TV opnames voor Vroege vogels

Op 9 april zijn een aantal van onze leden van de vogelwerkgroep op pad geweest met de crew van Vroege Vogels.

Ze hebben daar een item gemaakt over de BMP telling die gedaan wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer.

Een BMP telling is onderdeel van het Broedvogel Monitoring Project dat gedaan wordt voor en door SOVON vogelonderzoek om de broedvogels in een bepaald gebied in kaart te brengen.

De uitzending is zondag 19 mei om 19:25 op NPO2

foto’s gemaakt door Herman Harder

 

Wil je er meer over weten kan je dat hier vinden Broedvogelmonitoring (BMP) | Sovon

jaarverslag waterwerkgroep over 2023

Waterwerkgroep 2023

 

De waterwerkgroep van de natuurvereniging bestaat uit drie verenigingsleden.

In 2023 zijn er de volgende activiteiten geweest:

 1. In samenwerking met de Stichting Schone Rivieren ons stuk langs de IJssel van de Molenbrug tot aan de Scheeresluis ter hoogte van het Onderdijks vrijgemaakt van zwerfafval.
 2. In samenwerking met de Zoogdiervereniging het Hanzeotter project gestart en via social media dit initiatief verspreid. We zoeken spraints en prenten van otters en plaatsen wildcamera’s en brengen zo knelpunten (aanrijdingen) in kaart. We hopen zo faunavoorzieningen te kunnen realiseren in samenspraak met de ecoloog van de stad Kampen.
 3. Met Ravon en de boswachter van Staatsbosbeheer gemonitord in de Vreugderijkerwaard en daar onder andere de grote modderkruiper gevangen.
 4. In samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel meegewerkt aan de rapportage over de waterkwaliteit in en rondom Kampen. De campagne heet Vang de Watermonsters. We vangen waterdiertjes en nemen watermonsters en doen helderheidsmetingen en maken foto’s ter plekke. Het onderzoeksrapport is online beschikbaar.

Opgesteld door Onno Drent

jaarverslag vogelwerkgroep over 2023

Jaarverslag Vogelwerkgroep 2023

 

Algemeen

De vogelwerkgroep is 6  keer bij elkaar gekomen om te overleggen over activiteiten van de vogelwerkgroep en om onderling waarnemingen en ervaringen met elkaar te delen.

 

Activiteiten

Excursies

We organiseerden in 2023 een

 • dagexcursie naar Haaksbergerveen op 28 januari
 • avondexcursie naar de bosuil in Roggebotzand op 24 februari
 • ochtendexcursie naar de Mandemakershut op 19 mei
 • dagexcursie naar Diependal, Fochteloër veen en Drents Friese Wold op 10 juni
 • dagexcursie naar de Marker Wadden op 30 september
 • ochtendexcursie naar het Harderbroek op 28 oktober
 • dagexcursie naar de Friese Waddenkust op 9 december

Het aantal deelnemers varieerde  tussen 4 en 20 personen.

 

Inventarisaties

 • IJsseloog

De bezoeken aan het slibdepot “IJsseloog” zijn in 2023 uitgevoerd waarbij de medewerkers van Rijkswaterstaat ons gastvrij ontvingen. Een jaarverslag is in de Ratelaar gepubliceerd.

 

Telprojecten voor SOVON

 • Meegewerkt is aan slaapplaatstellingen van reuzensterns, ganzen, grote zilverreigers, grutto’s, aalscholvers en wulpen. Tellers: Oscar de Pauw, Nico Goosen, Yvonne Rabe Henk de Vos en Marc van der Kolk.
 • De maandelijkse watervogeltelling is compleet uitgevoerd voor de gebieden Vosse-Ketelmeer kust en de IJssel (van de stadsbrug Kampen tot aan de monding). Teller: Yvonne Rabe.
 • Broedvogelmonitoring in Roggebotzand en watervogeltellingen langs het Reevediep. Tellers: Oscar de Pauw, Peter Gersen, Onno Drent, Herman Harder en Nico Goosen..
 • Broedvogelmonitoring langs het Zwarte Meer op verzoek van Natuurmonumenten. Tellers: Yvonne Rabe, Oscar de Pauw, Barend Kamphuis, Nico Goosen, Onno Drent, Anton Wielink, Jaap Dekker, Herman Harder, Simon Miske en Henk de Vos.

Er is zowel vanaf de landzijde geteld als ook vanuit een fluisterboot van

Natuurmonumenten en de Canadese kano van de vereniging vanaf het Zwarte Meer..

 • Huiszwaluw-kolonievogeltelling Onderdijks. Jaap Dekker voerde deze telling in 2022 al uit. In 2023 heeft voor het eerst een groep tellers dit op zich genomen.
  Tellers: Herman Harder, Onno Drent, Jaap Dekker, Nico Goossen en Barend Kamphuis.

 

 

Vogelzangcursus

Verschillende werkgroep leden hebben meegewerkt aan de vogelzangcursus die Jacko Westendorp in het voorjaar organiseerde.

