jaarverslag waterwerkgroep over 2023

Waterwerkgroep 2023

 

De waterwerkgroep van de natuurvereniging bestaat uit drie verenigingsleden.

In 2023 zijn er de volgende activiteiten geweest:

 1. In samenwerking met de Stichting Schone Rivieren ons stuk langs de IJssel van de Molenbrug tot aan de Scheeresluis ter hoogte van het Onderdijks vrijgemaakt van zwerfafval.
 2. In samenwerking met de Zoogdiervereniging het Hanzeotter project gestart en via social media dit initiatief verspreid. We zoeken spraints en prenten van otters en plaatsen wildcamera’s en brengen zo knelpunten (aanrijdingen) in kaart. We hopen zo faunavoorzieningen te kunnen realiseren in samenspraak met de ecoloog van de stad Kampen.
 3. Met Ravon en de boswachter van Staatsbosbeheer gemonitord in de Vreugderijkerwaard en daar onder andere de grote modderkruiper gevangen.
 4. In samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel meegewerkt aan de rapportage over de waterkwaliteit in en rondom Kampen. De campagne heet Vang de Watermonsters. We vangen waterdiertjes en nemen watermonsters en doen helderheidsmetingen en maken foto’s ter plekke. Het onderzoeksrapport is online beschikbaar.

Opgesteld door Onno Drent

jaarverslag vogelwerkgroep over 2023

Jaarverslag Vogelwerkgroep 2023

 

Algemeen

De vogelwerkgroep is 6  keer bij elkaar gekomen om te overleggen over activiteiten van de vogelwerkgroep en om onderling waarnemingen en ervaringen met elkaar te delen.

 

Activiteiten

Excursies

We organiseerden in 2023 een

 • dagexcursie naar Haaksbergerveen op 28 januari
 • avondexcursie naar de bosuil in Roggebotzand op 24 februari
 • ochtendexcursie naar de Mandemakershut op 19 mei
 • dagexcursie naar Diependal, Fochteloër veen en Drents Friese Wold op 10 juni
 • dagexcursie naar de Marker Wadden op 30 september
 • ochtendexcursie naar het Harderbroek op 28 oktober
 • dagexcursie naar de Friese Waddenkust op 9 december

Het aantal deelnemers varieerde  tussen 4 en 20 personen.

 

Inventarisaties

 • IJsseloog

De bezoeken aan het slibdepot “IJsseloog” zijn in 2023 uitgevoerd waarbij de medewerkers van Rijkswaterstaat ons gastvrij ontvingen. Een jaarverslag is in de Ratelaar gepubliceerd.

 

Telprojecten voor SOVON

 • Meegewerkt is aan slaapplaatstellingen van reuzensterns, ganzen, grote zilverreigers, grutto’s, aalscholvers en wulpen. Tellers: Oscar de Pauw, Nico Goosen, Yvonne Rabe Henk de Vos en Marc van der Kolk.
 • De maandelijkse watervogeltelling is compleet uitgevoerd voor de gebieden Vosse-Ketelmeer kust en de IJssel (van de stadsbrug Kampen tot aan de monding). Teller: Yvonne Rabe.
 • Broedvogelmonitoring in Roggebotzand en watervogeltellingen langs het Reevediep. Tellers: Oscar de Pauw, Peter Gersen, Onno Drent, Herman Harder en Nico Goosen..
 • Broedvogelmonitoring langs het Zwarte Meer op verzoek van Natuurmonumenten. Tellers: Yvonne Rabe, Oscar de Pauw, Barend Kamphuis, Nico Goosen, Onno Drent, Anton Wielink, Jaap Dekker, Herman Harder, Simon Miske en Henk de Vos.

Er is zowel vanaf de landzijde geteld als ook vanuit een fluisterboot van

Natuurmonumenten en de Canadese kano van de vereniging vanaf het Zwarte Meer..

 • Huiszwaluw-kolonievogeltelling Onderdijks. Jaap Dekker voerde deze telling in 2022 al uit. In 2023 heeft voor het eerst een groep tellers dit op zich genomen.
  Tellers: Herman Harder, Onno Drent, Jaap Dekker, Nico Goossen en Barend Kamphuis.

 

 

Vogelzangcursus

Verschillende werkgroep leden hebben meegewerkt aan de vogelzangcursus die Jacko Westendorp in het voorjaar organiseerde.

 

Nestgelegenheid creëren

Het maken van nestgelegenheid is voor werkgroepleden een zinvol en leuk project. We bespreken dit nu op onze bijeenkomsten en maken hierover afspraken.

 

Bosuilen

Bij de bosuil excursie in het Roggebotzand konden we vaststellen dat in dit bos daadwerkelijk bosuilen voorkomen. In overleg met Staatbosbeheer hebben Herman Harder en Onno Drent daarom op enige afstand van het door ons vastgestelde territorium, een bosuil- nestkast opgehangen. We hopen dat de vogels zich verbreiden over een groter bosgebied.

 

Zwaluwen

We hebben de nestgaten in de oeverwaluwen wand bij de Eilandbrug opnieuw gevuld met leemhoudend zand. Dit jaar waren echter geen nestgaten bezet.

De zwaluwentil die in 2014 is geplaatst in het Onderdijks bood nog geen onderdak aan huiszwaluwen.

Verschillende keren wisten mensen die broedende huiswaluwen in nesten aan hun huis wel of niet konden waarderen werkgroepleden te vinden om advies te vragen.

