Financieel jaaroverzicht 2022

Debet Balans per 31-12-2022 Credit
ING spaarrekening 11.999,70 Eigen Vermogen 9.752,08
ING betaalrekening 890,37 bestemmingsreserve PR 551,69
Kas 31,67 Bestemmingsreserve educatie 2.617,97
totalen 12.921,74 12.921,74
Debet Balans per 31-12-2021 Credit
ING spaarrekening 12.999,70 Eigen Vermogen 11.051,17
ING betaalrekening 1.238,40 bestemmingreserve PR 551,69
kas 47,82 Bestemmingsreserve educatie 2.683,06
totalen 14.285,92 14.285,92
saldo van het Eigen Vermogen
Eigen Vermogen 31-12-2022 9.752,08
Eigen Vermogen 31-12-2021 11.051,17
saldo -1.299,09

Jaarverslag 2022 Waterwerkgroep

Jaarverslag waterwerkgroep over 2022

 

 

De waterwerkgroep van onze mooie vereniging houdt zich bezig met alle natuur in en om onze wateren.

Een groot probleem in deze tijd is dat kinderen te weinig in de natuur actief zijn.

Waterdiertjes, vissen en amfibieën vangen en determineren, hebben we georganiseerd bij kinderboerderij Cantecleer en bij een aantal scholen. Deze mini vangexcursies zijn altijd een groot succes.

Via RAVON , kennisorganisatie voor reptielen, amfibieën en vissen, helpen we mee met het monitoren van wateren op vissen en amfibieën.

In de Hierdense beek hebben we zo rivierdonderpad gevangen en geteld.

In de Grift bij Hattem bij het gemaal hebben we meer dan 400 adulte rivierprikken met elektrovissen gevangen en overgezet in de IJssel om zo deze bijzonder dieren hun trektocht rivier opwaarts te kunnen laten volbrengen.

Langs de IJssel wordt er gezocht naar de zogenaamde knakalen. Beschadigde grote alen waarvan niet duidelijk is hoe de beschadiging veroorzaakt wordt. RAVON doet onderzoek naar de mogelijke oorzaken.

Met schepnetten worden sloten en andere wateren in en rondom Kampen geïnventariseerd op de doelsoorten, grote en kleine modderkruiper en bittervoorn en kamsalamander of grote watersalamander.

Erg blij zijn we met de recente vangst van een zeldzame adulte kwabaal in het Zwarte Meer door een beroepsvisser. Deze iconische vis hoort thuis in de wateren rondom Kampen.

Onze gewaardeerde verenigingsleden Reini en Hans Houkema hebben direct een ballade van de Kwabaal en de Rivierprik geschreven. Deze ballades zijn gepubliceerd in De Brug.

De bever en otter worden regelmatig gesignaleerd in en rondom de stad.

In samenwerking met de Zoogdiervereniging Nederland wordt er onderzoek gedaan naar sporen van otter en bever in de stad om zo te kunnen adviseren hoe de waterwegen rond en in de stad het beste ingericht en beheerd kunnen worden.

Elk jaar helpen we samen met veel verenigingsleden meerdere keren mee met de opruimacties langs de IJssel georganiseerd door Kampen Schoon. Dit jaar kwamen we zoveel zwerfafval tegen bij de inlaat van het Reevediep bij de sluis, dat we een brandbrief naar burgemeester en wethouders hebben gestuurd om te waarschuwen voor de ernstige vervuiling die op zal treden in het Reevediep, als de overloop/doorlaat vanuit de IJssel in de toekomst open gaat.

 

Jacko Westendorp

Onno Drent

Jaarverslag 2022 Natuurvereniging IJsseldelta

Jaarverslag Bestuur van de Natuurvereniging IJsseldelta  over 2022     

 

 1. Inleiding

Een enkele keer wordt in onderstaand jaarverslag over 2022 ook een gebeurtenis uit 2023 genoemd. Het jaar 2022 werd voor de Natuurvereniging IJsseldelta als vanouds een jaar zonder Corona, met een normale Algemene Ledenvergadering en weer volop excursies en andere activiteiten.

