Nestgelegenheid zwaluwen

We hebben de nestgaten in de oeverwaluwen wand bij de Eilandbrug opnieuw gevuld met leemhoudend zand. Dit jaar waren echter geen nestgaten bezet.

De zwaluwentil die in 2014 is geplaatst in het Onderdijks bood nog geen onderdak aan huiszwaluwen.

Verschillende keren werden leden van de werkgroep benaderd door mensen die broedende huiswaluwen in nesten aan hun huis wel of niet konden waarderen en om advies vroegen.

 

IJsvogelwand

Marc van de Kolk heeft op 4 plaatsen in Kampen ijsvogelwandjes aangelegd.

Het aantal broedvogels nam in 2022 na een zachte winter weer duidelijk toe en af en toe werden wel ijsvogels gezien in de nabijheid van de wanden maar ze gingen hier niet in broeden.

 

De Jan Nap toren

Helaas is de toren nog steeds afgesloten wat bijzonder jammer is voor vogelliefhebbers uit heel Nederland die vanaf hier konden genieten van de zeearenden.

 

Project Roggebotsluis/ N307

Regelmatig was er overleg over de werkzaamheden en de mogelijke invloed op de vogels. Aan de onderzijde van de nieuwe brug zijn kunst huiszwaluwnesten geplaatst die hopelijk de huiszwaluwen zullen aantrekken die nu broeden aan het brugwachtershuisje dat afgebroken zal worden.

 

Diverse contacten

Werkgroep leden hebben meegewerkt aan excursies voor scholieren. Ook bij de “Nacht van de Nacht” konden vanuit Quintus kinderen uilenballen uitpluizen en mochten kinderen bij de start van de kinderboeken week in de bibliotheek door verrekijkers naar vogels langs de IJssel kijken,

 

 

Vertegenwoordigingen

 • Yvonne Rabe vertegenwoordigt de vogelwerkgroep in het landelijke ‘Wetlandwachten-netwerk van Vogelbescherming voor de gebieden Vosse- en Ketelmeer en Zwarte Meer.
 • Oscar de Pauw is contactpersoon namens de VWG naar Natuurmonumenten betreffende de broedvogelinventarisatie bij het Zwarte Meer en de plannen met de rietkraag langs het Zwarte Meer.
 • Nico Goosen onderhield de contacten met Camera Nu, de hoofdsponsor van de Natuurvereniging IJsseldelta.
 • Marc van der Kolk vertegenwoordigt de vogelwerkgroep in het bestuur van de natuurvereniging IJsseldelta.
 • Anton Wielink is actief in de Weidevogelgroep.

 

Bijzondere waarnemingen

Het Reevediep geeft veel vogelaars gelegenheid om soms bijzondere waarnemingen te doen. Het gebied heeft nu landelijke bekendheid.

Opvallend waren hier de volgende zeldzaamheden: steltkluut, krombekstrandlopers, reuzensterns, geoorde fuut.

Het horen van een hoempende roerdomp of het zien van groepjes baardmannetjes is hier in het voorjaar niet zo moeilijk.

Fraai was ook de roodhalsfuut in zomerkleed in de Welle bij Zalk die daar nu al voor het derde jaar aanwezig is. Bij het Zalkerbos werden in het voorjaar een hop en een velduil waargenomen.

Bijzonder waren ook de waarnemingen van wespendieven in het Roggebotzand

 

Namens de vogelwerkgroep

Henk de Vos, Yvonne Rabe en Oscar de Pauw

Jaarverslag 2022 Plantenwerkgroep

2000-regime van kracht is. Onze inzet was om 1 van de 3 wieken bijv. zwart te kleuren en er een stop-systeem op te monteren dat de molen doet stoppen als er aanvliegende vogels worden gedetecteerd. Dit gebeurt in ons omringende landen en op de Noordzee. In ons bezwaarschrift stond dit centraal. De gemeente heeft dit terzijde geschoven omdat de huidige wetgeving daartoe niet verplicht. Beroep aantekenen is dan zinloos.

Fot van de al bestaande windturbines bij de Zuiderzeehaven

Over de plannen om een zonnepark van 37 ha aan te leggen aan de Hagedoornweg in IJsselmuiden (aan de rand van de Koekoek) heeft de Nbwg overleg gevoerd met RWE en Solarfields, omdat in dat weidevogelgebied tal van beschermde weidevogels broeden. De provincie Overijssel stelt zich in het “Actieplan weide- en akkervogels Overijssel” op het standpunt dat in de aangewezen gebieden “openheid, rust en het waterpeil moet worden gehandhaafd”, maar heeft voorlopig nog geen standpunt ingenomen over het zonnepark.
De gemeente Kampen is van plan voor het park een omgevingsvergunning te verlenen. (zie ook de Nieuwsbrief van januari-februari 2023).

Gebiedsvisie Reevedelta
Daar heeft de Natuurvereniging meegedraaid in het overleg met de landschapsarchitecten en de gemeente en in juni een “Zienswijze op de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Reevedelta, Kampen” ingediend, die aandacht vroeg voor de natuur.