 

Zwarte Sterns

Marc van der Kolk had de beschikking over een aantal vlotjes die geschikt zijn om als nest plek te dienen voor zwarte stern. Deze zijn in het voorjaar neergelegd in een kolk bij de IJssel nabij Scherenwelle. Al vrij snel werd een paar vlotjes bezet. We willen dit jaar het project voortzetten.

 

Jan Nap toren

Helaas is de toren nog steeds afgesloten wat bijzonder jammer is voor vogelliefhebbers uit heel Nederland die vanaf hier konden genieten van de zeearenden.

 

Zeearend

Het paar op de Kamperplaat in het Ketelmeer broedde in 2023 en bracht 2 jongen groot.

Verder broedden paren op het Reeve-eiland en in een hoogspanningsmast bij de Ramsgeul en ook hier waren jonge zeearenden.

Vooral het paar op het Reeve-eiland liet zich vaak zien aan fietsers en wandelaars langs het Reevediep. Veel belangstellenden waren hier in de gelegenheid om voor het eerst een zeearend te observeren.

Het paar op het Vogeleiland had dit jaar geen nest.

 

Project Roggebotsluis/ N307

Er was nog een overleg over de werkzaamheden en de mogelijke invloed op de aanwezige vogels. Aan de onderzijde van de nieuwe brug zijn kunst huiszwaluwnesten geplaatst. Er is waargenomen dat enkele kunstnesten in gebruik zijn genomen.

 

 

 

 

 

Gebiedsvisie Reevedelta

Jaap Dekker en Onno Drent hebben samen met Bart Zeven meegedaan aan de inspraak over de Gebiedsvisie Reevedelta

 

Vertegenwoordigingen

 • Yvonne Rabe vertegenwoordigt de vogelwerkgroep in het landelijke ‘Wetlandwachten-netwerk van Vogelbescherming voor de gebieden Vosse- en Ketelmeer en Zwarte Meer.
 • Oscar de Pauw is contactpersoon namens de VWG naar Natuurmonumenten betreffende de broedvogelinventarisatie bij het Zwarte Meer en de plannen met de rietkraag langs het Zwarte Meer.
 • Nico Goosen onderhield de contacten met Camera Nu, de hoofdsponsor van de Natuurvereniging IJsseldelta.
 • Marc van der Kolk, Oscar de Pauw en Onno Drent vertegenwoordigen de vogelwerkgroep in het bestuur van de natuurvereniging IJsseldelta.
 • Anton Wielink is actief in de Weidevogelgroep.

 

Bijzondere waarnemingen

Steltkluten langs het Reevediep in april,

Hop bij Zalk in april

Zwarte Ibis langs de IJssel bij Wilsum in mei

Terekruiter langs het Reevediep in juni,

Ralreiger langs het Reevediep in juni,

Zwarte Ooievaar bij Noordeinde in augustus

Koereigers in groepen in de polder Oosterwolde in oktober.

Rosse Franjepoot in de polder Oosterwolde in oktober

 

Namens de vogelwerkgroep

Yvonne Rabe, Henk de Vos en Oscar de Pauw

Jaarverslag vleermuiswerkgroep over 2023

Jaarverslag 2023

Op 30 november 2023 werd een nieuwe Vleermuis werkgroep opgericht.
De belangstelling was groot met in eerste instantie 9 potentiële werkgroep leden. Na overleg met de Zoogdiervereniging en de ecoloog van de gemeente werd er tijdens de eerste bijeenkomst gesproken over de mogelijke doelstellingen van de werkgroep.

 1. Het hoofddoel is het inventariseren, beschermen en in stand houden van de vleermuispopulatie in de gemeente Kampen. Deze doelen zullen worden uitgevoerd door het inventariseren van verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen.
 2. De belangstelling voor vleermuizen in Kampen vergroten door het geven van excursies.

Na een aantal verdiepende bijeenkomsten zal de werkgroep in 2024 starten met inwerken en het uitvoeren van inventarisaties.

Nico Goosen, voorzitter

Jaarverslag Natuur Beschermings Werkgroep over 2023

Jaarverslag Natuurbeschermingswerkgroep over 2023

Het afgelopen kalenderjaar 2023 heeft de Natuurbeschermingswerkgroep (Nbwg) zich met de  volgende zaken bezig gehouden, die uiteraard allemaal te maken hebben met natuurbescherming. De werkgroep heeft regelmatig een bericht over de activiteiten geplaatst in de Nieuwsbrief en in de Ratelaar.

Natuurcompensatie
Overheden moeten compensatie regelen voor gebieden waar natuur verloren gaat door ruimtelijke ontwikkelingen. Het Natura 2000-rietmoeras tussen Hanzelijn en Europarcs is zo’n compensatiegebied. De Nbwg heeft in april een WOO-verzoek (WOO = Wet Open Overheid) ingediend bij de provincie Overijssel en het Ministerie van LNV met vragen die als doel hebben te achterhalen of deze natuurcompensatie is geslaagd – het aangeplante riet in het rietmoeras doet het slecht en is deel niet opgekomen. Eind september kregen we een bestand met zo’n 1500 pagina’s informatie van LNV. Een uitnodiging van Staatsbosbeheer om met een boswachter het rietmoeras te bezoeken is blijven liggen.