 

In 2022 is Gonnie van de Weerd overleden, de weduwe van Jan Nap. De nabestaanden zijn door het bestuur gecondoleerd.

Eind 2022 telde onze vereniging 148 leden.

 

Dit jaarverslag biedt een beknopt overzicht van de verenigings- en bestuursactiviteiten, waarmee  het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over het beleid en de uitvoering van het werkplan en aan de gemeente als verstrekker van subsidie. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059185 en door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege deze status wordt dit verslag met de jaarrekening ook op de website van de vereniging geplaatst.

De verenigingsactiviteiten spelen zich vooral af in de werkgroepen van de vereniging. Het betreft de vogelwerkgroep met de weidevogelbeschermingswerkgroep, de plantenwerkgroep, de natuurbeschermingswerkgroep en de waterwerkgroep. De werkgroepen hebben elk afzonderlijk hun activiteiten in een eigen verslag verantwoord. Deze verslagen zijn een integraal onderdeel van dit jaarverslag. Alle verslagen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan De Ratelaar of eventueel op andere wijze, op papier of digitaal. De verslagen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

 1. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur kan statutair 7 leden tellen. Het bestond in 2022 uit de volgende personen:

J.E. Borst (Jessica), voorzitter

 1. Kamphuis (Barend), secretaris, in mei opgevolgd door B.F. Zeven (Bart), secretaris ad interim
 2. J. Rensen (Hans), penningmeester
 3. Drent (Onno), lid
 4. van der Kolk (Marc), lid
  O.C.F. de Pauw (Oscar), bestuurslid tot april

J.J. (Jacko) Westendorp

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Secretaris Barend Kamphuis heeft in maart 2022 de twee termijnen van drie jaar volgemaakt en is afgetreden. De eerste termijn van Oscar de Pauw liep ook af in maart 2022. Jacko Westendorp is in maart toegetreden tot het bestuur als lid en Bart Zeven bekleedt vanaf mei de functie van secretaris ad interim.

Daarmee ziet het rooster van aftreden er begin 2023 als volgt uit:

Naam Aantreden Aftreden Herkiesbaarheid
Hans Rensen 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Treedt af als penningmeester
Marc van der Kolk 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Onno Drent 2019 2022 Niet herkiesbaar
Oscar de Pauw 2019 2022 Verkiesbaar
Jessica Borst 2019 2022 Herkiesbaar als lid
Jacko Westendorp 2022 a.i. Verkiesbaar als lid
Bart Zeven 2022 a.i. Verkiesbaar als secretaris

 

 

 

* Volgens artikel 13 lid 1 van de Statuten is voor een derde termijn van 3 jaar een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen nodig.

Volgens de Statuten bestaat het bestuur uit tenminste 5 en ten hoogste 7 personen. Dat betekent dat aanvulling van het bestuur op de ALV van 2023 noodzakelijk is.

 

 1. Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft in 2022 8 maal vergaderd.  De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 29 maart 2022, zoals uitvoeriger beschreven in de notulen van deze ledenvergadering.

De plannen voor jeugdeducatie konden in 2021 verder worden ontwikkeld en gedeeltelijk, ondanks corona, ook tot uitvoering worden gebracht. Het lespakket ‘Plastic soep’ van IVN is door de gemeente aangekocht en is door de Natuurvereniging IJsseldelta verder uitgerold in samenwerking met de bibliotheek onder meer tijdens de Kinderboekenweek, waarvan het thema “Gigagroen” was. Verder is er een aantal malen les gegeven op diverse basisscholen en is de Vogelzangcusrus van start gegaan. Voor de onderwijsactiviteiten heeft de Vereniging twee vertrouwenspersonen kunnen aantrekken uit duikvereniging De Oester.

