No. 16326 d.d. 31 mei 2012 59655/HIHE STATUTENWIJZIGING VERENIGING   Heden, een en dertig mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, meester — Hilbert Herweijer, notaris, gevestigd te Kampen: ————————————-   1. de heer Johannes Messelink, etc, ————————————————————————— 2. mevrouw Reintje Logtenberg, etc, —————————————————————————- volgens hun verklaring ten deze handelende in hun hoedanigheid van ———– respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging met volledige ——— rechtsbevoegdheid: “VERENIGING VOOR NATUURSTUDIE EN ———- BESCHERMING IJSSELDELTA”, statutair gevestigd te Kampen (adres: — Groenestraat 94, 8261 VJ Kampen), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oostelijk Nederland, onder nummer 40059185, — en als zodanig ten deze die vereniging ingevolge het bepaalde in artikel 14 —– harer statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende, zulks ter uitvoering van na te melden besluit(en) van de algemene vergadering der vereniging. —————— De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden: —————————— – de vereniging is opgericht op zes en twintig januari negentienhonderd vijf – en zestig; ——————————————————————————– – de statuten van de vereniging werden vastgelegd in een notariële akte, —— verleden op veertien december negentienhonderd zeven en zeventig voor — M. Siebelink, destijds notaris ter standplaats Kampen; ————————– – de statuten van de vereniging werden nadien niet meer gewijzigd; ———— – de algemene vergadering van de vereniging heeft besloten om de statuten — van de vereniging algeheel te wijzigen. ——————————————– De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van het —– vorenstaande de statuten bij deze – zulks met ingang van heden – te wijzigen als volgt: —————————————————————————————– “Naam, werkgebied, zetel en duur. —————————————————— Artikel 1. ———————————————————————————— 1. De vereniging is genaamd: “NATUURVERENIGING IJSSELDELTA” en is gevestigd te Kampen. ———————————————————– 2. Het werkgebied van de vereniging omvat de IJsseldelta, genomen in de —- ruimste zin, en aanpalende gebieden als daar ontwikkelingen plaatsvinden – die van invloed zijn op de IJsseldelta. ———————————————- 3. De vereniging (verder ook te noemen: IJsseldelta) – opgericht op zes en —- 2 twintig januari negentienhonderd vijf en zestig en oorspronkelijk genaamd – “Natuur- en Vogelbeschermingswacht IJsseldelta” – is aangegaan voor —– onbepaalde tijd. ———————————————————————— 4. Het verenigingsjaar – tevens boekjaar- loopt van één januari tot en met een – en dertig december. ——————————————————————– Doel. —————————————————————————————– Artikel 2.a. ———————————————————————————- IJsseldelta stelt zich ten doel de bevordering van natuurstudie, ——————– natuurbescherming, natuurontwikkeling en natuurbeleving, alles in de meest — ruime zin. ———————————————————————————— Middelen. ———————————————————————————— Artikel 2.b. ———————————————————————————- IJsseldelta tracht haar doel te bereiken door de navolgende middelen: ———— a. de oprichting en instandhouding van werkgroepen; —————————— b. het organiseren van lezingen en excursies; —————————————- c. het samenwerken met andere daarvoor in aanmerking komende organisaties en instanties; —————————————————————————- d. het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de vereniging te —— bevorderen; —————————————————————————– e. informatievoorziening van de leden en anderen door middel van een ——– verenigingsorgaan en digitale informatiemiddelen; —————————— f. het voeren van procedures danwel het deelnemen aan inspraakprocedures — en andere procedures alles in de meest ruime zin van het woord; ————– g. alle overige wettige middelen. ——————————————————- Leden —————————————————————————————- Artikel 3. ———————————————————————————— 1. IJsseldelta bestaat uit: —————————————————————– a. gewone leden; ———————————————————————- b. buitengewone leden; ————————————————————– c. ereleden. —————————————————————————- 2. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde ————– reglementen of genomen besluiten sprake is van “lid” of “leden” worden — daaronder begrepen: gewone leden, buitengewone leden en ereleden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.