Jaarverslag 2020

1. Inleiding

Vanwege de corona pandemie was 2020 een moeilijk jaar voor de Natuurvereniging IJsseldelta. Na de Algemene Ledenvergadering van 5 maart was het niet meer mogelijk om vergaderingen met lezingen te beleggen. Ook andere activiteiten, als excursies, konden nog maar spaarzaam plaatsvinden. Voor zover bekend is één lid van de vereniging aan een corona infectie overleden, dhr. A.J. van de Rozenberg uit Wilsum. Wij gedenken hem als een trouw lid van onze vereniging. Het bestuur heeft zijn meeleven betuigd uit zijn weduwe mevr. W. van de Rozenberg, ook lid van de vereniging. Joop Beens uit Genemuiden was geen lid van onze vereniging, maar wel de spil van onze weidevogelbescherming. Ook hij overleed als gevolg van een infectie met het corona virus. Aan zijn familie is door het bestuur een condoleantie verzonden.

Dit verslag biedt verder een beknopt overzicht van de verenigings- en bestuursactiviteiten. Hiermee legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het beleid en de uitvoering van het werkplan en aan de gemeente als verstrekker van subsidie. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059185 en door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege deze status wordt dit verslag met de jaarrekening ook op de website van de vereniging geplaatst.

De verenigingsactiviteiten spelen zich vooral af in de werkgroepen van de vereniging. Het betreft de vogelwerkgroep met de weidevogelbeschermingswerkgroep, de plantenwerkgroep en de natuurbeschermingswerkgroep. De werkgroepen hebben elk afzonderlijk hun activiteiten in een eigen verslag verantwoord. Deze verslagen zijn een integraal onderdeel van dit jaarverslag. Alle verslagen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan De Ratelaar of eventueel op andere wijze, op papier of digitaal. De verslagen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. In 2021 zal deze vergadering op digitale wijze moeten plaatsvinden.

2. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur kan statutair 7 leden tellen. Het bestaat (eind 2020) uit de volgende 6 personen:

J.E. Borst (Jessica), waarnemend voorzitter

B. Kamphuis (Barend), secretaris;

J.J. Rensen (Hans), penningmeester

O. Drent (Onno), lid

M van der Kolk (Marc), lid

O.C.F. de Pauw (Oscar), lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Op de Algemene Ledenvergadering van 2020 is Herman Koek afgetreden als voorzitter van de vereniging, na twee termijnen volgemaakt te hebben. Herman heeft veel voor de Natuurvereniging IJsseldelta betekend. Hij was nauw betrokken bij alle activiteiten binnen de vereniging en gaf er veel tijd aan. Hij streefde steeds naar een harmonieuze ontwikkeling van het geheel van de vereniging. Op de ALV 2020 is afscheid genomen van Herman als voorzitter. Zijn partner Marjo van der Sluijs deed de laatste jaren de ledenadministratie en nam als zodanig ook afscheid. Zij zijn beiden bedankt met een cadeaubon en bloemen. Ze boden ook nog zelf een fraai cadeau aan aan de vereniging: een aantal regenjassen met ons logo. De ledenadministratie is toen overgenomen door Marina Rensen, de echtgenote van onze penningmeester. Het bestuur is blij dat zij dit werk op zich heeft willen nemen.

Op het moment van aftreden van Herman was er nog geen kandidaat om hem op te volgen. Op de bestuursvergadering in augustus verklaarde Jessica zich tot vreugde van het bestuur bereid om voorzitter te worden. Omdat er sindsdien geen ALV kon worden gehouden is zij nu nog waarnemend voorzitter. Het bestuur zal op de digitale ALV 2021 vragen haar officieel als voorzitter te benoemen.

Het rooster van aftreden ziet er nu als volgt uit:

Naam Aantreden Aftreden Herkiesbaarheid
Barend Kamphuis 2016 2022 Met 2/3 meerderheid*
Hans Rensen 2018 2021 Herkiesbaar
Marc van der Kolk 2018 2021 Herkiesbaar
Onno Drent 2019 2022 Herkiesbaar
Oscar de Pauw 2019 2022 Herkiesbaar
Jessica Borst 2019 2022 Herkiesbaar

* Volgens artikel 13 lid 1 van de Statuten is voor een derde termijn van 3 jaar een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen nodig.