Namens het bestuur heeft Onno Drent (in samenspraak met verschillende leden van de vereniging) een ‘natuurvisie’ opgesteld.

Bestuursleden hebben uitvoerig met de gemeente en landschapsarchitect Karres en Brands gesproken en hen geadviseerd over de realisatie van het “natuurinclusieve” karakter van de  nieuwbouwlocatie “Reevedelta” (3200 woningen langs de bypass). Daarnaast zijn bestuursleden betrokken geweest bij het project Schone IJssel.

 

Veel aandacht heeft het bestuur gegeven aan PR. Zo hebben we 2 banners opgehangen bij de stadsbrug om nieuwe (jonge) leden aan te trekken. Helaas is er 1 gestolen.  Besloten is de website de vernieuwen (zie pt 5).

Op grond van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn de statuten herzien door Notaris Herweijer en is een exemplaar van deze nieuwe statuten digitaal toegezonden aan de leden. Op de ALV van 2023 worden ze besproken.

Verder vroeg de Hooizolder de nodige aandacht: het bestuur heeft een inventaris van alle spullen opgesteld en er is in januari 2023 eindelijk duidelijkheid gekomen (van de kant van de gemeente) dat we met 50 personen in het pand aanwezig mogen zijn. We hebben de Hooizolder dus kunnen gebruiken voor de Nieuwjaarsborrel.

De ledenadministratie van de vereniging wordt, zoals gezegd, verzorgd door Marina Rensen. Onze penningmeester Hans Rensen heeft zich in de loop van het jaar teruggetrokken als beheerder van De Hooizolder, reden voor het bestuur om deze taak collectief over te nemen.

Zoals gebruikelijk is in het najaar 2022 een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend met het daarbij behorende Werkplan en begroting voor 2023. Dit werkplan en de begroting zullen ook worden besproken op de ALV voorjaar 2023. De gemeentelijke subsidie is voor 2023 met ruim 14 % verhoogd tot €2871,- (brief 02-01-2023), zodat de deze inkomsten nu bijna de huur dekken.

 

 1. Werkgroepen

De afzonderlijke werkgroepen verzorgen ieder hun eigen jaarverslag, die zullen worden voorgelegd aan de ALV op 16 maart 2023.

 

 1. Ratelaar, nieuwsbrief, website.

De Ratelaar is drie keer uitgekomen dit jaar: een special voor de ALV in de lente, een zomer/herfst nummer en een winternummer. De redactie bestond uit Kees de Kievid, eindredacteur, Henk Dorgelo en Oscar de Pauw. Henk zorgt ook voor de verspreiding. Een beperkt aantal instellingen ontvangt in het kader van PR de Ratelaar gratis. Steeds meer leden ontvangen de Ratelaar digitaal.

In het kader van de PR zijn er 2 banners opgehangen bij de stadsbrug om nieuwe (jonge) leden aan te trekken. Helaas is er 1 gestolen.

Af en toe haalt de natuurvereniging de pers. Soms gebeurt dat in de vorm van een column in de Brug of in de vorm van een nieuwsbericht in de Stentor, bijv. over het beroep dat de vereniging aantekende tegen het ongegrond verklaren door de gemeenten Kampen van onze bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor het Hanzepaviljoen in Natura 2000-gebied.

Marc van de Kolk, Jessica Borst en Peter Schräder vernieuwden de website. Marc van der Kolk en Oscar Pauw verzorgen het beheer van  http://natuurverenigingijsseldelta.nl. Op deze site kunnen actuele berichten, verslagen, foto’s en voor de vereniging en werkgroepen van belang zijnde informatie kunnen worden geplaatst. Dit team verstuurde ook actuele berichten en mededelingen als Nieuwsbrief per e-mail naar de leden. Een reguliere Nieuwsbrief onder redactie van Jessica Borst en Suzanne Beurmanjer is vanaf zomer 2022 iedere 2 maanden verschenen.
Ook is onze vereniging te vinden op www.groenbezig.nl achter de button “Ik zoek een groep of een initiatief”.