Windmolens en zonneparken
De Nbwg heeft een zienswijze/bezwaarschrift ingediend tegen de oprichting van een windmolen met een ashoogte van 20 meter in het weidevogelcompensatiegebied langs de bypass. De gemeente heeft dit bezwaarschrift als “ongegrond” gekwalificeerd. De Nbwg (niet voltallig) wilde daarop in augustus-september een ”Beroep bij de rechtbank tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een windmolen met as-hoogte 20m” indienen. Voorzitter Jessica Borst en secretaris Bart Zeven hebben dit niet beroep niet ondertekend en ingestuurd (voor de motivering, zie het verslag van het bestuur over 2023).
In de gemeenteraad van 14 december stond op de agenda het plan van RWE om een zonnepark van 12 ha aan te leggen aan de Hagedoornweg in IJsselmuiden (weidevogelgebied aan de rand van de Koekoek). Het plan is uiteindelijk van de agenda gehaald en zal in februari 2024 worden besproken. Omdat het Natuuronderzoek van RWE bij de aanvraag foute aantallen weidevogels bevatte heeft de Nbwg in december via de griffie aan raad en wethouder de juiste aantallen toegestuurd. De waarnemingen zijn gedaan door Henk Klasen van de Weidevogelwerkgroep en zijn ook te vinden op de Boerenlandvogel-monitor.

Fietspad over de Zwartemeerdijk
Op basis van een deels onjuiste Natuurtoets onder dit plan voor een fietspad heeft de Nbwg samen met de betrokken pachters in het najaar een herzieningsverzoek ingediend bij provincie en gemeente. De provincie heeft de zaak opnieuw beoordeeld en op 13 juni 2023 een nieuwe beschikking toegestuurd. Belangrijkste zin daarin is “het hoogteverschil tussen fietspad en kruin dijk is hierdoor op een deel van het traject met het fietspad op teen van de dijk lager dan 1.80 meter, namelijk rond de 1.50 meter.” De gemeente moet dus óf het fietspad aanleggen op een hoogte van -0,30 meter (NAP) om de “afschermende werking” van de dijk te realiseren of een nieuwe vergunning aanvragen bij de provincie. Het is onduidelijk hoe het verder gaat.

 

Paviljoen Hanzezicht
In 2021, 2022 en 2023 heeft de Nbwg zich bezig gehouden met de in 2021 en 2023 verleende (tijdelijke, twee jaar geldende) omgevingsvergunningen aan Paviljoen Hanzezicht, dat is neergezet op het befaamde “Koestrandje” aan de IJssel. Het strandje maakt deel uit van Natura 2000-gebied Rijntakken, onderdeel Uiterwaarden IJssel.
Op 14 december 2023 diende het beroep van de natuurvereniging tegen de “Beslissing op bezwaar” en het rechtstreeks beroep tegen de in 2023 afgegeven 2e tijdelijke vergunning van de gemeente Kampen voor de rechtbank Overijssel. Deze “Beslissing op bezwaar” (van 1 maart 2022) verklaarde de eerder door de vereniging ingediende bezwaren ongegrond.
Ter zitting ging het vooral over de gebrekkige kwaliteit van de gedane natuuronderzoeken. De rechter deelde mee dat de uitspraak over 6 weken zou afkomen. Per post kwam het bericht dat de uitspraak uiterlijk 14 februari 2024 zal worden gedaan. We wachten af.
De gemeente heeft ten behoeve van het paviljoen het “Bestemmingsplan Buitengebied 2014, 13e herziening Stadsstrand” gewijzigd – deze wijziging lag ter inzage van 1-10 tot 23-11-2023.  Hiermee krijgen de initiatiefnemers permanent toestemming om op het “koestrandje” van 1 april tot 1 november een horeca-gelegenheid te exploiteren.
Er is nog een mogelijkheid om rechtstreeks in beroep te gaan zodra het bestemmingsplan is vastgesteld.

 

Opgesteld door Bart Zeven

Jaarverslag Bestuur over 2023

Jaarverslag van het bestuur van de Natuurvereniging IJsseldelta over 2023     

 

 1. Inleiding
  Het jaar 2023 werd voor de Natuurvereniging IJsseldelta een goed jaar: de werkgroepen floreren, er werd zelfs een nieuwe Vleermuizenwerkgroep gestart, de statuten zijn op twee ALV’s up to date gemaakt en er waren volop excursies en andere activiteiten. Eind 2023 telde onze vereniging 155 leden en dat zijn er 5 meer dan een jaar terug. Op het moment van schrijven telt de vereniging 160 leden.

 

Dit jaarverslag biedt een beknopt overzicht van de verenigings- en bestuursactiviteiten, waarmee het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over het beleid en aan de gemeente als subsidieverstrekker.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059185 en door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat leden hun lidmaatschapskosten en schenkingen kunnen aftrekken van de belasting. Vanwege deze ANBI-status wordt dit verslag met de jaarrekening ook op de website van de vereniging geplaatst, nadat de ALV deze heeft vastgesteld.

