Jaarverslag 2022 Natuurvereniging IJsseldelta

Jaarverslag Bestuur van de Natuurvereniging IJsseldelta  over 2022     

 

 1. Inleiding

Een enkele keer wordt in onderstaand jaarverslag over 2022 ook een gebeurtenis uit 2023 genoemd. Het jaar 2022 werd voor de Natuurvereniging IJsseldelta als vanouds een jaar zonder Corona, met een normale Algemene Ledenvergadering en weer volop excursies en andere activiteiten.

 

In 2022 is Gonnie van de Weerd overleden, de weduwe van Jan Nap. De nabestaanden zijn door het bestuur gecondoleerd.

Eind 2022 telde onze vereniging 148 leden.

 

Dit jaarverslag biedt een beknopt overzicht van de verenigings- en bestuursactiviteiten, waarmee  het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over het beleid en de uitvoering van het werkplan en aan de gemeente als verstrekker van subsidie. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059185 en door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege deze status wordt dit verslag met de jaarrekening ook op de website van de vereniging geplaatst.

De verenigingsactiviteiten spelen zich vooral af in de werkgroepen van de vereniging. Het betreft de vogelwerkgroep met de weidevogelbeschermingswerkgroep, de plantenwerkgroep, de natuurbeschermingswerkgroep en de waterwerkgroep. De werkgroepen hebben elk afzonderlijk hun activiteiten in een eigen verslag verantwoord. Deze verslagen zijn een integraal onderdeel van dit jaarverslag. Alle verslagen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan De Ratelaar of eventueel op andere wijze, op papier of digitaal. De verslagen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

 1. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur kan statutair 7 leden tellen. Het bestond in 2022 uit de volgende personen:

J.E. Borst (Jessica), voorzitter

 1. Kamphuis (Barend), secretaris, in mei opgevolgd door B.F. Zeven (Bart), secretaris ad interim
 2. J. Rensen (Hans), penningmeester
 3. Drent (Onno), lid
 4. van der Kolk (Marc), lid
  O.C.F. de Pauw (Oscar), bestuurslid tot april

J.J. (Jacko) Westendorp

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Secretaris Barend Kamphuis heeft in maart 2022 de twee termijnen van drie jaar volgemaakt en is afgetreden. De eerste termijn van Oscar de Pauw liep ook af in maart 2022. Jacko Westendorp is in maart toegetreden tot het bestuur als lid en Bart Zeven bekleedt vanaf mei de functie van secretaris ad interim.

Daarmee ziet het rooster van aftreden er begin 2023 als volgt uit:

Naam Aantreden Aftreden Herkiesbaarheid
Hans Rensen 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Treedt af als penningmeester
Marc van der Kolk 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Onno Drent 2019 2022 Niet herkiesbaar
Oscar de Pauw 2019 2022 Verkiesbaar
Jessica Borst 2019 2022 Herkiesbaar als lid
Jacko Westendorp 2022 a.i. Verkiesbaar als lid
Bart Zeven 2022 a.i. Verkiesbaar als secretaris

 

 

 

* Volgens artikel 13 lid 1 van de Statuten is voor een derde termijn van 3 jaar een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen nodig.

Volgens de Statuten bestaat het bestuur uit tenminste 5 en ten hoogste 7 personen. Dat betekent dat aanvulling van het bestuur op de ALV van 2023 noodzakelijk is.

 

 1. Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft in 2022 8 maal vergaderd.  De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 29 maart 2022, zoals uitvoeriger beschreven in de notulen van deze ledenvergadering.

De plannen voor jeugdeducatie konden in 2021 verder worden ontwikkeld en gedeeltelijk, ondanks corona, ook tot uitvoering worden gebracht. Het lespakket ‘Plastic soep’ van IVN is door de gemeente aangekocht en is door de Natuurvereniging IJsseldelta verder uitgerold in samenwerking met de bibliotheek onder meer tijdens de Kinderboekenweek, waarvan het thema “Gigagroen” was. Verder is er een aantal malen les gegeven op diverse basisscholen en is de Vogelzangcusrus van start gegaan. Voor de onderwijsactiviteiten heeft de Vereniging twee vertrouwenspersonen kunnen aantrekken uit duikvereniging De Oester.

Namens het bestuur heeft Onno Drent (in samenspraak met verschillende leden van de vereniging) een ‘natuurvisie’ opgesteld.

Bestuursleden hebben uitvoerig met de gemeente en landschapsarchitect Karres en Brands gesproken en hen geadviseerd over de realisatie van het “natuurinclusieve” karakter van de  nieuwbouwlocatie “Reevedelta” (3200 woningen langs de bypass). Daarnaast zijn bestuursleden betrokken geweest bij het project Schone IJssel.

 

Veel aandacht heeft het bestuur gegeven aan PR. Zo hebben we 2 banners opgehangen bij de stadsbrug om nieuwe (jonge) leden aan te trekken. Helaas is er 1 gestolen.  Besloten is de website de vernieuwen (zie pt 5).