—————– Artikel 4. ———————————————————————————— 1. Gewone leden zijn uitsluitend natuurlijke personen, die zich als lid hebben aangemeld bij de vereniging, en die als zodanig door het bestuur zijn ——- aanvaard. ——————————————————————————– 2. Buitengewone leden zijn rechtspersonen, die belang stellen in het werk van IJsseldelta en die zich als buitengewoon lid hebben aangemeld bij de ——- vereniging, en die als zodanig door het bestuur zijn aanvaard. —————– 3. Ereleden zijn gewone leden of buitengewone leden, die wegens hun ——— verdiensten voor IJsseldelta of voor het door IJsseldelta nagestreefde doel, – op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste tien leden, — 3 door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. ———————- Artikel 5. ———————————————————————————— 1. Het lidmaatschap van een gewoon lid eindigt door: —————————— a. opzegging door het lid; ———————————————————– b. opzegging door de vereniging; ————————————————– c. overlijden; ————————————————————————– d. ontzetting (royement). ———————————————————— 2. Het lidmaatschap van een buitengewoon lid eindigt door: ———————- a. opzegging door het buitengewoon lid; —————————————– b. opzegging door de vereniging; ————————————————– c. ontbinding of opheffing van de betrokken rechtspersoon; —————— d. ontzetting (royement). ———————————————————— 3. Het lidmaatschap van een erelid eindigt door: ———————————— a. opzegging door het erelid; ——————————————————- b. opzegging door de vereniging; ————————————————– c. overlijden; ————————————————————————– d. ontzetting (royement). ———————————————————— Artikel 6. ———————————————————————————— 1. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde door de vereniging of — door het lid geschieden, mits schriftelijk en met inachtneming van een —— opzeggingstermijn van ten minste vier weken. ———————————— De door een lid verschuldigde contributie blijft voor het betreffende ——– boekjaar voor het geheel verschuldigd indien het lidmaatschap in de loop — van dat jaar beëindigd wordt. Indien voormelde opzegging overeenkomstig het vorenstaande en tijdig plaatsvindt is over het volgende boekjaar geen — contributie door het lid verschuldigd. ———————————————– 2. De opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door — het bestuur, schriftelijk en gemotiveerd. Opzegging van het lidmaatschap — door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de – vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. — Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap — door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. ———————– 3. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer — een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, (zoals ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of in strijd met de ——– belangen van IJsseldelta wordt gehandeld handelt) of wanneer het lid de — vereniging op onredelijke wijze benadeelt. —————————————- De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten ———– spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De —— betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Indien de betrokkene in —– 4 beroep gaat bij de algemene vergadering, is het bestuur verplicht om binnen een periode van twee weken een algemene vergadering uit te schrijven, —– welke vergadering bijeengeroepen dient te worden met inachtneming van de terzake geldende bepalingen en termijnen zoals in deze statuten vermeld. — Gedurende de hiervoor bedoelde beroepstermijn van een maand en ———- hangende het beroep is het lid geschorst. —————————————— De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een —— daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste — twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. ———— 4. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene ———— vergadering. Het in lid 3 bepaalde aangaande “beroep” is van —————– overeenkomstige toepassing. ——————————————————— De algemene vergadering. —————————————————————- Artikel 7. ———————————————————————————— 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden — toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. —- Onder deze bevoegdheden is tevens begrepen het verlenen van machtiging aan het bestuur tot het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in artikel 44 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ———————————— 2. De algemene vergadering bestaat uit alle leden die tenminste drie maanden lid zijn van IJsseldelta. —————————————————————- 3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden die niet geschorst – zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene —— vergadering zijn uitgenodigd. Alle leden zijn bevoegd om in de algemene — vergadering het woord te voeren. —————————————————- Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot —- schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. —- 4. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn alle leden, voor zover deze niet geschorst zijn. Ieder van hen heeft één stem. Het stemmen bij volmacht is in de algemene vergadering niet toegestaan. ———————————— 5. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering — stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits — met voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit — van de algemene vergadering. ——————————————————- 6. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens – afwezigheid, door de algemeen adjunct of door een door de overige ——— bestuursleden daartoe aangewezen bestuurslid. ———————————– Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar 5 leiding. ———————————————————————————- 7. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel —— omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. —————————– Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ————————– Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de ——— voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming —- plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde — aanwezige dit verlangt. ————————————————————— Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de ————- oorspronkelijke stemming. ———————————————————– 8. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden — door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. ——- Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ———- vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de —— secretaris van die vergadering ondertekend. ————————————— Artikel 8. ———————————————————————————— 1. De algemene vergadering komt jaarlijks vóór een april in vergadering —— bijeen (de zogenaamde “jaarvergadering), behoudens verlenging van deze – termijn door de algemene vergadering indien er sprake is van bijzondere — omstandigheden. ———————————————————————– 2. De algemene vergadering komt voorts in vergadering bijeen: —————— a. als het bestuur dat nodig oordeelt; ———————————————- b. binnen zes weken nadat tenminste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen, daartoe, —— onder opgave van de te bespreken onderwerpen, aan het bestuur de —– wens te kennen hebben gegeven. Geeft het bestuur aan een zodanige —- wens niet binnen veertien dagen gevolg door over te gaan tot ————- bijeenroeping van de algemene vergadering (voor welke bijeenroeping – overigens de normaal terzake geldende bepalingen en termijnen zoals in deze statuten vermeld van toepassing zijn), dan hebben de verzoekers — het recht zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te —– gaan, zulks overigens (eveneens) met inachtneming van de terzake —— geldende bepalingen en termijnen zoals in deze statuten vermeld. ——– 3. De voorzitter, of diens plaatsvervanger, van het bestuur leidt de algemene — vergadering. —————————————————————————- Artikel 9. ———————————————————————————— 1. De oproeping voor een algemene vergadering geschiedt door het bestuur, — behalve in het geval, bedoeld in artikel 8 tweede lid onder b tweede volzin. – De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke —- 6 mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste drie —- weken. ———————————————————————————– Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. ———— 2. De agenda voor de jaarvergadering bevat tenminste de navolgende punten: – a. vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten met een ——– toelichting over het afgelopen verenigingsjaar. Deze stukken dienen te – zijn ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen —— melding gemaakt. Goedkeuring van dit verslag door de algemene ——- vergadering strekt de penningmeester tot décharge, voorzover het ——- handelingen betreft, die uit het verslag blijken; ——————————- b. vaststelling van het verslag van de activiteiten van IJsseldelta in het —– afgelopen verenigingsjaar; ——————————————————- c. verantwoording van het bestuursbeleid;—————————————- d. vaststelling van de begroting en contributie voor het komend boekjaar; — e. bestuursverkiezing in de jaren waarin dat op grond van artikel 12 lid 1 – geboden is. ————————————————————————– 3. Bij de bijeenroeping van de jaarvergadering wordt tevens de agenda van die vergadering tezamen met de na te melden stukken aan alle leden schriftelijk toegezonden, en wel: —————————————————————— a. de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging met ———- toelichting, nadat deze zijn gecontroleerd door de kascommissie als —– bedoeld in artikel 10; ————————————————————– b. het verslag van de kascommissie met betrekking tot hiervoor sub a —— bedoelde bescheiden; ————————————————————- c. verslag van de activiteiten van IJsseldelta in het afgelopen —————- verenigingsjaar; ——————————————————————– d. de begroting voor het komende boekjaar, met een contributievoorstel — voor het komend boekjaar. ——————————————————- Artikel 10. ———————————————————————————– 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie. ————— 2. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden die geen deel uitmaken – van het bestuur. ———————————————————————— 3. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten van – de vereniging met een toelichting. ————————————————– 4. Het bestuur doet de in lid 3 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze —- zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. ————————- De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene ———- vergadering verslag van haar bevindingen uit. ———————————— 5. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek – alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de — kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de – 7 vereniging te geven. ——————————————————————- 6. De kascommissie brengt aan de vorenbedoelde jaarvergadering verslag uit – van haar bevindingen. —————————————————————– Artikel 11. ———————————————————————————– 1. De algemene vergadering besluit bij volstrekte meerderheid van geldig —– uitgebrachte stemmen. —————————————————————- 2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn — verworpen. —————————————————————————— 3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de algemene ———- vergadering anders beslist. Betreft de stemming een benoeming of ———– verkiezing, dan zijn benoemd casu quo verkozen de kandidaten die de —— meeste stemmen op zich zien uitgebracht. Bij staking van stemmen vindt — eenmaal herstemming plaats. Blijven de stemmen bij deze herstemming —- staken, dan beslist het lot. ———————————————————— Bij stemming over personen kan de algemene vergadering – mits geen van – de leden zich daartegen verklaard – besluiten om bij acclamatie te stemmen. 4. Indien over enig voorstel door geen der leden stemming wordt verlangd, — wordt het geacht te zijn aangenomen. ———————————————- Het bestuur. ——————————————————————————— Artikel 12. ———————————————————————————– 1. IJsseldelta wordt, onverminderd de bevoegdheden van de algemene ——— vergadering, bestuurd door een bestuur dat door de algemene vergadering — wordt gekozen en dat bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven ——– personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Om de drie jaar wordt een deel van het bestuur vervangen als nader geregeld in artikel 13. ——————————————————————————- 2. Tenminste één maand voor de vergadering waarin de verkiezing van ——– bestuursleden zal plaatsvinden, stelt het bestuur een met het aantal te ——– verkiezen bestuursleden overeenkomend aantal enkelvoudige voordrachten op en brengt deze voor dezelfde termijn ter kennis van de leden. ————– 3. Voor de verkiezing kunnen naast de door het bestuur voorgedragen ——— kandidaten door tenminste vijf leden één of meer andere kandidaten worden gesteld. ———————————————————————————- 4. Alle kandidaten moeten aan de algemene vergadering verklaren dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden. —————————————— 5. Indien naast de door het bestuur voorgedragen kandidaten geen andere —– kandidaten zijn gesteld, wordt uitsluitend gestemd over de eerstbedoelde — kandidaten. Zijn er één of meer andere kandidaten gesteld, dan wordt door – de algemene vergadering door stemming beslist, wie tot bestuurslid is —— gekozen. ——————————————————————————– 6. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in ——- functie gekozen. ———————————————————————— Artikel 13. ———————————————————————————– 8 1. De bestuursleden worden gekozen voor drie jaren. Zij zijn éénmaal voor — een tijdvak van drie jaren herkiesbaar. De algemene vergadering kan een — statutair niet herkiesbaar bestuurslid nogmaals herkiezen (zodat het ——— betreffende bestuurslid een zittingsduur verkrijgt van totaal negen jaar), —- mits met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. ——————————————————- 2. Voor een persoon die als bestuurslid optreedt ter vervulling van een ——— tussentijds opengevallen vacature binnen het bestuur, geldt eveneens een — bestuursperiode van drie jaren, met de mogelijkheid van verlenging als —– bedoeld in lid 1. Derhalve geldt voor een zodanig persoon het rooster van — aftreden van zijn voorganger niet en neemt hij op het rooster van aftreden — derhalve niet de plaats in van zijn voorganger. Voor het overige is het —— eerste lid van dit artikel eveneens van toepassing. ——————————– 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de —— algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van ———- schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen. —————- 4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering – niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de – schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich – in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. ————————————————————– 5. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet ——- voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. ——————————————- Artikel 14. ———————————————————————————– 1. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. —– Tevens wijst het bestuur uit zijn midden een algemeen adjunct aan die de — voorzitter, secretaris of penningmeester bij afwezigheid desgewenst kan —- vervangen. —————————————————————————— 2. De secretaris is, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur, in het bijzonder belast met de zorg voor de naleving van de statuten en de —– reglementen van IJsseldelta, met name ten aanzien van de verkiezingen en – de vergaderingen van bestuur en algemene vergadering. ———————— 3. De penningmeester is, onverminderd de verantwoordelijkheid van het —— bestuur, in het bijzonder belast met de zorg voor en de administratie van de geldmiddelen van IJsseldelta. ——————————————————– 4. Het bestuur heeft de algemene leiding van de vereniging en behartigt haar – belangen. Het is tot alle bestuurs- en beheersdaden bevoegd, waaronder het in eigendom of in bezit verkrijgen of in beheer nemen en het vervreemden – en bezwaren van onroerende zaken, doch behoeft voorafgaande ————– goedkeuring van de algemene vergadering voor het sluiten van ————— overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van —————- 9 registergoederen. Voorts is het bestuur bevoegd tot het aangaan van ——— overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk ———– medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot —— zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits daarvoor — goedkeuring is verleend door de algemene vergadering. ———————— Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze ——— rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. ————— 5. Het bestuur is over het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de —- algemene vergadering. Het legt jaarlijks (op de vorenbedoelde ————— jaarvergadering) aan de algemene vergadering rekening en verantwoording af over het gevoerde financiële beheer en beleid. ——————————— 6. Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar en verder zo dikwijls als – dit door de voorzitter, dan wel door tenminste twee van zijn leden wenselijk wordt geacht. ————————————————————————— 7. Een bijeenkomst van bestuursleden is een bestuursvergadering van de —— vereniging als alle bestuursleden voor een dergelijke vergadering ———— schriftelijk zijn uitgenodigd. ——————————————————— 8. Het bestuur kan besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal — bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het stemmen bij volmacht is in – het bestuur niet toegestaan. ———————————————————– 9. Het bestuur kan buiten zijn vergadering een besluit nemen indien alle ——- bestuursleden hierbij zijn betrokken en indien geen der bestuursleden zich – hiertegen verzet. Van een dergelijk besluit wordt op de eerstvolgende ——- vergadering melding gemaakt. ——————————————————- Vertegenwoordiging. ——————————————————————— Artikel 15. ———————————————————————————– 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. ————- 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en — de secretaris gezamenlijk. ———————————————————— 3. Het bestuur kan schriftelijk gemachtigde vervangers aanwijzen. ————– Commissies en werkgroepen. ———————————————————— Artikel 16. ———————————————————————————– 1. Het bestuur en de algemene vergadering kunnen, al dan niet uit hun ——— midden, tijdelijke of vaste advies-commissies instellen. ————————- 2. Het bestuur en de algemene vergadering kunnen, al dan niet uit hun ——— midden, tijdelijke of vaste werkgroepen instellen en deze belasten met het – behartigen van bepaalde deelbelangen van IJsseldelta. ————————– 3. Commissies en werkgroepen zijn, binnen het aan hun door het bestuur of de algemene vergadering verleende mandaat, te allen tijde verantwoording —- schuldig aan het bestuur. ————————————————————– Geldmiddelen. —————————————————————————— Artikel 17. ———————————————————————————– 1. De geldmiddelen van IJsseldelta bestaan uit: ————————————– 10 a. contributie van de gewone leden, welke jaarlijks door de algemene —— vergadering met een minimum bedrag moet worden vastgesteld; ——— b. subsidies van overheidsinstanties en/of