De verenigingsactiviteiten spelen zich hoofdzakelijk af in de werkgroepen van de vereniging. Het betreft de vogelwerkgroep, de weidevogelbeschermingswerkgroep, de plantenwerkgroep, de waterwerk-groep, de natuurbeschermingswerkgroep en nieuwkomer (eind 2023) de vleermuizenwerkgroep.
De werkgroepen hebben elk afzonderlijk hun activiteiten in een eigen verslag ver(ant)woord. Deze verslagen vormen een integraal onderdeel van dit jaarverslag. Alle verslagen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan De Ratelaar of op andere wijze (op papier of digitaal). De verslagen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

 1. Samenstelling van het bestuur
  Het bestuur kan statutair 7 leden tellen. Het bestond in 2023 uit de volgende personen:
  J.E. Borst (Jessica), voorzitter a.i.
  B.F. Zeven (Bart), secretaris
  O.C.F. de Pauw (Oscar), penningmeester
  M. van der Kolk (Marc), lid
  J.J. Westendorp (Jacko), lid
  E. Weelink (Elviera) heeft enige tijd meegedraaid als aspirant-lid, maar (vanwege een nieuwe baan) toch afgezien van een functie als bestuurslid.
  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.
  Jessica Borst is momenteel voorzitter ad interim; we zoeken een nieuwe voorzitter.
  Oscar de Pauw heeft Hans Rensen in 2023 opgevolgd als penningmeester.
  Jaap Dekker wordt door het bestuur in 2024 voorgedragen als voorzitter.

 

Daarmee ziet het rooster van aftreden er begin 2024 als volgt uit:

Naam Aantreden Aftreden Herkiesbaarheid
Marc van der Kolk, lid 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Jessica Borst, voorzitter a.i. 2019 2023  
Jacko Westendorp, lid 2022 2025  
Oscar de Pauw, penningmeester 2023 2026  
Bart Zeven, secretaris 2023 2026  
Jaap Dekker 2024?   Verkiesbaar als voorzitter
       

 

 

 

 

* Volgens artikel 13 lid 1 van de Statuten is voor een derde termijn van 3 jaar een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen nodig.

 

 1. Bestuursactiviteiten
  Jessica Borst, Bart Zeven en Dolph Stomphorst hebben de familie van onze oud-voorzitter Klaske van ’t Oever gecondoleerd in de Burgwalkerk en Dolph heeft de begrafenis van Klaske bijgewoond (februari 2023).
  Het bestuur heeft in 2023 acht maal vergaderd en twee maal een ALV georganiseerd.
  De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 16 maart 2023. Op deze vergadering namen de leden het volgende besluit: “met ingang van 1 januari 2024 wordt de contributie voor leden verhoogd naar €25,- en de contributie voor gezinsleden blijft €7,50. Blijkt deze verhoging niet toereikend, dan komt het bestuur met een nieuw voorstel naar de ledenvergadering.

Eén van de agendapunten betrof een wijziging van de statuten, noodzakelijk geworden door de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Ook voorzien de vernieuwde statuten in digitaal stemmen, mocht zich opnieuw een situatie voordoen als met corona. Aangezien hier een meerderheid van 2/3 van alle leden voor nodig was, en deze 2/3 meerderheid niet ter vergadering (van 16/3) aanwezig was, is een tweede ALV gehouden op 16 april 2023. Volgens art 19.4 van onze (oude en nieuwe) statuten is een besluit tot wijziging van de statuten in zo’n tweede ALV mogelijk als driekwart van de dan aanwezige leden instemt met de voorgestelde wijziging.
De statutenwijziging is op de 2e ALV op 16 april 2023 door alle 27 aanwezige leden akkoord bevonden.
In de Nieuwsbrief van juni werd vermeld dat de voorzitter en secretaris op 6 juni 2023 de gewijzigde statuten bij de notaris hebben ondertekend.

 

De plannen voor jeugdeducatie zijn eind 2023 verder ontwikkeld. Jessica Borst en Elviera Weelink hebben deze taak op zich genomen. We hebben in dit jaar twee (zeer) jeugdige leden mogen inschrijven, van wie er één al gepubliceerd heeft in onze Nieuwsbrief (over de bever). En we gaan de ALV voorstellen een speciaal jeugdtarief in het leven te roepen.

 

In maart is de Vogelzangcursus van start gegaan, die op veel belangstelling mocht rekenen, zoveel dat ook voor de maand maart (2024) een nieuwe cursus van start gaat o.l.v. bestuurslid Jacko Westendorp.

 

In 2022 hebben enkele bestuursleden uitvoerig met de gemeente en landschapsarchitect Karres en Brands gesproken en hen geadviseerd over de realisatie van het “natuurinclusieve” karakter van de  nieuwbouwlocatie “Reevedelta” (3200-3600 woningen langs de bypass). Dit heeft in het jaar 2023 een vervolg gekregen: in januari heeft Jessica een resumé aan de gemeente gestuurd van de punten die we eerder aanreikten. Het bestuur heeft Saskia Ruth (WUR) van de Zoogdierenvereniging verzocht de gemeente te informeren over de zoogdieren die in “Reevedelta” voorkomen. Eind 2023 hebben Onno Drent, Jaap Dekker en Bart Zeven op verzoek van de gemeente een “Zienswijze op de gebiedsvisie en OER Reevedelta” opgesteld. Deze is op 9 januari 2024 is overhandigd en op 1 februari besproken met Omgevingsmanager Patrick Gering en enkele ambtenaren van de gemeenten Kampen.

Het bestuur is ook aanwezig geweest bij de informatieavonden over de bouw van 24 “Flexwoningen” aan de Buitenbroeksweg, ter hoogte van Go Ahead – niet op uitnodiging van de gemeente, maar van inwoners.