 

 1. Lezingen

Op 29 maart (ALV 2022) heeft Johan Spinder van het Otterportaal een lezing gehouden over de Otter.

Op 8 november 2022 heeft Herman van der Hart in het VZOD gebouw een lezing gehouden over “De vlucht van de kraanvogels”.   

 

 1. Contacten met verwante organisaties

Met de afdeling Zwolle van de KNNV en met de Agrarische Natuurvereniging Camperland is een goede relatie. Contacten met natuurorganisaties en verenigingen zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON, etc. lopen via de werkgroepen.

De vereniging maakt bij gelegenheid gebruik van adviezen van Natuur en Milieu Overijssel en van Vogelbescherming en indien nodig van andere natuurorganisaties.

Met de Bijenvereniging Kampen e.o. zijn goede contacten, ook met het oog op educatie. Hetzelfde geldt voor de Kinderboerderij Cantecleer.

Met de werkgroep Schone Rivieren (een initiatief van IVN Natuureducatie) is blijvend contact opgebouwd met het oog op het opschonen van een gedeelte van de IJsseloever (tussen de Molenbrug en het Reevediep).

Ook met Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie, is een goede relatie opgebouwd. Dat resulteerde, net als in 2021, in een gezamenlijk project voor de Nacht van de nacht op 29 oktober.
De samenwerking met de bibliotheek wordt gecontinueerd, wat vanwege de samenwerking de Stadkamer Zwolle wellicht zorgt voor aanvullende buitenlessen.

 

 1. Sponsoring

CameraNu.nl te Urk ondersteunt onze vereniging met een financiële bijdrage. Dit bedrijf wil ook voor de uitnodiging en betaling van bekende sprekers zorgen. Nico Goosen onderhoudt voor ons het contact.

 

Namens het bestuur, Jessica Borst, voorzitter en Bart Zeven, secretaris a.i.  (2 maart 2023)

Oproep opschoon actie westelijke IJsseloever

Graag wil de natuurvereniging IJsseldelta zoveel mogelijk mensen uitnodigen om mee te helpen tussen 29 oktober en 5 november om ons “geadopteerde” gedeelte van de westelijke IJseloever weer schoon te maken. Het gaat om het gedeelte van de IJssel tussen de Molenbrug en de Scheeresluis ter hoogte van de woonwijk Onderdijks.

In twee ploegen kunnen we dit stuk van onze mooie IJssel er weer spic en span uit laten zien.

Onder andere IVN en Schone Rivieren organiseren deze schoonmaakacties in het hele land.

Kampen Schoon gaat de organisatie in Kampen doen. Meerdere verenigingen doen mee.

Neem zoveel mogelijk mensen mee en geef je op bij Onno Drent  via onnodrent@gmail.com

Tekst en foto Natuurvereniging IJsseldelta

Excursieprogramma plantenwerkgroep 2022

Oldhorst bij Wezep, woensdag 27 april 2022

Oldhorst is een voormalig landgoed niet ver van Wezep. Vanochtend gaan we er eens kijken wat we daar voor wilde planten kunnen vinden. We verwachten voorjaarsbloeiers, maar er is vast meer te vinden. Dit en andere landgoederen, zoals Vollenhof en Zwaluwenburg liggen op de overgang van de zandgronden van de Veluwe naar het open landschap dat ooit kenmerkend was voor het gebied tussen de Veluwe en de Zuiderzee.

Verzamelen: 9.30 uur parkeerterrein bij het gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein. De excursie duurt tot ongeveer 13.00 uur.

Opgeven: Geef je uiterlijk dinsdag 26 april even op bij Niels Jeurink, e-mailadres niels.jeurink@gmail.com.