andere instanties; —————— c. schenkingen, erfstellingen en legaten, die naar het oordeel van de ——- algemene vergadering geen aantasting inhouden van de ——————- onafhankelijkheid van IJsseldelta; ———————————————- d. mogelijke andere bijdragen en inkomsten, die naar het oordeel van de — algemene vergadering geen aantasting inhouden van de ——————- onafhankelijkheid van IJsseldelta. ———————————————- 2. Het bestuur kan aan leden wegens bijzondere omstandigheden gehele of — gedeeltelijke vrijstelling van contributie verlenen. ——————————- 3. Het bestuur bepaalt de hoogte van de bijdrage van de buitengewone leden – bij hun aanmelding. Artikel 17 lid 1 sub d is onverminderd van toepassing. De hoogte van de bijdrage van de buitengewone leden kan jaarlijks herzien worden. ———————————————————————————- Reglementen. ——————————————————————————- Artikel 18. ———————————————————————————– Alle aangelegenheden van IJsseldelta, waarin de statuten niet voorzien, worden – voorzover nodig- geregeld bij huishoudelijk reglement of ander reglement, — dat door de algemene vergadering moet worden vastgesteld. ———————– Statutenwijziging; ontbinding. ———————————————————– Artikel 19. ———————————————————————————– 1. Tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van IJsseldelta kan niet — anders dan in een daartoe uitgeschreven vergadering van de algemene —— vergadering worden besloten, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging zal —- worden voorgesteld. Deze vergadering wordt – naast het gestelde in artikel – 9 lid 1- aangekondigd in het verenigingsorgaan en de digitale nieuwsbrief — van de vereniging. ——————————————————————— 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een – voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van IJsseldelta hebben —— gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een —— afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is — opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. ——— 3. Tot wijziging van de statuten of ontbinding van IJsseldelta kan door de —– algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van de leden ——— aanwezig is. —————————————————————————– 4. Indien in deze vergadering niet twee/derde gedeelte van de leden aanwezig is, kan een besluit tot wijziging van de statuten of ontbinding van ———— IJsseldelta worden genomen in een vergadering die tenminste veertien —— 11 dagen en maximaal één maand na de eerste vergadering moet worden ——- gehouden, mits het besluit wordt genomen met een meerderheid van ——– drie/vierde gedeelte van het aantal alsdan in die vergadering uitgebrachte — geldige stemmen, ongeacht het aantal in die vergadering aanwezige leden. – Artikel 19 lid 1 tweede volzin is hier onverminderd van toepassing. ———- 5. Convocaties voor een vergadering waarin een wijziging van de statuten of – ontbinding van IJsseldelta aan de orde komt, dienen het desbetreffende —– voorstel integraal te bevatten. ——————————————————– 6. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van IJsseldelta — wordt pas van kracht, nadat dat bij notariële akte is vastgelegd. ————— 7. Na ontbinding van IJsseldelta geschiedt de vereffening door een door de — algemene vergadering aan te wijzen commissie van drie leden en het ——– bestuur. ———————————————————————————- 8. Een eventueel batig saldo na vereffening wordt geschonken aan de ———- vereniging: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. — 9. Bij ontbinding van IJsseldelta wordt het archief aangeboden aan een ——– daartoe geëigende instelling, aan te wijzen door de in lid 7 genoemde ——- commissie. —————————————————————————— Slotbepaling ——————————————————————————— Artikel 20. ———————————————————————————– Elk geschil waaromtrent uitlegging of toepassing van de bepalingen van deze – statuten of de krachtens deze statuten vastgestelde reglementen aanleiding —– mocht geven, wordt door het bestuur beslecht”. ————————————— De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ——————————————— WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Kampen, op de datum als in het – hoofd van deze akte vermeld. ———————————————————— Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en het — geven van een toelichting, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen – prijs te stellen. —————————————————————————— Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, — notaris, ondertekend. ———————————————————————-
Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de identificatiegegevens en handtekeningen van de comparanten en de handtekening van de notaris. UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: