PROTOCOL VOORKOMEN VAN ONGEWENST GEDRAG

 1. Natuurvereniging IJsseldelta staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor dit protocol, zoals we dat binnen Natuurvereniging IJsseldelta hanteren.
 2. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: geweld, agressie, bedreiging, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Al deze vormen van ongewenst gedrag kunnen een fysieke, psychische of verbale uitingsvorm hebben. Ook ongewenste aandacht, discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende opmerkingen of grappen, mondeling of schriftelijk, worden als ongewenst gedrag beschouwd.
 3. Ongewenst gedrag wordt binnen Natuurvereniging IJsseldelta niet getolereerd. Dit geldt voor Natuur IJsseldelta vrijwilligers en voordeelnemers aan Natuurvereniging IJsseldelta activiteiten. Hierbij gelden dezelfde normen en waarden die binnen de Nederlandse samenleving als ‘normaal’ worden beschouwd. Alle betrokkenen worden geacht elkaar met respect voor eigenwaarde te benaderen en te behandelen.
 4. De Natuurvereniging IJsseldelta vrijwilliger accepteert geen ongewenst gedrag van deelnemers of collega-vrijwilligers en neemt zelf geen initiatief tot ongewenst gedrag jegens anderen.
 5. Iedere Natuurvereniging IJsseldelta vrijwilliger heeft het recht om deelnemers en andere vrijwilligers die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag onmiddellijk uit te sluiten van verdere deelname aan de betreffende Natuurvereniging IJsseldelta activiteit. Hij meldt deze uitsluiting zo snel mogelijk aan het bestuur van de afdeling.
 6. Het bestuur is gerechtigd om een Natuurvereniging IJsseldelta vrijwilliger wegens ongewenst gedrag te royeren als lid. Ook kan het bestuur iemand die aan een Natuurvereniging IJsseldelta activiteit deelneemt uitsluiten van verdere deelname indien hij of zij zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag tegenover Natuurvereniging IJsseldelta vrijwilligers of andere deelnemers.
 7. In alle gevallen van ongewenst gedrag kan de Natuurvereniging IJsseldelta vrijwilliger of de deelnemer van een Natuurvereniging IJsseldelta activiteit –als slachtoffer, diens wettelijke vertegenwoordiger of getuige – daarvan melding maken bij een van de bestuursleden van Natuurvereniging IJsseldelta. Het bestuur zal de zaak vertrouwelijk behandelen en gepaste maatregelen nemen (zoals een gesprek, waarschuwing, berisping, royement of ontzegging van toegang) in overleg met de melder. In de te nemen stappen wordt waar mogelijk hoor en wederhoor toegepast ten opzichte van het slachtoffer of vermeende slachtoffer en de dader of verdachte. In ernstige gevallen wordt in overleg met het slachtoffer melding/aangifte gedaan bij de politie. De melder wordt geïnformeerd over de te nemen stappen. In geval van seksuele intimidatie of vermoeden van seksueel misbruik wordt het protocol “Wat te doen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik” van de Natuurvereniging IJsseldelta van kracht.
 8. Het bestuur draagt er zorg voor dat Natuurvereniging IJsseldelta vrijwilligers de inhoud van dit protocol kennen. Ook zorgt het bestuur er voor dat deelnemers aan Natuurvereniging IJsseldelta activiteiten kennis kunnen nemen van dit protocol.
 9. Zo vaak als nodig, maar ten minste één keer in de drie jaar, wordt dit protocol geëvalueerd met het bestuur van Natuurvereniging IJsseldelta en indien nodig bijgesteld.
 10. Een klacht omtrent ongewenst gedrag kan gemeld worden aan onze vertrouwenspersonen. Zij hebben geheimhoudingsplicht en werken onafhankelijk van het bestuur.

  De vertrouwenspersonen van Natuurvereniging IJsseldelta zijn:
  Daphne Neijmeijer (06-33991248) en
  Harm IJzerman (06-30583990)