Meer lezen (over de gebouwen): Het best bewaarde geheim van Wezep op landgoed Oldhorst – YouTube

Mastenbroek, woensdag 11 mei 2022

De polder Mastenbroek is wellicht de oudste polder van Nederland. De bodem is er venig en op veel plaatsen komt kwelwater ‘omhoog’, waardoor het water in de sloten vaak nog van redelijk goede kwaliteit is. Op de plaatsen waar het beheer niet zo intensief is zijn nog leuke plantensoorten te vinden. Vanavond gaan we daar naar op zoek in en rond het dorpje Mastenbroek.

Verzamelen: 19.00 uur parkeerterrein bij het gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein. De excursie duurt tot het te donker is om nog planten te kunnen onderscheiden.

Opgeven: Geef je uiterlijk dinsdag 10 mei even op bij Niels Jeurink, e-mailadres niels.jeurink@gmail.com.

Meer lezen: Artikel over flora Polder Mastenbroek Kamper Almanak

Rhoonse grienden, zaterdag 14 mei 2022

De Rhoonse grienden liggen zuidelijk van Rotterdam, bij de dorpjes (of wijken) Poortugaal en Rhoon om precies te zijn. Het gebied ligt vlakbij de Oude Maas. Die rivier staat in open verbinding met zee en daardoor is er sprake van een behoorlijk getijverschil en ook van een steeds wisselende waterstroming. Bij afnemend tij stroomt het water richting zee, en omgekeerd. Maar het water in de rivier is zoet; daarom noemen we dit het ‘zoetwatergetijdengebied’. Delen van het gebied, zoals ‘Klein Profijt’, stromen bij hoog water onder, bij afnemend tij valt het gebied vervolgens weer droog. Heel bijzonder. Ook de flora is er heel bijzonder, met soorten als zomerklokje en spindotterbloem en ook diverse wat minder opvallende maar wel zeldzame soorten. In Nederland is het rivierengebied rond Rotterdam een van de heel weinige plaatsen waar deze soorten in behoorlijke aantallen voorkomen. Een ander voorbeeld (in Vlaanderen) zijn de gebieden langs de Schelde bij Antwerpen.

Verzamelen: 8.00 uur parkeerterrein bij het gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein. De excursie duurt de hele dag.

Opgeven: Geef je uiterlijk donderdag 12 mei even op bij Niels Jeurink, e-mailadres niels.jeurink@gmail.com.

Meer lezen: Klein Profijt – Het Zuid-Hollands Landschap (zuidhollandslandschap.nl)

Espel, woensdag 8 juni 2022

Vanavond zoeken we weer een zogeheten ‘wit gebied’ op, dat is een gebied waarvan nog maar weinig recente floragegevens bekend zijn. FLORON heeft aangegeven dat dit soort plekken met voorrang geïnventariseerd zouden moeten worden. En ‘dus’ rijden we naar Espel in de Noordoostpolder, dat is iets ten westen van Emmeloord.

Verzamelen: 19.00 uur parkeerterrein bij het gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein. Burgemeester Berghuisplein. De excursie duurt tot het te donker is om nog planten te kunnen onderscheiden.

Opgeven: Geef je uiterlijk dinsdag 7 juni even op bij Niels Jeurink, e-mailadres niels.jeurink@gmail.com.

Meer lezen (over inventarisatie in witte gebieden): FLORON > Meedoen > Witte gebieden

Osnabrück/ Silberberg, zaterdag 11 juni 2022

Al twee maal eerder bezochten we het heuvelland dichtbij Osnabrück. Dit gebied maakt deel uit van het Teutoburgerwald, een langgerekte heuvelrug die zich uitstrekt tussen ongeveer Rheine in het westen en Paderborn in het oosten. Het is een bosrijk en qua planten erg soortenrijk gebied. Behalve bossen zijn er ook graslanden op hellingen te vinden. Een heel fraai voorbeeld daarvan vinden we bij het dorpje Hagen am Teutoburgerwald, de Silberberg. Het is een oud natuurreservaat dat zeer rijk is aan bijzondere planten; het aantal orchideeën is er opvallend (met twee soorten bosvogeltjes, vliegenorchis en vogelnestje om maar wat te noemen) maar er zijn nog veel meer bijzonderheden te vinden. Heidezegge, aarddistel, wolfskers enz., te veel om hier op te noemen. Er zijn ook nog sporen zichtbaar van de winning van metalen die er ooit plaatsvond en waar we nu nog een paar zeldzaamheden danken, zoals zinkviooltje en de in Nederland niet voorkomende zinkveldmuur.