 

Nestgelegenheid creëren

Het maken van nestgelegenheid is voor werkgroepleden een zinvol en leuk project. We bespreken dit nu op onze bijeenkomsten en maken hierover afspraken.

 

Bosuilen

Bij de bosuil excursie in het Roggebotzand konden we vaststellen dat in dit bos daadwerkelijk bosuilen voorkomen. In overleg met Staatbosbeheer hebben Herman Harder en Onno Drent daarom op enige afstand van het door ons vastgestelde territorium, een bosuil- nestkast opgehangen. We hopen dat de vogels zich verbreiden over een groter bosgebied.

 

Zwaluwen

We hebben de nestgaten in de oeverwaluwen wand bij de Eilandbrug opnieuw gevuld met leemhoudend zand. Dit jaar waren echter geen nestgaten bezet.

De zwaluwentil die in 2014 is geplaatst in het Onderdijks bood nog geen onderdak aan huiszwaluwen.

Verschillende keren wisten mensen die broedende huiswaluwen in nesten aan hun huis wel of niet konden waarderen werkgroepleden te vinden om advies te vragen.

 

Zwarte Sterns

Marc van der Kolk had de beschikking over een aantal vlotjes die geschikt zijn om als nest plek te dienen voor zwarte stern. Deze zijn in het voorjaar neergelegd in een kolk bij de IJssel nabij Scherenwelle. Al vrij snel werd een paar vlotjes bezet. We willen dit jaar het project voortzetten.

 

Jan Nap toren

Helaas is de toren nog steeds afgesloten wat bijzonder jammer is voor vogelliefhebbers uit heel Nederland die vanaf hier konden genieten van de zeearenden.

 

Zeearend

Het paar op de Kamperplaat in het Ketelmeer broedde in 2023 en bracht 2 jongen groot.

Verder broedden paren op het Reeve-eiland en in een hoogspanningsmast bij de Ramsgeul en ook hier waren jonge zeearenden.

Vooral het paar op het Reeve-eiland liet zich vaak zien aan fietsers en wandelaars langs het Reevediep. Veel belangstellenden waren hier in de gelegenheid om voor het eerst een zeearend te observeren.

Het paar op het Vogeleiland had dit jaar geen nest.

 

Project Roggebotsluis/ N307

Er was nog een overleg over de werkzaamheden en de mogelijke invloed op de aanwezige vogels. Aan de onderzijde van de nieuwe brug zijn kunst huiszwaluwnesten geplaatst. Er is waargenomen dat enkele kunstnesten in gebruik zijn genomen.

 

 

 

 

 

Gebiedsvisie Reevedelta

Jaap Dekker en Onno Drent hebben samen met Bart Zeven meegedaan aan de inspraak over de Gebiedsvisie Reevedelta

 

Vertegenwoordigingen

 • Yvonne Rabe vertegenwoordigt de vogelwerkgroep in het landelijke ‘Wetlandwachten-netwerk van Vogelbescherming voor de gebieden Vosse- en Ketelmeer en Zwarte Meer.
 • Oscar de Pauw is contactpersoon namens de VWG naar Natuurmonumenten betreffende de broedvogelinventarisatie bij het Zwarte Meer en de plannen met de rietkraag langs het Zwarte Meer.
 • Nico Goosen onderhield de contacten met Camera Nu, de hoofdsponsor van de Natuurvereniging IJsseldelta.
 • Marc van der Kolk, Oscar de Pauw en Onno Drent vertegenwoordigen de vogelwerkgroep in het bestuur van de natuurvereniging IJsseldelta.
 • Anton Wielink is actief in de Weidevogelgroep.

 

Bijzondere waarnemingen

Steltkluten langs het Reevediep in april,

Hop bij Zalk in april

Zwarte Ibis langs de IJssel bij Wilsum in mei

Terekruiter langs het Reevediep in juni,

Ralreiger langs het Reevediep in juni,

Zwarte Ooievaar bij Noordeinde in augustus

Koereigers in groepen in de polder Oosterwolde in oktober.

Rosse Franjepoot in de polder Oosterwolde in oktober

 

Namens de vogelwerkgroep

Yvonne Rabe, Henk de Vos en Oscar de Pauw

Jaarverslag vleermuiswerkgroep over 2023

Jaarverslag 2023

Op 30 november 2023 werd een nieuwe Vleermuis werkgroep opgericht.
De belangstelling was groot met in eerste instantie 9 potentiële werkgroep leden. Na overleg met de Zoogdiervereniging en de ecoloog van de gemeente werd er tijdens de eerste bijeenkomst gesproken over de mogelijke doelstellingen van de werkgroep.

 1. Het hoofddoel is het inventariseren, beschermen en in stand houden van de vleermuispopulatie in de gemeente Kampen. Deze doelen zullen worden uitgevoerd door het inventariseren van verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen.
 2. De belangstelling voor vleermuizen in Kampen vergroten door het geven van excursies.

Na een aantal verdiepende bijeenkomsten zal de werkgroep in 2024 starten met inwerken en het uitvoeren van inventarisaties.