3.Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft in 2020 7 keer vergaderd: 3x normaal (1x, nog vóór corona, op De Hooizolder en 2x op het erf van Jessica), 1x per email, 1x in klein comité, en 1 x per Zoom. Standaardonderdelen van de agenda zijn de werkzaamheden van de werkgroepen. Eenmaal heeft er overleg plaatsgevonden tussen de waarnemend voorzitter en de secretaris met twee leden van de Natuurbeschermingswerkgroep. Ook heeft in het najaar een keer een overleg plaatsgevonden per Zoom tussen een aantal bestuursleden en leden over ruimtelijke ontwikkelingen in de IJsseldelta. Op 5 maart 2020 is de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Door de pandemie konden maar in bescheiden mate plannen worden ontwikkeld en tot uitvoering gebracht. Toch is er met name op het terrein van natuureducatie voor de jeugd het nodig in gang gezet. We hopen dat dat in 2021 verder ontwikkeld kan worden.

De ledenadministratie van de vereniging wordt, zoals gezegd, verzorgd door Marina Rensen. De vereniging telde dec. 2020 163 gewone en 23 gezinsleden. Onze penningmeester Hans Rensen is tevens beheerder van De Hooizolder, ons thuishonk aan de Groenestraat nr. 94.

Zoals gebruikelijk is in het najaar 2020 een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend met het daarbij behorende Werkplan en begroting 2021. Dit werkplan en de begroting zullen ook worden besproken op de digitale ledenvergadering voorjaar 2021. De subsidie van de gemeente over 2020 is ontvangen.

4, Werkgroepen

De afzonderlijke werkgroepen verzorgen ieder hun eigen jaarverslag.

5. Ratelaar, nieuwsbrief, website.

De Ratelaar is slechts 2 keer uitgekomen dit jaar: een special voor de ALV van 5 maar, en een nummer in december. Als gevolg van de corona pandemie was er te weinig materiaal voor de zomereditie. De redactie bestond uit Jessica Borst, Kees de Kievid, eindredacteur, en Henk Dorgelo. Henk zorgt ook voor de verspreiding Een beperkt aantal instellingen ontvangt in het kader van PR de Ratelaar gratis.

Vanaf 2018 is het mogelijk te kiezen voor het ontvangen van alleen de digitale versie. Hiervan inmiddels ruim gebruikt gemaakt, waardoor er minder Ratelaars gedrukt hoeven te worden.

Heleen Strikkers en Oscar de Pauw verzorgen de website. Dit team verstuurt ook actuele berichten en mededelingen als Nieuwsbrief per e-mail naar de leden van e-mailgroep IJsseldelta. Aanmelden voor deze groep kan op info@natuurverenigingijsseldelta.nl. Daarnaast zorgt dit team voor het up-to-date houden van onze website https://natuurverenigingijsseldelta.nl. Op deze site kunnen actuele berichten, verslagen, foto’s en voor de vereniging en werkgroepen van belang zijnde informatie kunnen worden geplaatst. Ook heeft vereniging een pagina op www.groenbezig.nl.

6. Lezingen

In 2020 zijn de volgende 2 lezingen georganiseerd:

23 januari 2020, Hans Wagenaar (bij velen van ons bekend van het ringstation bij Kamperhoek), liet een prachtige reeks foto’s zien van ‘The beautiful birds of the the world’ en gaf daar een boeiend commentaar bij.

5 maart 2020 (na de ALV), Matthijs de Vos, ‘Onder water op de Veluwe’, over de onderwaterwereld van de Veluwse sprengen en beken, een schitterend verslag van een voor velen van ons onbekende wereld.

7. Contacten met verwante organisaties

Met de afdeling Zwolle van de KNNV en met de Agrarische Natuurvereniging Camperland is een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd. De samenwerking krijgt vooral vorm in de natuurbeschermingswerkgroep. Hierin wordt ook samengewerkt met de werkgroep Zwartendijk. Zienswijzen en bezwaarschriften worden waar zinvol en mogelijk gezamenlijk ingediend. De freelance medewerker van Camperland is lid van onze vereniging en participeert ook in de natuurbeschermingswerkgroep. Contacten met natuurorganisaties en verenigingen zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON, etc. lopen via de werkgroepen.

De vereniging maakt bij gelegenheid gebruik van adviezen van Natuur en Milieu Overijssel en van Vogelbescherming en indien nodig van andere natuurorganisaties. Al deze contacten moesten in 2020 voornamelijk digitaal plaatsvinden.

Met de Bijenvereniging Kampen e.o. zijn in 2020 goede contacten opgebouwd, ook met het oog op educatie. Hetzelfde geldt voor de Kinderboerderij Cantecleer.

8. Sponsoring

CameraNu.nl te Urk ondersteunt onze vereniging met een financiële bijdrage en het uitnodigen van interessante sprekers.

Namens het bestuur,

Jessica Borst, waarnemend voorzitter

B. Kamphuis, secretaris