Jaarverslag 2022 Natuur beschermings werkgroep

Jaarverslag Natuur Beschermings Werkgroep over 2022
Het afgelopen kalenderjaar 2022 heeft de Natuurbeschermingswerkgroep (Nbwg) zich met de volgende zaken bezig gehouden, die natuurlijk allemaal te maken hebben met natuurbescherming.
Paviljoen Hanzezicht
In 2021 en 2022 heeft de Nbwg zich bezig gehouden met de in 2021 en 2022 verleende (tijdelijke) omgevingsvergunningen aan Paviljoen Hanzezicht, dat is neergezet op het befaamde “Koestrandje” aan de IJssel, dat behoort tot Natura 2000-gebied.
Begin 2022 heeft de gemeente onze bezwaren “ongegrond” verklaard en is de Nbwg in beroep gegaan (zonder de eerder wel betrokken omwonenden en hun advocaat).
De eigenaren van het strandpaviljoen hebben laten weten een permanente omgevings-vergunnning voor het paviljoen te willen aanvragen , waarvoor de bestemming Natura 2000 van het strandje moet worden afgehaald.
Een foto van het strandje in wintertijd (foto 25 maart 2022)

 

 

 

 

Natuurcompensatie in de IJsseldelta
Overheden moeten compensatie regelen voor gebieden waar natuur verloren gaat door ruimtelijke ontwikkelingen. Naar blijkt worden sommige compensatiemaatregelen niet of slecht beoordeeld op hun effectiviteit – daarover blijkt de Rekenkamer van Oost-Nederland ontevreden te zijn, zo meldt het programma Pointer van 4 december 2022.
Terwijl de weidevogelcompensatie voor en bij het Reevediep prima is geregeld, doet het aangeplante riet in het Natura 2000-rietmoeras tussen Hanzelijn en Europarcs het zo slecht dat de provincie begin 2020 het peilbeheer heeft moeten aanpassen – misschien komt daardoor zelfs de Europese Life-subsidie aan Overijssel in gevaar.
De Nbwg inventariseert nu de gebieden waar de compensatie geheel of gedeeltelijk niet is geslaagd.
Windmolens en zonneparken
De Nbwg heeft overleg gevoerd met het waterschap WDOD over de plaatsing van windturbines tussen de Oslokade en de IJssel, aan de rand van de oevers waar een Natura 2000-regime van kracht is. Onze inzet was om 1 van de 3 wieken bijv. zwart te kleuren en er een stop-systeem op te monteren dat de molen doet stoppen als er aanvliegende vogels worden gedetecteerd. Dit gebeurt in ons omringende landen en op de Noordzee. In ons bezwaarschrift stond dit centraal. De gemeente heeft dit terzijde geschoven omdat de huidige wetgeving daartoe niet verplicht. Beroep aantekenen is dan zinloos.
Fot van de al bestaande windturbines bij de Zuiderzeehaven

Over de plannen om een zonnepark van 37 ha aan te leggen aan de Hagedoornweg in IJsselmuiden (aan de rand van de Koekoek) heeft de Nbwg overleg gevoerd met RWE en Solarfields, omdat in dat weidevogelgebied tal van beschermde weidevogels broeden. De provincie Overijssel stelt zich in het “Actieplan weide- en akkervogels Overijssel” op het standpunt dat in de aangewezen gebieden “openheid, rust en het waterpeil moet worden gehandhaafd”, maar heeft voorlopig nog geen standpunt ingenomen over het zonnepark.
De gemeente Kampen is van plan voor het park een omgevingsvergunning te verlenen. (zie ook de Nieuwsbrief van januari-februari 2023).
Gebiedsvisie Reevedelta
Daar heeft de Natuurvereniging meegedraaid in het overleg met de landschapsarchitecten en de gemeente en in juni een “Zienswijze op de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Reevedelta, Kampen” ingediend, die aandacht vroeg voor de natuur.
Fietspad over de Zwartemeerdijk
De gemeente Kampen wil al een aantal jaren een fietspad aanleggen over de Zwarte-meerdijk tussen de Ramspolbrug en de Stikkenpolderweg. Daar zijn in 2021 vergunningen voor verleend op basis van een onvolledige en onjuiste Natuurtoets. Natuurmonumenten wil voor het fietspad geen recht van overpad verlenen over de rietopslag aan de Stikkenpolderweg. Op basis van die onjuiste Natuurtoets heeft de Nbwg samen met de betrokken pachters in het najaar een herzieningsverzoek ingediend bij provincie en gemeente. De provincie beoordeelt de zaak opnieuw en heeft laten weten daar tot april (2023) voor nodig te hebben. (zie ook Ratelaar 158, december 2022)
Bart Zeven, opgesteld op 24 januari 2023