Nico Goosen, voorzitter

Jaarverslag Natuur Beschermings Werkgroep over 2023

Jaarverslag Natuurbeschermingswerkgroep over 2023

Het afgelopen kalenderjaar 2023 heeft de Natuurbeschermingswerkgroep (Nbwg) zich met de  volgende zaken bezig gehouden, die uiteraard allemaal te maken hebben met natuurbescherming. De werkgroep heeft regelmatig een bericht over de activiteiten geplaatst in de Nieuwsbrief en in de Ratelaar.

Natuurcompensatie
Overheden moeten compensatie regelen voor gebieden waar natuur verloren gaat door ruimtelijke ontwikkelingen. Het Natura 2000-rietmoeras tussen Hanzelijn en Europarcs is zo’n compensatiegebied. De Nbwg heeft in april een WOO-verzoek (WOO = Wet Open Overheid) ingediend bij de provincie Overijssel en het Ministerie van LNV met vragen die als doel hebben te achterhalen of deze natuurcompensatie is geslaagd – het aangeplante riet in het rietmoeras doet het slecht en is deel niet opgekomen. Eind september kregen we een bestand met zo’n 1500 pagina’s informatie van LNV. Een uitnodiging van Staatsbosbeheer om met een boswachter het rietmoeras te bezoeken is blijven liggen.

Windmolens en zonneparken
De Nbwg heeft een zienswijze/bezwaarschrift ingediend tegen de oprichting van een windmolen met een ashoogte van 20 meter in het weidevogelcompensatiegebied langs de bypass. De gemeente heeft dit bezwaarschrift als “ongegrond” gekwalificeerd. De Nbwg (niet voltallig) wilde daarop in augustus-september een ”Beroep bij de rechtbank tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een windmolen met as-hoogte 20m” indienen. Voorzitter Jessica Borst en secretaris Bart Zeven hebben dit niet beroep niet ondertekend en ingestuurd (voor de motivering, zie het verslag van het bestuur over 2023).
In de gemeenteraad van 14 december stond op de agenda het plan van RWE om een zonnepark van 12 ha aan te leggen aan de Hagedoornweg in IJsselmuiden (weidevogelgebied aan de rand van de Koekoek). Het plan is uiteindelijk van de agenda gehaald en zal in februari 2024 worden besproken. Omdat het Natuuronderzoek van RWE bij de aanvraag foute aantallen weidevogels bevatte heeft de Nbwg in december via de griffie aan raad en wethouder de juiste aantallen toegestuurd. De waarnemingen zijn gedaan door Henk Klasen van de Weidevogelwerkgroep en zijn ook te vinden op de Boerenlandvogel-monitor.

Fietspad over de Zwartemeerdijk
Op basis van een deels onjuiste Natuurtoets onder dit plan voor een fietspad heeft de Nbwg samen met de betrokken pachters in het najaar een herzieningsverzoek ingediend bij provincie en gemeente. De provincie heeft de zaak opnieuw beoordeeld en op 13 juni 2023 een nieuwe beschikking toegestuurd. Belangrijkste zin daarin is “het hoogteverschil tussen fietspad en kruin dijk is hierdoor op een deel van het traject met het fietspad op teen van de dijk lager dan 1.80 meter, namelijk rond de 1.50 meter.” De gemeente moet dus óf het fietspad aanleggen op een hoogte van -0,30 meter (NAP) om de “afschermende werking” van de dijk te realiseren of een nieuwe vergunning aanvragen bij de provincie. Het is onduidelijk hoe het verder gaat.

 

Paviljoen Hanzezicht
In 2021, 2022 en 2023 heeft de Nbwg zich bezig gehouden met de in 2021 en 2023 verleende (tijdelijke, twee jaar geldende) omgevingsvergunningen aan Paviljoen Hanzezicht, dat is neergezet op het befaamde “Koestrandje” aan de IJssel. Het strandje maakt deel uit van Natura 2000-gebied Rijntakken, onderdeel Uiterwaarden IJssel.
Op 14 december 2023 diende het beroep van de natuurvereniging tegen de “Beslissing op bezwaar” en het rechtstreeks beroep tegen de in 2023 afgegeven 2e tijdelijke vergunning van de gemeente Kampen voor de rechtbank Overijssel. Deze “Beslissing op bezwaar” (van 1 maart 2022) verklaarde de eerder door de vereniging ingediende bezwaren ongegrond.
Ter zitting ging het vooral over de gebrekkige kwaliteit van de gedane natuuronderzoeken. De rechter deelde mee dat de uitspraak over 6 weken zou afkomen. Per post kwam het bericht dat de uitspraak uiterlijk 14 februari 2024 zal worden gedaan. We wachten af.
De gemeente heeft ten behoeve van het paviljoen het “Bestemmingsplan Buitengebied 2014, 13e herziening Stadsstrand” gewijzigd – deze wijziging lag ter inzage van 1-10 tot 23-11-2023.  Hiermee krijgen de initiatiefnemers permanent toestemming om op het “koestrandje” van 1 april tot 1 november een horeca-gelegenheid te exploiteren.
Er is nog een mogelijkheid om rechtstreeks in beroep te gaan zodra het bestemmingsplan is vastgesteld.

 

Opgesteld door Bart Zeven