Fietspad over de Zwartemeerdijk
De gemeente Kampen wil al een aantal jaren een fietspad aanleggen over de Zwarte-meerdijk tussen de Ramspolbrug en de Stikkenpolderweg. Daar zijn in 2021 vergunningen voor verleend op basis van een onvolledige en onjuiste Natuurtoets. Natuurmonumenten wil voor het fietspad geen recht van overpad verlenen over de rietopslag aan de Stikkenpolderweg. Op basis van die onjuiste Natuurtoets heeft de Nbwg samen met de betrokken pachters in het najaar een herzieningsverzoek ingediend bij provincie en gemeente.  De provincie beoordeelt de zaak opnieuw en heeft laten weten daar tot april (2023) voor nodig te hebben. (zie ook Ratelaar 158, december 2022)

Bart Zeven, opgesteld op 24 januari 2023

Jaarverslag 2022 Natuur beschermings werkgroep

Jaarverslag Natuur Beschermings Werkgroep over 2022
Het afgelopen kalenderjaar 2022 heeft de Natuurbeschermingswerkgroep (Nbwg) zich met de volgende zaken bezig gehouden, die natuurlijk allemaal te maken hebben met natuurbescherming.
Paviljoen Hanzezicht
In 2021 en 2022 heeft de Nbwg zich bezig gehouden met de in 2021 en 2022 verleende (tijdelijke) omgevingsvergunningen aan Paviljoen Hanzezicht, dat is neergezet op het befaamde “Koestrandje” aan de IJssel, dat behoort tot Natura 2000-gebied.
Begin 2022 heeft de gemeente onze bezwaren “ongegrond” verklaard en is de Nbwg in beroep gegaan (zonder de eerder wel betrokken omwonenden en hun advocaat).
De eigenaren van het strandpaviljoen hebben laten weten een permanente omgevings-vergunnning voor het paviljoen te willen aanvragen , waarvoor de bestemming Natura 2000 van het strandje moet worden afgehaald.
Een foto van het strandje in wintertijd (foto 25 maart 2022)

 

 

 

 

Natuurcompensatie in de IJsseldelta
Overheden moeten compensatie regelen voor gebieden waar natuur verloren gaat door ruimtelijke ontwikkelingen. Naar blijkt worden sommige compensatiemaatregelen niet of slecht beoordeeld op hun effectiviteit – daarover blijkt de Rekenkamer van Oost-Nederland ontevreden te zijn, zo meldt het programma Pointer van 4 december 2022.
Terwijl de weidevogelcompensatie voor en bij het Reevediep prima is geregeld, doet het aangeplante riet in het Natura 2000-rietmoeras tussen Hanzelijn en Europarcs het zo slecht dat de provincie begin 2020 het peilbeheer heeft moeten aanpassen – misschien komt daardoor zelfs de Europese Life-subsidie aan Overijssel in gevaar.
De Nbwg inventariseert nu de gebieden waar de compensatie geheel of gedeeltelijk niet is geslaagd.
Windmolens en zonneparken
De Nbwg heeft overleg gevoerd met het waterschap WDOD over de plaatsing van windturbines tussen de Oslokade en de IJssel, aan de rand van de oevers waar een Natura 2000-regime van kracht is. Onze inzet was om 1 van de 3 wieken bijv. zwart te kleuren en er een stop-systeem op te monteren dat de molen doet stoppen als er aanvliegende vogels worden gedetecteerd. Dit gebeurt in ons omringende landen en op de Noordzee. In ons bezwaarschrift stond dit centraal. De gemeente heeft dit terzijde geschoven omdat de huidige wetgeving daartoe niet verplicht. Beroep aantekenen is dan zinloos.
Fot van de al bestaande windturbines bij de Zuiderzeehaven

Over de plannen om een zonnepark van 37 ha aan te leggen aan de Hagedoornweg in IJsselmuiden (aan de rand van de Koekoek) heeft de Nbwg overleg gevoerd met RWE en Solarfields, omdat in dat weidevogelgebied tal van beschermde weidevogels broeden. De provincie Overijssel stelt zich in het “Actieplan weide- en akkervogels Overijssel” op het standpunt dat in de aangewezen gebieden “openheid, rust en het waterpeil moet worden gehandhaafd”, maar heeft voorlopig nog geen standpunt ingenomen over het zonnepark.
De gemeente Kampen is van plan voor het park een omgevingsvergunning te verlenen. (zie ook de Nieuwsbrief van januari-februari 2023).
Gebiedsvisie Reevedelta
Daar heeft de Natuurvereniging meegedraaid in het overleg met de landschapsarchitecten en de gemeente en in juni een “Zienswijze op de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Reevedelta, Kampen” ingediend, die aandacht vroeg voor de natuur.
Fietspad over de Zwartemeerdijk
De gemeente Kampen wil al een aantal jaren een fietspad aanleggen over de Zwarte-meerdijk tussen de Ramspolbrug en de Stikkenpolderweg. Daar zijn in 2021 vergunningen voor verleend op basis van een onvolledige en onjuiste Natuurtoets. Natuurmonumenten wil voor het fietspad geen recht van overpad verlenen over de rietopslag aan de Stikkenpolderweg. Op basis van die onjuiste Natuurtoets heeft de Nbwg samen met de betrokken pachters in het najaar een herzieningsverzoek ingediend bij provincie en gemeente. De provincie beoordeelt de zaak opnieuw en heeft laten weten daar tot april (2023) voor nodig te hebben. (zie ook Ratelaar 158, december 2022)
Bart Zeven, opgesteld op 24 januari 2023

Jaarverslag 2022 Weidevogelwerkgroep

Inleiding

 

Zoals ieder jaar zijn wij altijd weer opgewekt en vol goede moed om het nieuwe weidevogel seizoen te beginnen. De gedachte om weer tussen de vogels op het veld te zijn, te mijmeren bij een hek, met de kijker naar “avontuur “zoeken dat geeft ons allemaal de nodige energie.

