Jaarverslag 2022 Vogelwerkgroep

Jaarverslag Vogelwerkgroep 2022

 

Algemeen

De volgende personen coördineren het werk van de vogelwerkgroep:

 • Anton Wielink, Yvonne Rabe, Nico Goosen, Oscar de Pauw, Marc van der Kolk, Jaap Dekker en Henk de Vos, waarbij zich in 2022 nog voegden Barend Kamphuis en Simon Miske

 

Zij zijn 5 keer bij elkaar gekomen om te overleggen over activiteiten van de vogelwerkgroep.

 

 

Activiteiten

Excursies

We organiseerden in 2022

 • een excursie naar de Vreugderijkerwaard op 3 april
 • fietsexcursies langs het Reevediep op 14 mei en 8 oktober
 • excursies naar de Marker Wadden op 6 mei en 29 oktober
 • een excursie naar de Binnenveldse hooilanden en de Blauwe Kamer in de omgeving van Wageningen op 24 september
 • een excursie naar Zuidwest Friesland op 5 november
 • de excursie naar het Lauwersmeer ging wegens de weersomstandigheden niet door

 

Inventarisaties

 • IJsseloog

De bezoeken aan het slibdepot “IJsseloog” zijn in 2022 vanaf het voorjaar weer uitgevoerd waarbij de medewerkers van Rijkswaterstaat ons gastvrij ontvingen. Een jaarverslag is in de Ratelaar gepubliceerd.

 

Telprojecten voor SOVON

 • Meegewerkt is aan slaapplaatstellingen van reuzensterns, ganzen, grote zilverreigers, grutto’s, aalscholvers en wulpen. Tellers: Oscar de Pauw, Nico Goosen, Yvonne Rabe en Henk de Vos
 • De maandelijkse watervogeltelling is compleet uitgevoerd voor de gebieden Vosse-Ketelmeer kust en de IJssel (van de stadsbrug Kampen tot aan de monding)/ Teller: Yvonne Rabe
 • Broedvogelmonitoring in Roggebotzand en watervogeltellingen langs het Reevediep. Tellers: Oscar de Pauw, Nico Goosen, Onno Drent, Peter Gersen en Herman Harder.
 • Broedvogelmonitoring langs het Zwarte Meer op verzoek van Natuurmonumenten. Tellers: Yvonne Rabe, Oscar de Pauw, Nico Goosen, Onno Drent, Anton Wielink, Jaap Dekker en Henk de Vos.

Meestal is vanaf de landzijde geteld maar ook enkele malen vanuit een kano die de Natuurvereniging heeft aangeschaft.

 

Vogelzangcursus

Verschillende werkgroep leden hebben meegewerkt aan de vogelzangcursus die Jacko Westendorp in het voorjaar organiseerde.

 

 

 

 

Zeearend

Het bekende paar op de Kamperplaat in het Ketelmeer broedde in 2022 niet. Er heeft een wisseling van partner plaatsgevonden waarbij de al vele jaren aanwezige man met ring Z663 is verdreven door een jongere man die in 2017 is geboren op het Vogeleiland.

Een ander paar op het Vogeleiland in het Zwarte Meer broedde dit jaar wel en bracht een jong groot. Een derde paar bouwde een nest langs het Zwarte Meer in de nabijheid van de Ramsgeul en broedde langdurig maar jongen werden niet gezien.

Ook op het Reeveeiland in het Drontermeer vestigde zich een paar maar deze kwamen in 2022 nog niet tot broeden.

Er werden veel waarnemingen gedaan van roepende zeearenden boven Kampen.

De zeearend heeft steeds meer territoria (30 paar) in Nederland, vooral in deze regio is het waarnemen van een zeearend geen bijzonderheid meer, niet alleen in de Randmeren maar overal langs de IJssel en het Reevediep.

Martijn de Jonge en Cor Fikkert hebben simultaantellingen georganiseerd door op afgesproken tijd op verschillende plaatsen in de regio te posten en waarnemingen van de zeearenden door  te geven via een WhatsApp groep zodat een goed beeld kan worden verkregen van alle aanwezige vogels en territoria. De aanmeldingen lopen via een Faceboekgroep.

 

Nestgelegenheid zwaluwen

We hebben de nestgaten in de oeverwaluwen wand bij de Eilandbrug opnieuw gevuld met leemhoudend zand. Dit jaar waren echter geen nestgaten bezet.

De zwaluwentil die in 2014 is geplaatst in het Onderdijks bood nog geen onderdak aan huiszwaluwen.

Verschillende keren werden leden van de werkgroep benaderd door mensen die broedende huiswaluwen in nesten aan hun huis wel of niet konden waarderen en om advies vroegen.

 

IJsvogelwand

Marc van de Kolk heeft op 4 plaatsen in Kampen ijsvogelwandjes aangelegd.

Het aantal broedvogels nam in 2022 na een zachte winter weer duidelijk toe en af en toe werden wel ijsvogels gezien in de nabijheid van de wanden maar ze gingen hier niet in broeden.

 

De Jan Nap toren

Helaas is de toren nog steeds afgesloten wat bijzonder jammer is voor vogelliefhebbers uit heel Nederland die vanaf hier konden genieten van de zeearenden.

 

Project Roggebotsluis/ N307

Regelmatig was er overleg over de werkzaamheden en de mogelijke invloed op de vogels. Aan de onderzijde van de nieuwe brug zijn kunst huiszwaluwnesten geplaatst die hopelijk de huiszwaluwen zullen aantrekken die nu broeden aan het brugwachtershuisje dat afgebroken zal worden.

 

Diverse contacten

Werkgroep leden hebben meegewerkt aan excursies voor scholieren. Ook bij de “Nacht van de Nacht” konden vanuit Quintus kinderen uilenballen uitpluizen en mochten kinderen bij de start van de kinderboeken week in de bibliotheek door verrekijkers naar vogels langs de IJssel kijken,

 

 

Vertegenwoordigingen

 • Yvonne Rabe vertegenwoordigt de vogelwerkgroep in het landelijke ‘Wetlandwachten-netwerk van Vogelbescherming voor de gebieden Vosse- en Ketelmeer en Zwarte Meer.
 • Oscar de Pauw is contactpersoon namens de VWG naar Natuurmonumenten betreffende de broedvogelinventarisatie bij het Zwarte Meer en de plannen met de rietkraag langs het Zwarte Meer.
 • Nico Goosen onderhield de contacten met Camera Nu, de hoofdsponsor van de Natuurvereniging IJsseldelta.
 • Marc van der Kolk vertegenwoordigt de vogelwerkgroep in het bestuur van de natuurvereniging IJsseldelta.
 • Anton Wielink is actief in de Weidevogelgroep.

 

Bijzondere waarnemingen

Het Reevediep geeft veel vogelaars gelegenheid om soms bijzondere waarnemingen te doen. Het gebied heeft nu landelijke bekendheid.

Opvallend waren hier de volgende zeldzaamheden: steltkluut, krombekstrandlopers, reuzensterns, geoorde fuut.

Het horen van een hoempende roerdomp of het zien van groepjes baardmannetjes is hier in het voorjaar niet zo moeilijk.

Fraai was ook de roodhalsfuut in zomerkleed in de Welle bij Zalk die daar nu al voor het derde jaar aanwezig is. Bij het Zalkerbos werden in het voorjaar een hop en een velduil waargenomen.

Bijzonder waren ook de waarnemingen van wespendieven in het Roggebotzand

 

Namens de vogelwerkgroep

Henk de Vos, Yvonne Rabe en Oscar de Pauw