Verzamelen: 8.00 uur parkeerterrein bij het gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein. De excursie duurt de hele dag.

Opgeven: Geef je uiterlijk donderdag 9 juni even op bij Niels Jeurink, e-mailadres niels.jeurink@gmail.com.

Meer lezen: Plantenwerkgroep, excursie Silberberg, Duitsland 26-5-2018 | Natuurvereniging IJsseldelta

Katwijk, zaterdag 25 juni 2022

Bij Katwijk stroomt de (Oude Rijn) in zee, ooit een belangrijke reden van het hoge kalkgehalte in het duinzand in dit gebied. En waar kalk aan de oppervlakte zit is de flora meestal erg soortenrijk. We gaan vandaag dan ook eens een kijkje nemen in het duingebied bij Katwijk. Hier liggen bijzondere gebieden als Berkheide (zuidelijk van Katwijk) en de Coepelduynen (ten noorden). Beide gebieden zijn heel bijzonder qua flora en zeer soortenrijk.

Verzamelen: 8.30 uur parkeerterrein bij het gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein. De excursie duurt de hele dag.

Opgeven: Geef je uiterlijk donderdag 23 juni even op bij Niels Jeurink, e-mailadres niels.jeurink@gmail.com.

Meer lezen: Meijendel & Berkheide | natura 2000

Mandjeswaard, woensdag 24 augustus 2022

De Mandjeswaard maakt ‘gewoon’ deel uit van de gemeente Kampen maar veel mensen komen er niet. Daardoor is het er heerlijk rustig. De polder wordt ingesloten door de riviertjes het Ganzendiep in het westen en de Goot in het zuiden. De noordrand wordt gevormd door het Zwarte Meer. Vanavond gaan we er (opnieuw) kijken naar bijzondere planten.

Verzamelen: 19.00 uur parkeerterrein bij het gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein. Burgemeester Berghuisplein. De excursie duurt tot het te donker is om nog planten te kunnen onderscheiden.

Opgeven: Geef je uiterlijk dinsdag 23 augustus even op bij Niels Jeurink, e-mailadres niels.jeurink@gmail.com.

Meer lezen: Plantenwerkgroep, excursie Erf 1, Mandjeswaard 30-05-2018 | Natuurvereniging IJsseldelta

Mookerheide St. Jansberg, zaterdag 27 augustus 2022

Net ten zuiden van Nijmegen gaat het bosrijke landschap via een steile helling over naar de Maas. Hier vinden we een paar heel bijzondere natuurgebieden, zoals de Mookerheide en de Sint Jansberg. De Mookerheide wordt gedomineerd door struikhei, die nu vermoedelijk in bloei zal staan. De Sint Jansberg is juist overwegend bosrijk, kleine beekjes stromen er de steile helling af richting de Maas. En dan is er nog het soortenrijke gebied de Heumense Schans bij station Mook-Molenhoek. Genoeg te zien dus!

Verzamelen: 8.30 uur parkeerterrein bij het gemeentehuis, Burgemeester Berghuisplein. De excursie duurt de hele dag.

Opgeven: Geef je uiterlijk donderdag 25 augustus even op bij Niels Jeurink, e-mailadres niels.jeurink@gmail.com.

Meer lezen: Mookerheide – Natuurgebied | Natuurmonumenten

vogelstand ketelmeer, 7 mei 2018 omroep Flevoland