Op twitter begint het al vroeg omdat er, uiteraard, weidevogel minnende boeren worden gevolgd. Voor de boeren begint het weidevogelseizoen overigens al op 15 februari.  Zij moeten dan de zaken rond de plasdras voor elkaar hebben. Voor de weidevogel vrijwilligers begint het seizoen bij de vondst van het eerste kievitsei.

Het seizoen voor ons begon dit jaar op: 9 maart 2022. Het eerste kievit ei werd gevonden door Tonny Rupert, weidevogel vrijwilliger bij Weidevogelgroep Hof van Twente. Dit was dan ook gelijk een nest met twee eieren. Hiermee was Overijssel de eerste van dit jaar.

Daarna gaat het snel en komen uit alle hoeken van Nederland vermeldingen van het eerste eitje uit de provincie.

Op 10 maart jl. werd ons gevraagd mee te werken met een podcast vanuit provincie Overijssel voor de serie natuur dichtbij.  Dat was een mooie start. Hierdoor konden we ons belangrijke werk nog breder onder de aandacht brengen. Je kunt het via bijgaande link terug luisteren.

https://tinyurl.com/mfnput7n

Tevens mocht onze coördinator Ailko Faber zich weidevogel vrijwilliger van het jaar 2022 noemen.

Het Seizoen 2022

 

Zoals ieder jaar is het maar weer afwachten wat het seizoen ons brengen gaat. Daar hebben we geen invloed op maar het beïnvloedt ons werk wel op een belangrijke manier.

Februari: was een erg natte maand. Daar waar normaal 60 mm regen valt. Valt viel er nu 180 mm. Het gevolg is dat sommige landen geheel onder water staan. Verder is het een zachte maand met een paar mooie dagen en veel wind.

Maart: door de oosterwind drogen de landerijen alweer snel op. En dan is er al snel weer het gevoel dat het te droog is. De boeren hebben inmiddels hun drijfmest, “jarre” zoals ze dat noemen in Friesland, op het land kunnen wegzetten. Er zijn twee weken van 18 graden en er kan weer koffie gedronken worden op het terras. De lente is nu echt begonnen. Hierna komt er raar weer. Het gaat sneeuwen en er is lichte nachtvorst. De eerste kieviten zitten te broeden dus dat worden spannende dagen. Op 30 maart komt er sneeuw 5-7 cm en het kwik daalt tot -10 ˚C . Terwijl het in het weekend 20 ˚C graden was. We spreken af dat we dit weekend niet gaan zoeken om de broedende kieviten rust te geven.

 

 

April: De eerste weken van april hebben we bijna iedere dag regen. Dat was wel nodig want het was al behoorlijk droog geworden. Nu lopen we weer te soppen in het land en dat geeft schade bij de weidevogels. Nesten drijven weg en de beestjes moeten opnieuw starten. Eind april is de bovenlaag weer gortdroog. In week 18 tot 24 hebben we een ware geboortegolf in het land. Het is nu allemaal nog beter in beeld door de apps, foto’s en de drones. Dat noemen we een winstpunt.

 

 

Mei: dit is voor de jonge beestjes de gevaarlijkste maand omdat ze hierin vliegvlug moeten worden en er meerdere soorten kapers op de kust zijn. De nachten zijn redelijk fris ( 1-6 ˚C)  Overdag is het 14-16 ˚C  Het gras krijgt nu echt een boost om te groeien. In mei is het zo droog dat het journaal er melding van maakt. Het is droger dan in 1976. De boeren hebben het zwaar. Vooral in Brabant en Limburg is het erg.  Da’s voor de jonge vogels geen goed teken. Er komen al beelden binnen van jonge stervende kuikens via facebook en twitter. 19 & 20 mei gaat het regenen en daar zitten we dan ook met smart op te wachten.

 

De groep vrijwilligers

 

Inmiddels hebben we nu 151 boeren gelinkt aan de Boerenlandvogelmonitor. Dat is met name het werk van onze veld coördinator Freddie Aalberts. Die verricht echt goed werk. In de groep vrijwilligers hebben we nu 45 mensen zitten die zich bezighouden met de weidevogelbescherming. Een simpele rekensom zou dan betekenen dat als wij ieder 3 boeren voor onze rekening zouden nemen en we de boeren hiermee hebben afgedekt. Die verhouding is niet de realiteit. Immers niet iedereen heeft evenveel tijd tot zijn /haar beschikking.