Dit jaar is er een aantal zienswijzen, bezwaarschriften en beroepschriften ingediend door het bestuur – de meesten op initiatief van de Natuurbeschermingswerkgroep (Nbwg) – waarover steeds is gepubliceerd in de Nieuwsbrief. Hieronder volgt een overzicht:

 • Brandbrief aan gemeente (17/2) over de ophoping van plastic afval bij de Scheeresluis en een voorstel om dat probleem te lijf te gaan. De gemeente heeft daar niet op gereageerd.
 • Een WOO-verzoek inzake het Natura 2000-rietmoeras (Natuurcompensatiegebied) tussen Hanzelijn en Europarcs aan LNV, provincie Overijssel en het Europese Life. LNV heeft in september stukken gestuurd.
 • Herzieningsverzoek aan de provincie Overijssel inzake het fietspad over de Zwartemeerdijk op Kampereiland. Dit heeft geleid tot uitstel van de aanleg en tot nieuw onderzoek, dat duidelijk

 

 

 

 

maakte dat de dijkhoogtes in de plannen inderdaad afweken van de werkelijke dijkhoogtes d.w.z. lager waren. Daardoor biedt de dijk minder “afschermende werking” voor het direct achter de dijk liggende Natura 2000-gebied Zwartemeer. Het is onduidelijk hoe het verder gaat.

 • Zienswijze, bezwaarschrift, beroep en rechtstreeks beroep tegen het verlenen van omgevings-vergunningen door de gemeente aan het Hanzepaviljoen in Natura 2000-gebied. Op 14 december vond daarover een zitting plaats in rechtbank Overijssel (te Zwolle). De uitspraak van 16 februari 2024 verklaarde het beroep niet ontvankelijk (de termijn van de omgevingsvergunning was verstreken) en het rechtstreeks beroep ongegrond (we zijn gestruikeld over de tijdelijkheid van de vergunningen en de overtuiging van de rechtbank dat de Quickscan natuurwaarden afdoende aantoont dat de veranderingen “niet onomkeerbaar” zijn).
 • Zienswijze tegen het plaatsen van een windmolen met een ashoogte van 20 meter op een perceel aan de Van Hasseltweg i.v.m. het feit dat dat weidevogelcompensatiegebied is. De gemeente verklaarde de ingediende bezwaren “ongegrond”.

Een beroep van de Nbwg (niet voltallig) tegen deze “Beslissing op bezwaar” en een “Verzoek om voorlopige voorziening” zijn begin september niet ingediend bij de Rechtbank Overijssel omdat voorzitter en secretaris van mening waren dat het beroepschrift  “niet voldoende kwaliteit had – zo was er bijv. geen recente jurisprudentie opgenomen en werd niet ingegaan op de “beslissing op bezwaar” van de gemeente Kampen aan het adres van de vereniging.” (citaat uit de bestuurs-notulen)
Dit besluit heeft geleid tot wrijving tussen bestuur en Nbwg en twee gevolgen gehad:

1e Het bestuur heeft met Mr. Wertheim van Wertheim Advocaten te Zwolle afgesproken dat dat kantoor op verzoek van het bestuur “een kort juridisch advies (levert) van mijn kantoor over bijvoorbeeld nieuwe ruimtelijk plannen en natuurbestemmingen die van invloed zijn op de natuur in de IJsseldelta”.

2e Binnenkort spreken bestuur en Nbwg over de gang van zaken in september en de ontstane wrijving.

 

Zoals gebruikelijk is in het najaar 2023 een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend met het daarbij behorende Werkplan en begroting voor 2024. De gemeente heeft dit subsidieverzoek voor 2024 gehonoreerd  en €2871,- overgemaakt naar de rekening van de vereniging.

 1. Werkgroepen
  De afzonderlijke werkgroepen verzorgen ieder hun eigen jaarverslag, die zullen worden voorgelegd aan de ALV op 21 maart 2024.

 

 1. Publiciteit: Ratelaar, nieuwsbrief, website en banner(s)
  De Ratelaar is ook dit jaar drie keer uitgekomen: een special voor de ALV in de lente, een zomer/herfst nummer en een winternummer. De redactie bestond uit Kees de Kievid, eindredacteur, Oscar de Pauw en Henk de Vos (die Henk Dorgelo opvolgde). Henk de Vos zorgt ook voor de verspreiding. Een beperkt aantal instellingen ontvangt in het kader van PR de Ratelaar gratis. Steeds meer leden ontvangen de Ratelaar digitaal.

In het kader van de PR zijn er 2 banners opgehangen bij de stadsbrug om nieuwe (jonge) leden aan te trekken. Helaas is er 1 gestolen. De ander hangt vanaf het vroege voorjaar aan Kamper kant van de stadsbrug.

Af en toe haalt de natuurvereniging de pers. Zo werd in de Brug een artikeltje geplaatst over de Vogelzangcursus en werd in de Stentor geschreven over de rechtszitting van 14 december inzake het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het Hanzepaviljoen in Natura 2000-gebied.
De vereniging heeft, zoals elk jaar, ook in 2023 op de Natuurspeelplaats gestaan tijdens het Full Color-festival – dit heeft enkele (jeugd)leden opgeleverd.