Op grond van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn de statuten herzien door Notaris Herweijer en is een exemplaar van deze nieuwe statuten digitaal toegezonden aan de leden. Op de ALV van 2023 worden ze besproken.

Verder vroeg de Hooizolder de nodige aandacht: het bestuur heeft een inventaris van alle spullen opgesteld en er is in januari 2023 eindelijk duidelijkheid gekomen (van de kant van de gemeente) dat we met 50 personen in het pand aanwezig mogen zijn. We hebben de Hooizolder dus kunnen gebruiken voor de Nieuwjaarsborrel.

De ledenadministratie van de vereniging wordt, zoals gezegd, verzorgd door Marina Rensen. Onze penningmeester Hans Rensen heeft zich in de loop van het jaar teruggetrokken als beheerder van De Hooizolder, reden voor het bestuur om deze taak collectief over te nemen.

Zoals gebruikelijk is in het najaar 2022 een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend met het daarbij behorende Werkplan en begroting voor 2023. Dit werkplan en de begroting zullen ook worden besproken op de ALV voorjaar 2023. De gemeentelijke subsidie is voor 2023 met ruim 14 % verhoogd tot €2871,- (brief 02-01-2023), zodat de deze inkomsten nu bijna de huur dekken.

 

 1. Werkgroepen

De afzonderlijke werkgroepen verzorgen ieder hun eigen jaarverslag, die zullen worden voorgelegd aan de ALV op 16 maart 2023.

 

 1. Ratelaar, nieuwsbrief, website.

De Ratelaar is drie keer uitgekomen dit jaar: een special voor de ALV in de lente, een zomer/herfst nummer en een winternummer. De redactie bestond uit Kees de Kievid, eindredacteur, Henk Dorgelo en Oscar de Pauw. Henk zorgt ook voor de verspreiding. Een beperkt aantal instellingen ontvangt in het kader van PR de Ratelaar gratis. Steeds meer leden ontvangen de Ratelaar digitaal.

In het kader van de PR zijn er 2 banners opgehangen bij de stadsbrug om nieuwe (jonge) leden aan te trekken. Helaas is er 1 gestolen.

Af en toe haalt de natuurvereniging de pers. Soms gebeurt dat in de vorm van een column in de Brug of in de vorm van een nieuwsbericht in de Stentor, bijv. over het beroep dat de vereniging aantekende tegen het ongegrond verklaren door de gemeenten Kampen van onze bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het Hanzepaviljoen in Natura 2000-gebied.

Marc van de Kolk, Jessica Borst en Peter Schräder vernieuwden de website. Marc van der Kolk en Oscar Pauw verzorgen het beheer van  http://natuurverenigingijsseldelta.nl. Op deze site kunnen actuele berichten, verslagen, foto’s en voor de vereniging en werkgroepen van belang zijnde informatie kunnen worden geplaatst. Dit team verstuurde ook actuele berichten en mededelingen als Nieuwsbrief per e-mail naar de leden. Een reguliere Nieuwsbrief onder redactie van Jessica Borst en Suzanne Beurmanjer is vanaf zomer 2022 iedere 2 maanden verschenen.
Ook is onze vereniging te vinden op www.groenbezig.nl achter de button “Ik zoek een groep of een initiatief”.

 

 1. Lezingen

Op 29 maart (ALV 2022) heeft Johan Spinder van het Otterportaal een lezing gehouden over de Otter.

Op 8 november 2022 heeft Herman van der Hart in het VZOD gebouw een lezing gehouden over “De vlucht van de kraanvogels”.   

 

 1. Contacten met verwante organisaties

Met de afdeling Zwolle van de KNNV en met de Agrarische Natuurvereniging Camperland is een goede relatie. Contacten met natuurorganisaties en verenigingen zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON, etc. lopen via de werkgroepen.

De vereniging maakt bij gelegenheid gebruik van adviezen van Natuur en Milieu Overijssel en van Vogelbescherming en indien nodig van andere natuurorganisaties.

Met de Bijenvereniging Kampen e.o. zijn goede contacten, ook met het oog op educatie. Hetzelfde geldt voor de Kinderboerderij Cantecleer.

Met de werkgroep Schone Rivieren (een initiatief van IVN Natuureducatie) is blijvend contact opgebouwd met het oog op het opschonen van een gedeelte van de IJsseloever (tussen de Molenbrug en het Reevediep).

Ook met Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie, is een goede relatie opgebouwd. Dat resulteerde, net als in 2021, in een gezamenlijk project voor de Nacht van de nacht op 29 oktober.
De samenwerking met de bibliotheek wordt gecontinueerd, wat vanwege de samenwerking de Stadkamer Zwolle wellicht zorgt voor aanvullende buitenlessen.

 

 1. Sponsoring

CameraNu.nl te Urk ondersteunt onze vereniging met een financiële bijdrage. Dit bedrijf wil ook voor de uitnodiging en betaling van bekende sprekers zorgen. Nico Goosen onderhoudt voor ons het contact.

 

Namens het bestuur, Jessica Borst, voorzitter en Bart Zeven, secretaris a.i.  (2 maart 2023)