Wel hebben we nu een leuke samenwerking met de groep uit Genemuiden. Hierdoor is de groep ook met name zo groot geworden. De samenwerking voelt na dit jaar wel erg goed aan en is ook productief.

We hebben wel een aantal leden die een leeftijd bereiken waarop het lastiger wordt hele einden in het veld te struinen en zaken digitaal af te handelen in oa de boerenlandvogelmonitor. Gelukkig worden die meestal door een ander lid wel weer meegenomen om toch ook nog een bijdrage te leveren. Dat is mooi om te zien. En het brengt ook vreugde bij de vrijwilligers om toch ook weer in het voorjaar de lente in een weiland op te snuiven.

 

Het contact met de boeren

 

Iedere vrijwilliger maakt individuele afspraken met de boer en start het seizoen op om toestemming te vragen. Ook als er sprake is van een meerjarige afspraak is ook dit een goede start. We zijn ons altijd bewust dat we op zijn land lopen en dus in feite zijn inkomstenbron. Binnen onze groep horen wij geen bijzonder gekke zaken in de contacten met de boeren. Ze zijn allemaal bereid en welwillend om mee te werken.

Freddie heeft een belangrijk rol in de communicatie, waar we hem dankbaar voor zijn.

Predatie

 

Van de door ons gevonden 831 nesten zijn er 64 gepredeerd. Dat is slechts 8% en is gezien de hoeveelheid eieren relatief laag. Nu kan er een kleine marge zitten in die gegevens omdat nog niet iedereen dat nauwkeurig noteert. Maar als we zouden uitgaan van 15% komen we uiteindelijk op 124 nesten uit. En dat is een reëel getal.

De predatie ontwikkelingen zijn een tijd bijgehouden door de Universiteit van Wageningen en daar is een absolute vermeerdering te zien als 2000 met 2004 vergeleken wordt. We laten het toch even zien in dit in dit verslag, hoewel we ons bewust zijn dat het mogelijk al weer anders is.

(afb. 1.)

 

De discussie die in onze groep ieder jaar weer gevoerd wordt, heeft dan volgens ons ook het meest te maken met de predatie van de jonge kuikens. Daar hebben we geen gegevens van en die is aanzienlijk hoger dan 8% voor ons gevoel. Dit jaar de kwamen vooral voorbij de blauwe kiekendief, de ooievaar, de steenmarter en de vos.

Van de vossen hebben we dit jaar geleerd dat, als ze de kans hebben, ze het liefst wachten tot de eieren op uitkomen staan. Op de een of andere manier kunnen ze dat horen.

Er zijn ook weer een behoorlijk aantal vossen geschoten en gevangen in ons gebied. Dankzij die actie houden we het redelijk in de hand.

We zijn een proef gestart met gebieden waar er gebruik wordt gemaakt van cameravallen. Daar komen we later in het verslag op terug.

Hieronder een lijstje met de resultaten van de jagers.

 

Afschot Vos:

Jaar Kunstlicht Geweer Verkeersslachtoffer Totaal
2021 – 2022 13 21 2 36
2020 – 2021 22 20 0 42
2019 – 2020 29 42 0 71
2018 – 2019 15 4 0 19
2017 – 2018 38 36 0 74
2016 – 2017 22 13 0 35
2015 – 2016 27 16 3 46
2014 – 2015 30 12 6 48
2013 – 2014 28 16 2 46
2012 – 2013 30 28 0 58
2011 – 2012 23 30 6 59
2010 – 2011 39 9 4 52

 

In totaal is met het lichtbakken 2217 kilometer gereden

Kraai

Totaal geschoten 303 stuks

( afb. 2.)

Bijeenkomsten

 

We hebben drie bijeenkomsten georganiseerd.

7 maart

25 april

6 juni

 

Tijdens de laatste bijeenkomst werd er vanuit de groep gesteld dat we beter zichtbaar / vindbaar zouden moeten zijn op de sociale media.

 

Als er iemand van de groep is die de sociale media  op zich wil nemen dan horen we dit graag

 

Het moet ons wel even van het hart dat er te weinig vrijwilligers komen op deze bijenkomsten.  Het gevolg hiervan is dat niet iedereen mee krijgt of onvoldoende mee krijgt wat we aan het doen zijn. Hierdoor wordt de communicatie bemoeilijkt en dat is niet nodig. We spreken dan ook de hoop uit dat we het komend seizoen jullie in groten getale mogen ontvangen.

 

Drone Groep

 

We vliegen met zes mensen in drie groepjes van twee. We zijn allemaal gediplomeerde drone vliegers en hebben de afgelopen jaren al een behoorlijk kennis opgebouwd.

Er is meer gevlogen dan de afgelopen jaren. Er zijn ruim 60 vluchten geweest. We hebben afgesproken dat we ook eerder in het seizoen gaan vliegen en niet alleen als het gras hoog is. We hopen hiermee nog meer nest notities te verzamelen en dus een beter beeld te krijgen op de gebieden waar we met zijn allen actief zijn.

Enkelen van ons hebben gebruik gemaakt van een geheel nieuwe drone en daar waren we heel tevreden over. Die was lichter en gemakkelijker te vervoeren in het land.