Marc van de Kolk, Suzanne Beurmanjer, Jessica Borst en Peter Schräder hebben de website vernieuwd met professionele ondersteuning door het bedrijf Zakelijk Bereikbaar. Marc van der Kolk en Oscar de Pauw verzorgen het beheer van  http://natuurverenigingijsseldelta.nl. Op deze (onze) site kunnen actuele berichten, verslagen, foto’s en informatie die voor de vereniging en werkgroepen van belang is, worden geplaats. Een reguliere Nieuwsbrief onder redactie van Jessica Borst en Suzanne Beurmanjer is vanaf de zomer van 2022 elke 2 maanden verschenen.
Ook is onze vereniging te vinden op www.groenbezig.nl achter de button “Ik zoek een groep of een initiatief”

 

 

 

 

en heeft de vereniging (Jessica) meegedraaid in de “Groene Loper Kampen”, een samenwerkingsverband van allerlei “groene bewonersinitiatieven”

 

 1. Lezingen

We organiseerden dit jaar drie lezingen: met de nieuwjaarsborrel kwam Lodewijk van Kemenade ons vertellen over het befaamde Zalkerbos. Mathiska Lont maakte ons op de eerste ALV wijzer over waterdiertjes. En Bert Wierda liet ons op de tweede ALV over het leven van nachtvlinders.

 1. Contacten met verwante organisaties

Met de afdeling Zwolle van de KNNV en met de Agrarische Natuurvereniging Camperland bestaan goede relaties. Contacten met natuurorganisaties en verenigingen zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON, etc. lopen via de werkgroepen.

De vereniging maakt bij gelegenheid gebruik van adviezen van Natuur en Milieu Overijssel en van Vogelbescherming en indien nodig van andere natuurorganisaties.

Met de Bijenvereniging Kampen e.o. zijn goede contacten, ook met het oog op educatie. Hetzelfde geldt voor de Kinderboerderij Cantecleer.

Met de werkgroep Schone Rivieren (een initiatief van IVN Natuureducatie) is blijvend contact opgebouwd met het oog op het opschonen van een gedeelte van de IJsseloever (tussen de Molenbrug en het Reevediep).

De samenwerking met de bibliotheek wordt gecontinueerd, wat vanwege de samenwerking met de Stadkamer Zwolle wellicht leidt tot aanvullende buitenlessen.

 

 1. Sponsoring
  CameraNu.nl te Urk ondersteunt onze vereniging met een financiële bijdrage. Dit bedrijf wil ook voor de uitnodiging en betaling van bekende sprekers zorgen. Nico Goosen en Oscar de Pauw onderhouden voor ons het contact. Leden krijgen 5% korting op de aanschaf van kijkers enz. (niet op camera’s) in ruil voor een advertentie in de Ratelaar en per 1 januari 2024 in de (digitale) Nieuwsbrief

 

 

Namens het bestuur, Jessica Borst, voorzitter a.i. en Bart Zeven, secretaris  (5 maart 2024)

Licht gewijzigd (pt 5, 2e zin) op de ALV van 21-03-2024

weidevogelwerkgroep IJseldelta

De Weidevogelwerkgroep, ons iets minder bekende familielid

Ieder van ons kent de Polder Dronten achter de Zwartendijk, en de Mastenbroeker polder en het Kampereiland, van oudsher weidevogelgebieden bij uitstek. Velen van ons fietsen er, vogelen er en een enkeling zag vorig jaar de struikrietzanger aan de Stikkenpolderweg. Niet ieder van ons kent de Weidevogelwerkgroep, die deel uitmaakt van onze vereniging. Deze werkgroep monitort het gebied met 50 mensen vanaf het hele vroege voorjaar (februari) tot de herfst. Deze vrijwilligers doen dat op het land van de 170 boerenbedrijven, die hun medewerking verlenen (zie hieronder de kaart met de locaties)

 

Het gaat om een (grote) groep ervaren (weide)vogelaars die minimaal 2 x per week tellen, waarbij ze gebruik maken van 25 camera’s en van weidevogeldrones met warmtebeeldcamera. Ook plaatsen ze pompen voor plas-dras gebiedjes. Verder houden ze de predatiedruk in de gaten en hebben ze oog voor jonge reeën, die zo mooi plat in het gras kunnen gaan liggen en nogal eens kapot werden gemaaid. Ook die worden met de drone opgezocht. De waarnemingsresultaten worden ingevoerd in de Boerenlandvogelmonitor en komen zo terecht bij Sovon en de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Er wordt nauw samen gewerkt met het Collectief NoordWest Overijssel. Wie met een weidevogelaar spreekt. hoort het enthousiasme: bijvoorbeeld dat ook bij steeds meer boeren in het gebied de belangstelling voor weidevogels groeit, dat er dit jaar weer wat stukjes plas-dras zijn bijgekomen en wat voor kick het geeft als de eerste eitjes worden gevonden.

Foto van het eerste eitje dat vorig jaar op 11 maart werd gevonden door Klaas Binnendijk in het Staphorsterveld.

Voor meer feiten over de Weidevogelwerkgroep kan je het jaarverslag over 2023 lezen, dat wordt meegestuurd met de stukken voor de ALV van 21 maart a.s. Of je kan gaan deelnemen aan een excursie, als de werkgroep die organiseert.

vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht voor de werkgroep educatie.
Het gaat om veldlessen voor de lagere en ook middelbare scholen maar ook tijdens de grote evenementen in de stad, bij kinderboerderij canteclear of samen met Quintus delen wij onze kennis over natuur door middel van leuke leerzame activiteiten.
Doe je mee?

jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

 1. Inleiding

Evenals 2020 werd ook 2021 voor de Natuurvereniging IJsseldelta gestempeld door de Corona Pandemie. De Algemene Ledenvergadering moest op digitale wijze worden belegd. Lezingen konden niet worden gehouden. Er waren ook maar weinig excursies.