 

 

We hebben een aantal nieuwe ervaringen mee gemaakt dit jaar. Er zijn aanvaringen geweest met diverse weidevogels. Er was een botsing met een scholekster, dat leverde een gebroken wiek op maar de vogel heeft daar niets aan over gehouden. Er is ook een aanvaring met een wulp geweest en dat heeft de drone niet overleefd. Die moest naar de reparatie waardoor we een tijdje met een drone minder hebben gevlogen.

 

Wel handig om te weten is dat we nog steeds naar drone vliegers zoeken. Dus laat het ons weten als je hierin geïnteresseerd bent. Meld je daarvoor snel aan, dan kun je komend jaar wellicht al vliegen.  06-36018075

Cameravallen

 

Dit jaar werd ons gevraagd om mee te doen aan een verkenning aangaande een onderzoek naar nestpredatie.

Het doel was om een goede indruk te krijgen van de rol van de verschillende predatoren in deze gebieden, zodat gericht(er) actie kan worden ondernomen om de predatiedruk te verminderen. Ook kan het onderzoek mogelijk een opmaat zijn naar grootschaliger onderzoek, met het oog op het eventueel verkrijgen van een ontheffing voor bijvoorbeeld het wegvangen van steenmarters of het plaatsen van een kraaienvangkooi.

Het ging om gebieden in Kamperveen, Mastenbroek Zuid en de Roebolligehoek

Per gebied werden door het Collectief vijf 4G camera’s beschikbaar gesteld, in totaal dus 15 voor de IJsseldelta. Het was de bedoeling om met deze camera’s op een gestructureerde wijze zoveel mogelijk data te verzamelen, o.a. door een camera zo snel mogelijk bij een nieuw nest te plaatsen als het nest uitgekomen of gepredeerd is. Het mooie van de 4G camera’s is dat de status van een nest op afstand te volgen is.

Vanuit het Collectief heeft Peter van den Brandhof ons, samen met een collega, bij het onderzoek ondersteund. Denk daarbij aan het organiseren van een start- en afsluitende bijeenkomst, een veldinstructie, het voorprogrammeren van de camera’s en het ondersteunen bij vragen en problemen gedurende het seizoen.

Er hebben een viertal mensen meegewerkt aan dit onderzoek. Waarvoor dank! De resultaten hebben mogelijk geleid tot een verlenging van dit project. Het is nog even afhankelijk van de verwerking van de resultaten en de budgetten.

 

BTS tellingen

 

In de Mastenbroek polder zijn er een zestal mensen ingezet om in specifieke gebieden de BTS tellingen uit te voeren. Dit waren professionele tellers.

Bijgaande de resultaten van de tellingen

Kamperveen Noord

Kamperveen Zuid

Roebolligehoek

 

Stuurmansweg

Jutjesriet

 

Het ligt in onze planning dat wij zoveel mogelijk BTS tellingen doen in onze eigen gebieden. Hiervoor zal er nog wel een praktische training gegeven moeten worden.

(Afb. 3)

Onze resultaten

 

Dit jaar is er voor het eerst door iedereen gebruik gemaakt van de applicatie om de gegevens in te voeren direct per telefoon of achteraf op de computer. Dat is ook direct te zien in de resultaten. Het aantal gevonden eieren verdubbelde t.o.v. van 2021.

Om dit te vergemakkelijken waren er twee YouTube filmpjes gemaakt waarop een instructie was te zien hoe dat werkte. Dat heeft duidelijk geholpen.

(11) boerenlandvogel monitor noteren – YouTube

(11) inloggen op de telefoon – YouTube

De inspanning die er dus is geleverd vinden we direct terug. Dat is een mooi resultaat. Hierdoor krijgen we ieder jaar beetje bij beetje een steeds zuiverder “wetenschappelijker” beeld van ons gebied. En dat is gezien de huidige wereld hard nodig!

Dank allen!

Wij zijn ervan overtuigd dat we nog veel meer nesten kunnen traceren als ook werkelijk iedereen dit individueel gaat toepassen. Er zijn nog een paar mensen geweest die het per groep hebben ingevoerd en dat geeft dan weer een vertroebeld beeld.

We hebben met de drone groep al besloten dat we eerder gaan vliegen om zo nog meer legsels te kunnen traceren. Dus eerder in het seizoen.

 

Afb. 4

(Afb.4)

Er was een dag waarop de meeste eieren werden gevonden.

Grutto            – 19-04-2022  14 nesten

Kievit              – 19-04-2022  31 nesten

Tureluur        – 19-04-2022    5 nesten

Scholekster   – 22-05-2022    6 nesten

Wulp              – 16-05-2022    4 nesten

 

Ook werd duidelijk dat de meeste mensen de data invoeren via de mobiel in het land. Het invoeren via de drone loopt nog niet helemaal soepel bij iedereen. We gaan kijken hoe we dat kunnen verbeteren komend seizoen.

 

 

Dat gaat dus de goede kant op:

Methode Aantal
Internet applicatie 292 34.9%
Mobiele site 535 63.9%
Drone 10 1.2%
Totaal 837

 

De predatie, voor zover ingevoerd geeft een verwarrend beeld. Het blijkt dat niet goed kan worden vastgesteld waardoor een nest is gepredeerd. Of dat ligt aan een tekort aan kennis op dat gebied of onnauwkeurigheid bij het invoeren wordt niet duidelijk.

Hier moeten we komend jaar beter aandacht aan besteden lijkt ons.

De verliezen per soort:

 

(Afb. 5)

De verliezen per gebied:

 

(Afb.6)

Windmolens in de Mastenbroekerpolder

 

In het najaar van 2022 werden we opgeschrikt door de melding dat de Ondernemers Kring Genemuiden (OKG) plannen heeft om in de polder 10 windmolens neer te zetten.  We spreken hier over molens die op 60 meter na de zelfde hoogte hebben als de Eiffeltoren in Parijs (240 meter tip hoogte).

 

 

(Afb. 7)

Dat was even schrikken.

Na overleg met het collectief hebben we een persbericht gemaakt waarin we aangaven dat we een petitie gestart zijn om dit tegen te houden. Het betreft petitie24.nl/s4500 daar kun je overigens nog op intekenen.

Als gevolg hiervan kwam de pers uiteraard op ons af. Er is een interview gegeven in de Stentor en er zijn opnames gemaakt voor de Zwolle TV.

Weidevogelgroep IJsseldelta in verweer tegen windmolens Mastenbroekerpolder – RTV Focus (rtvfocuszwolle.nl)

Plannen windmolens in Mastenbroek funest voor weidevogels: ‘Ze zijn helemaal gek geworden’ | Zwolle | destentor.nl

Naast het feit dat onze club zo een mooie promotie kreeg, hebben we ook een visitekaartje afgegeven dat wij de nodige kennis hebben van het gebied en dat dit plan niet een goed idee is.

Achter de schermen werd coördinator Ailko Faber betrokken bij een groep tegenstanders die zich verenigd hebben in een app groep waarin men elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De belangrijkste ontwikkelingen sturen we via de app groep van de weidevogelgroep door naar jullie.

De strijd moest gestreden worden op provinciaal niveau en daarvoor hadden we politieke medestanders nodig. Dus Groen Links in Kampen werd geactiveerd, CDA werd geactiveerd in de provincie en andere politieke partijen zoals Partij Van De Dieren.

Afgelopen november was er een raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland alwaar we gebruik hebben gemaakt van de spreektijd voor inspraak om onze mening over de wensen van de OKG duidelijk te maken. Daar waren op 24 nov. jl. zeven sprekers die dit allemaal een onzalig idee vonden.

De kern van dat betoog was dat: de broedgebieden als uitsluitingsgebieden op een kaart moeten komen te staan.

 

Het ziet er naar uit dat we in ieder geval de aandacht hebben en dat er gekeken gaat worden op een bredere manier dan tot nu toe het geval was.

 

Opmerkelijke zaken

 

We hebben dit seizoen landelijk veel meldingen gehad van nesten met meer dan vier eieren meldingen. Of dat nu komt omdat iedere weidevogel liefhebber een camera in zijn/haar zak heeft of dat de vogels zelf aanvoelen dat ze alle zeilen moeten bij zetten valt nog te bezien.

We zullen het ook voor het komend jaar in de gaten houden.

 

 

 

 

 

 

Ook werden er plevier eieren gevonden en dat gebeurd niet erg vaak. Ik heb hier helaas geen foto van Herman Rietman -30 april 2022

 

 

Voor de liefhebber die een wat breder beeld wil hebben van de activiteiten van andere weidevogel mensen is het aan te raden een account te nemen op twitter.  Daar komt de laatste jaren steeds meer film en beeldmateriaal voorbij wat een god beeld geeft en het houdt je ook op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en afspraken op andere gebieden dan de IJsseldelta.

Tevens is het leuk om ook de facebook pagina te volgen van ons. Daar worden de meeste ontwikkelingen en zaken van andere weidevogelgroepen uit Nederland in geplaatst.

IJsseldelta Weidevogel werkgroep | Facebook

Hier een rijtje van de eerste eitjes de afgelopen jaren

 

 • 2022 – 9 maart – Hengevelde Overijssel
 • 2021 – 5 maart – De Ronde Venen;
 • 2020 – 2 maart – Maasdriel;
 • 2019 – 28 februari – Fryske Marren;
 • 2018 – 14 maart – Giessenlanden;
 • 2017 – 9 maart – Ronde Venen;
 • 2016 – 9 maart – St Oedenrode;
 • 2015 – 8 maart – Schelluinen;
 • 2014 – 5 maart – Delwijnen;
 • 2013 – 21 maart – Binnenveld Ede;
 • 2012 – 10 maart – Oudehaske;
 • 2011 – 6 maart – Maasland.