In 2021 zijn twee van onze leden overleden: Johan Egers en Jan Boddeüs. De nabestaanden van beiden zijn door het bestuur hiermee gecondoleerd. Jan Boddeüs was tot 2019 nog bestuurslid van onze vereniging.

Dit verslag biedt verder een beknopt overzicht van de verenigings- en bestuursactiviteiten. Hiermee legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het beleid en de uitvoering van het werkplan en aan de gemeente als verstrekker van subsidie. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059185 en door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege deze status wordt dit verslag met de jaarrekening ook op de website van de vereniging geplaatst.

De verenigingsactiviteiten spelen zich vooral af in de werkgroepen van de vereniging. Het betreft de vogelwerkgroep met de weidevogelbeschermingswerkgroep, de plantenwerkgroep en de natuurbeschermingswerkgroep. Bovendien is in 2021 een nieuwe werkgroep opgericht: de waterwerkgroep. De werkgroepen hebben elk afzonderlijk hun activiteiten in een eigen verslag verantwoord. Deze verslagen zijn een integraal onderdeel van dit jaarverslag. Alle verslagen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan De Ratelaar of eventueel op andere wijze, op papier of digitaal. De verslagen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 1. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur kan statutair 7 leden tellen. Het bestond in 2021 uit de volgende 6 personen:

J.E. Borst (Jessica), (waarnemend) voorzitter

Kamphuis (Barend), secretaris;

Rensen (Hans), penningmeester

Drent (Onno), lid

van der Kolk (Marc), lid

O.C.F. de Pauw (Oscar), lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Tot de ALV in maart 2021 was Jessica Borst waarnemend voorzitter. Op die vergadering is zij tot voorzitter benoemd. Tevens zijn door deze vergadering Hans Rensen en Marc van der Kolk voor een tweede termijn benoemd. De secretaris, Barend Kamphuis, heeft in maart 2022 de twee termijnen van drie jaar volgemaakt. Hij stelt zich niet beschikbaar voor de bij wijze van uitzondering mogelijke derde termijn. De eerste termijn van Oscar de Pauw loopt ook af in maart 2022. Hij stelt zich ook niet herkiesbaar.

Daarmee ziet het rooster van aftreden er begin 2022 als volgt uit:

Naam Aantreden Aftreden Herkiesbaarheid
Barend Kamphuis 2016 2022 Niet herkiesbaar
Hans Rensen 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Marc van der Kolk 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Onno Drent 2019 2022 Herkiesbaar
Oscar de Pauw 2019 2022 Niet herkiesbaar
Jessica Borst 2019 2022 Herkiesbaar

* Volgens artikel 13 lid 1 van de Statuten is voor een derde termijn van 3 jaar een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen nodig.

Volgens de Statuten bestaat het bestuur uit tenminste 5 en ten hoogste 7 personen. Dat betekent dat aanvulling van het bestuur op de ALV van 2022 noodzakelijk is.

 1. Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft in 2021 10 keer vergaderd: 6 keer op de Hooizolder, 4 keer online. De Algemene Ledenvergadering is gehouden in maart, zoals uitvoeriger beschreven in de notulen van deze vergadering: gedeeltelijk via email, en uiteindelijk op 24 maart via Zoom. De bestuursvergadering van 10 november was een speciale brainstorm over de toekomst van de vereniging.

De plannen voor jeugdeducatie konden in 2021 verder worden ontwikkeld en gedeeltelijk, ondanks corona, ook tot uitvoering worden gebracht. Het lespakket ‘Plastic soep’ van IVN is door de gemeente aangekocht en zal door de Natuurvereniging IJsseldelta worden uitgerold.

Veel aandacht heeft het bestuur ook gegeven aan PR. Besloten is de website de vernieuwen. Daarnaast moesten ook meer administratieve zaken worden behandeld. Vanwege de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moesten de statuten worden herzien. Notaris Herweijer is gevraagd hiervoor een concept op te stellen, dat aan de ALV in maart 2022 zal worden voorgelegd. Bovendien is er een concept huishoudelijk reglement opgesteld, waarover deze ALV ook zal beslissen.

Verder vroeg de toekomst van de Hooizolder de nodige aandacht. Gedurende de corona pandemie bleek dat onze mooie verenigingsruimte ook flinke beperkingen heeft. Tijdens vergaderingen en lezingen is afstand houden niet goed mogelijk en ventilatie is ook een probleem. Ook de brandveiligheid bleek bij een controle niet in orde. Tenslotte hangt ons al een aantal jaren een herziening van het gemeentelijk subsidiebeleid boven het hoofd. Als onze subsidie sterk verminderd zou worden, is de financiële last van de Hooizolder eigenlijk niet meer te dragen.

Het bestuur heeft Hanjo IJkhout voorgedragen voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs Groen in de gemeente Kampen. Deze voordracht is gehonoreerd en op 29 november is hem deze prijs uitgereikt. Een aantal bestuursleden was daarbij aanwezig. Hanjo is vele jaren lang beheerder geweest van Kinderboerderij Cantecleer. Ook na zijn pensionering heeft hij zich ingezet voor groene educatie en ook bijvoorbeeld voor een voedselbos in het Groene Hart van Kampen. De prijs kwam hem dus zonder meer toe!