 

(Afb.8)

Verantwoording

 

Afb. 1- uit Predatie bij weidevogels- onderzoek: op zoek naar de mogelijke effecten van predatie

             op de weidevogelstand  – 2005

Afb. 2- Gegevens ontvangen van het WBE IJssellande dhr. G.van Dijk

Afb. 3 t/m 6 – gegevens uit de BLVM

Afb. 7- kaartje uit de Stentor

Afb.8 – BLVM

Jaarverslag 2022 Natuurvereniging IJsseldelta

Jaarverslag Bestuur van de Natuurvereniging IJsseldelta  over 2022     

 

 1. Inleiding

Een enkele keer wordt in onderstaand jaarverslag over 2022 ook een gebeurtenis uit 2023 genoemd. Het jaar 2022 werd voor de Natuurvereniging IJsseldelta als vanouds een jaar zonder Corona, met een normale Algemene Ledenvergadering en weer volop excursies en andere activiteiten.

 

In 2022 is Gonnie van de Weerd overleden, de weduwe van Jan Nap. De nabestaanden zijn door het bestuur gecondoleerd.

Eind 2022 telde onze vereniging 148 leden.

 

Dit jaarverslag biedt een beknopt overzicht van de verenigings- en bestuursactiviteiten, waarmee  het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over het beleid en de uitvoering van het werkplan en aan de gemeente als verstrekker van subsidie. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059185 en door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege deze status wordt dit verslag met de jaarrekening ook op de website van de vereniging geplaatst.

De verenigingsactiviteiten spelen zich vooral af in de werkgroepen van de vereniging. Het betreft de vogelwerkgroep met de weidevogelbeschermingswerkgroep, de plantenwerkgroep, de natuurbeschermingswerkgroep en de waterwerkgroep. De werkgroepen hebben elk afzonderlijk hun activiteiten in een eigen verslag verantwoord. Deze verslagen zijn een integraal onderdeel van dit jaarverslag. Alle verslagen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan De Ratelaar of eventueel op andere wijze, op papier of digitaal. De verslagen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

 1. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur kan statutair 7 leden tellen. Het bestond in 2022 uit de volgende personen:

J.E. Borst (Jessica), voorzitter

 1. Kamphuis (Barend), secretaris, in mei opgevolgd door B.F. Zeven (Bart), secretaris ad interim
 2. J. Rensen (Hans), penningmeester
 3. Drent (Onno), lid
 4. van der Kolk (Marc), lid
  O.C.F. de Pauw (Oscar), bestuurslid tot april

J.J. (Jacko) Westendorp

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Secretaris Barend Kamphuis heeft in maart 2022 de twee termijnen van drie jaar volgemaakt en is afgetreden. De eerste termijn van Oscar de Pauw liep ook af in maart 2022. Jacko Westendorp is in maart toegetreden tot het bestuur als lid en Bart Zeven bekleedt vanaf mei de functie van secretaris ad interim.

Daarmee ziet het rooster van aftreden er begin 2023 als volgt uit:

Naam Aantreden Aftreden Herkiesbaarheid
Hans Rensen 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Treedt af als penningmeester
Marc van der Kolk 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Onno Drent 2019 2022 Niet herkiesbaar
Oscar de Pauw 2019 2022 Verkiesbaar
Jessica Borst 2019 2022 Herkiesbaar als lid
Jacko Westendorp 2022 a.i. Verkiesbaar als lid
Bart Zeven 2022 a.i. Verkiesbaar als secretaris

 

 

 

* Volgens artikel 13 lid 1 van de Statuten is voor een derde termijn van 3 jaar een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen nodig.

Volgens de Statuten bestaat het bestuur uit tenminste 5 en ten hoogste 7 personen. Dat betekent dat aanvulling van het bestuur op de ALV van 2023 noodzakelijk is.

 

 1. Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft in 2022 8 maal vergaderd.  De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 29 maart 2022, zoals uitvoeriger beschreven in de notulen van deze ledenvergadering.

De plannen voor jeugdeducatie konden in 2021 verder worden ontwikkeld en gedeeltelijk, ondanks corona, ook tot uitvoering worden gebracht. Het lespakket ‘Plastic soep’ van IVN is door de gemeente aangekocht en is door de Natuurvereniging IJsseldelta verder uitgerold in samenwerking met de bibliotheek onder meer tijdens de Kinderboekenweek, waarvan het thema “Gigagroen” was. Verder is er een aantal malen les gegeven op diverse basisscholen en is de Vogelzangcusrus van start gegaan. Voor de onderwijsactiviteiten heeft de Vereniging twee vertrouwenspersonen kunnen aantrekken uit duikvereniging De Oester.

Namens het bestuur heeft Onno Drent (in samenspraak met verschillende leden van de vereniging) een ‘natuurvisie’ opgesteld.

Bestuursleden hebben uitvoerig met de gemeente en landschapsarchitect Karres en Brands gesproken en hen geadviseerd over de realisatie van het “natuurinclusieve” karakter van de  nieuwbouwlocatie “Reevedelta” (3200 woningen langs de bypass). Daarnaast zijn bestuursleden betrokken geweest bij het project Schone IJssel.

 

Veel aandacht heeft het bestuur gegeven aan PR. Zo hebben we 2 banners opgehangen bij de stadsbrug om nieuwe (jonge) leden aan te trekken. Helaas is er 1 gestolen.  Besloten is de website de vernieuwen (zie pt 5).

Op grond van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn de statuten herzien door Notaris Herweijer en is een exemplaar van deze nieuwe statuten digitaal toegezonden aan de leden. Op de ALV van 2023 worden ze besproken.

Verder vroeg de Hooizolder de nodige aandacht: het bestuur heeft een inventaris van alle spullen opgesteld en er is in januari 2023 eindelijk duidelijkheid gekomen (van de kant van de gemeente) dat we met 50 personen in het pand aanwezig mogen zijn. We hebben de Hooizolder dus kunnen gebruiken voor de Nieuwjaarsborrel.

De ledenadministratie van de vereniging wordt, zoals gezegd, verzorgd door Marina Rensen. Onze penningmeester Hans Rensen heeft zich in de loop van het jaar teruggetrokken als beheerder van De Hooizolder, reden voor het bestuur om deze taak collectief over te nemen.

Zoals gebruikelijk is in het najaar 2022 een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend met het daarbij behorende Werkplan en begroting voor 2023. Dit werkplan en de begroting zullen ook worden besproken op de ALV voorjaar 2023. De gemeentelijke subsidie is voor 2023 met ruim 14 % verhoogd tot €2871,- (brief 02-01-2023), zodat de deze inkomsten nu bijna de huur dekken.

 

 1. Werkgroepen

De afzonderlijke werkgroepen verzorgen ieder hun eigen jaarverslag, die zullen worden voorgelegd aan de ALV op 16 maart 2023.

 

 1. Ratelaar, nieuwsbrief, website.

De Ratelaar is drie keer uitgekomen dit jaar: een special voor de ALV in de lente, een zomer/herfst nummer en een winternummer. De redactie bestond uit Kees de Kievid, eindredacteur, Henk Dorgelo en Oscar de Pauw. Henk zorgt ook voor de verspreiding. Een beperkt aantal instellingen ontvangt in het kader van PR de Ratelaar gratis. Steeds meer leden ontvangen de Ratelaar digitaal.

In het kader van de PR zijn er 2 banners opgehangen bij de stadsbrug om nieuwe (jonge) leden aan te trekken. Helaas is er 1 gestolen.

Af en toe haalt de natuurvereniging de pers. Soms gebeurt dat in de vorm van een column in de Brug of in de vorm van een nieuwsbericht in de Stentor, bijv. over het beroep dat de vereniging aantekende tegen het ongegrond verklaren door de gemeenten Kampen van onze bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het Hanzepaviljoen in Natura 2000-gebied.

Marc van de Kolk, Jessica Borst en Peter Schräder vernieuwden de website. Marc van der Kolk en Oscar Pauw verzorgen het beheer van  http://natuurverenigingijsseldelta.nl. Op deze site kunnen actuele berichten, verslagen, foto’s en voor de vereniging en werkgroepen van belang zijnde informatie kunnen worden geplaatst. Dit team verstuurde ook actuele berichten en mededelingen als Nieuwsbrief per e-mail naar de leden. Een reguliere Nieuwsbrief onder redactie van Jessica Borst en Suzanne Beurmanjer is vanaf zomer 2022 iedere 2 maanden verschenen.
Ook is onze vereniging te vinden op www.groenbezig.nl achter de button “Ik zoek een groep of een initiatief”.

 

 1. Lezingen

Op 29 maart (ALV 2022) heeft Johan Spinder van het Otterportaal een lezing gehouden over de Otter.

Op 8 november 2022 heeft Herman van der Hart in het VZOD gebouw een lezing gehouden over “De vlucht van de kraanvogels”.   

 

 1. Contacten met verwante organisaties

Met de afdeling Zwolle van de KNNV en met de Agrarische Natuurvereniging Camperland is een goede relatie. Contacten met natuurorganisaties en verenigingen zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON, etc. lopen via de werkgroepen.

De vereniging maakt bij gelegenheid gebruik van adviezen van Natuur en Milieu Overijssel en van Vogelbescherming en indien nodig van andere natuurorganisaties.

Met de Bijenvereniging Kampen e.o. zijn goede contacten, ook met het oog op educatie. Hetzelfde geldt voor de Kinderboerderij Cantecleer.

Met de werkgroep Schone Rivieren (een initiatief van IVN Natuureducatie) is blijvend contact opgebouwd met het oog op het opschonen van een gedeelte van de IJsseloever (tussen de Molenbrug en het Reevediep).

Ook met Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie, is een goede relatie opgebouwd. Dat resulteerde, net als in 2021, in een gezamenlijk project voor de Nacht van de nacht op 29 oktober.
De samenwerking met de bibliotheek wordt gecontinueerd, wat vanwege de samenwerking de Stadkamer Zwolle wellicht zorgt voor aanvullende buitenlessen.

 

 1. Sponsoring

CameraNu.nl te Urk ondersteunt onze vereniging met een financiële bijdrage. Dit bedrijf wil ook voor de uitnodiging en betaling van bekende sprekers zorgen. Nico Goosen onderhoudt voor ons het contact.

 

Namens het bestuur, Jessica Borst, voorzitter en Bart Zeven, secretaris a.i.  (2 maart 2023)

Nieuwsbrief Februari 2023

Nieuwsbrief Februari 2023

Nieuwsbrief December 2022

Bieuwsbrief December 2022

Nieuwsbrief Oktober 2022

Nieuwsbrief Oktober 2022