Op 6 juni 2021 ontving de Natuurvereniging IJsseldelta zelf een prijs: het Groene Lintje 2021, toegekend door de Fractie Groen Links Kampen, die blij is en trots dat de gemeente Kampen onze Vereniging rijk is! De prijs is in ontvangst genomen door de bestuursleden Jessica Borst en Oscar de Pauw. Om dat ook met de leden te vieren heeft het bestuur een groene verjaardagkalender met foto’s uit onze prachtige omgeving laten maken en aan alle leden uitgereikt.

De ledenadministratie van de vereniging wordt, zoals gezegd, verzorgd door Marina Rensen. De vereniging telde dec. 2021 159 leden waarvan 23 gezinsleden. Onze penningmeester Hans Rensen is tevens beheerder van De Hooizolder, ons thuishonk aan de Groenestraat nr. 94.

Zoals gebruikelijk is in het najaar 2021 een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend met het daarbij behorende Werkplan en begroting 2022. Dit werkplan en de begroting zullen ook worden besproken op de ALV voorjaar 2022. De subsidie van de gemeente over 2021 is ontvangen.

 1. Werkgroepen

De afzonderlijke werkgroepen verzorgen ieder hun eigen jaarverslag.

De Natuurbeschermingswerkgroep heeft zich namens de Natuurvereniging IJsseldelta aangesloten bij de procedures die omwonenden zijn gestart tegen de komst van het Hanzepaviljoen. Het bestuur heeft € 500 ter beschikking gesteld als bijdrage in de kosten voor een advocaat.

 1. Ratelaar, nieuwsbrief, website.

De Ratelaar is drie keer uitgekomen dit jaar: een special voor de ALV in de lente, een zomer/herfst nummer en een winternummer. De redactie bestond uit Kees de Kievid, eindredacteur, Henk Dorgelo en Oscar de Pauw. Henk zorgt ook voor de verspreiding Een beperkt aantal instellingen ontvangt in het kader van PR de Ratelaar gratis.

Vanaf 2018 is het mogelijk te kiezen voor het ontvangen van alleen de digitale versie. Hiervan inmiddels ruim gebruikt gemaakt.

Heleen Strikkers en Oscar de Pauw verzorgden de website. Dit team verstuurde ook actuele berichten en mededelingen als Nieuwsbrief per e-mail naar de leden van e-mailgroep IJsseldelta. Aanmelden voor deze groep kan op info@natuurverenigingijsseldelta.nl. Daarnaast zorgt dit team voor het up-to-date houden van de website https://natuurverenigingijsseldelta.nl. Op deze site kunnen actuele berichten, verslagen, foto’s en voor de vereniging en werkgroepen van belang zijnde informatie kunnen worden geplaatst. Zoals gezegd wordt er gewerkt aan vernieuwing van deze site. Ook heeft vereniging een pagina op www.groenbezig.nl. Na vele jaren werk voor de digitale aanwezigheid van onze Vereniging heeft Heleen Strikkers deze taak nu neergelegd. Wij danken haar voor haar grote inzet.

 1. Lezingen

In 2021 konden vanwege de corona pandemie geen lezingen worden georganiseerd.

 1. Contacten met verwante organisaties

Met de afdeling Zwolle van de KNNV en met de Agrarische Natuurvereniging Camperland is een goede samenwerkingsrelatie. De samenwerking krijgt vooral vorm in de natuurbeschermingswerkgroep. Hierin wordt ook samengewerkt met de werkgroep Zwartendijk. Zienswijzen en bezwaarschriften worden waar zinvol en mogelijk gezamenlijk ingediend. De freelance medewerker van Camperland is lid van onze vereniging en participeert ook in de natuurbeschermingswerkgroep. Contacten met natuurorganisaties en verenigingen zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON, etc. lopen via de werkgroepen.

De vereniging maakt bij gelegenheid gebruik van adviezen van Natuur en Milieu Overijssel en van Vogelbescherming en indien nodig van andere natuurorganisaties.

Met de Bijenvereniging Kampen e.o. zijn goede contacten, ook met het oog op educatie. Hetzelfde geldt voor de Kinderboerderij Cantecleer.

Voor de Open Monumentendag in september 2021 is samengewerkt met onze medebewoner aan de Groenestraat, de Museumboerderij. De dag was een succes. Er kwam ook veel jeugd op bezoek.

Met de werkgroep Schone Rivieren (een initiatief van IVN Natuureducatie) is contact met het oog op opschonen van een gedeelte van de IJsseloever (tussen de Molenbrug en het Reevediep).

Ook met Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie, is een goede relatie opgebouwd. Dat resulteerde in een gezamenlijk project voor de Nacht van de nacht op 30 oktober. Deze samenwerking krijgt een vervolg in 2022. Het doel is een duurzame samenwerking op te zetten

 1. Sponsoring

CameraNu.nl te Urk ondersteunt onze vereniging met een financiële bijdrage. In andere jaren zorgde dit bedrijf ook voor de uitnodiging van bekende sprekers. Dit jaar was dat, weer vanwege corona, helaas niet mogelijk.

Namens het bestuur,

Jessica Borst, voorzitter

 1. Kamphuis, secretaris