jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

  1. Inleiding

Evenals 2020 werd ook 2021 voor de Natuurvereniging IJsseldelta gestempeld door de Corona Pandemie. De Algemene Ledenvergadering moest op digitale wijze worden belegd. Lezingen konden niet worden gehouden. Er waren ook maar weinig excursies.

In 2021 zijn twee van onze leden overleden: Johan Egers en Jan Boddeüs. De nabestaanden van beiden zijn door het bestuur hiermee gecondoleerd. Jan Boddeüs was tot 2019 nog bestuurslid van onze vereniging.

Dit verslag biedt verder een beknopt overzicht van de verenigings- en bestuursactiviteiten. Hiermee legt het bestuur verantwoording af aan de leden over het beleid en de uitvoering van het werkplan en aan de gemeente als verstrekker van subsidie. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059185 en door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege deze status wordt dit verslag met de jaarrekening ook op de website van de vereniging geplaatst.

De verenigingsactiviteiten spelen zich vooral af in de werkgroepen van de vereniging. Het betreft de vogelwerkgroep met de weidevogelbeschermingswerkgroep, de plantenwerkgroep en de natuurbeschermingswerkgroep. Bovendien is in 2021 een nieuwe werkgroep opgericht: de waterwerkgroep. De werkgroepen hebben elk afzonderlijk hun activiteiten in een eigen verslag verantwoord. Deze verslagen zijn een integraal onderdeel van dit jaarverslag. Alle verslagen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan De Ratelaar of eventueel op andere wijze, op papier of digitaal. De verslagen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

  1. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur kan statutair 7 leden tellen. Het bestond in 2021 uit de volgende 6 personen:

J.E. Borst (Jessica), (waarnemend) voorzitter

Kamphuis (Barend), secretaris;

Rensen (Hans), penningmeester

Drent (Onno), lid

van der Kolk (Marc), lid

O.C.F. de Pauw (Oscar), lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Tot de ALV in maart 2021 was Jessica Borst waarnemend voorzitter. Op die vergadering is zij tot voorzitter benoemd. Tevens zijn door deze vergadering Hans Rensen en Marc van der Kolk voor een tweede termijn benoemd. De secretaris, Barend Kamphuis, heeft in maart 2022 de twee termijnen van drie jaar volgemaakt. Hij stelt zich niet beschikbaar voor de bij wijze van uitzondering mogelijke derde termijn. De eerste termijn van Oscar de Pauw loopt ook af in maart 2022. Hij stelt zich ook niet herkiesbaar.

Daarmee ziet het rooster van aftreden er begin 2022 als volgt uit:

Naam Aantreden Aftreden Herkiesbaarheid
Barend Kamphuis 2016 2022 Niet herkiesbaar
Hans Rensen 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Marc van der Kolk 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Onno Drent 2019 2022 Herkiesbaar
Oscar de Pauw 2019 2022 Niet herkiesbaar
Jessica Borst 2019 2022 Herkiesbaar

* Volgens artikel 13 lid 1 van de Statuten is voor een derde termijn van 3 jaar een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen nodig.

Volgens de Statuten bestaat het bestuur uit tenminste 5 en ten hoogste 7 personen. Dat betekent dat aanvulling van het bestuur op de ALV van 2022 noodzakelijk is.

  1. Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft in 2021 10 keer vergaderd: 6 keer op de Hooizolder, 4 keer online. De Algemene Ledenvergadering is gehouden in maart, zoals uitvoeriger beschreven in de notulen van deze vergadering: gedeeltelijk via email, en uiteindelijk op 24 maart via Zoom. De bestuursvergadering van 10 november was een speciale brainstorm over de toekomst van de vereniging.

De plannen voor jeugdeducatie konden in 2021 verder worden ontwikkeld en gedeeltelijk, ondanks corona, ook tot uitvoering worden gebracht. Het lespakket ‘Plastic soep’ van IVN is door de gemeente aangekocht en zal door de Natuurvereniging IJsseldelta worden uitgerold.

Veel aandacht heeft het bestuur ook gegeven aan PR. Besloten is de website de vernieuwen. Daarnaast moesten ook meer administratieve zaken worden behandeld. Vanwege de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) moesten de statuten worden herzien. Notaris Herweijer is gevraagd hiervoor een concept op te stellen, dat aan de ALV in maart 2022 zal worden voorgelegd. Bovendien is er een concept huishoudelijk reglement opgesteld, waarover deze ALV ook zal beslissen.

Verder vroeg de toekomst van de Hooizolder de nodige aandacht. Gedurende de corona pandemie bleek dat onze mooie verenigingsruimte ook flinke beperkingen heeft. Tijdens vergaderingen en lezingen is afstand houden niet goed mogelijk en ventilatie is ook een probleem. Ook de brandveiligheid bleek bij een controle niet in orde. Tenslotte hangt ons al een aantal jaren een herziening van het gemeentelijk subsidiebeleid boven het hoofd. Als onze subsidie sterk verminderd zou worden, is de financiële last van de Hooizolder eigenlijk niet meer te dragen.

Het bestuur heeft Hanjo IJkhout voorgedragen voor de Overijsselse Vrijwilligersprijs Groen in de gemeente Kampen. Deze voordracht is gehonoreerd en op 29 november is hem deze prijs uitgereikt. Een aantal bestuursleden was daarbij aanwezig. Hanjo is vele jaren lang beheerder geweest van Kinderboerderij Cantecleer. Ook na zijn pensionering heeft hij zich ingezet voor groene educatie en ook bijvoorbeeld voor een voedselbos in het Groene Hart van Kampen. De prijs kwam hem dus zonder meer toe!

Op 6 juni 2021 ontving de Natuurvereniging IJsseldelta zelf een prijs: het Groene Lintje 2021, toegekend door de Fractie Groen Links Kampen, die blij is en trots dat de gemeente Kampen onze Vereniging rijk is! De prijs is in ontvangst genomen door de bestuursleden Jessica Borst en Oscar de Pauw. Om dat ook met de leden te vieren heeft het bestuur een groene verjaardagkalender met foto’s uit onze prachtige omgeving laten maken en aan alle leden uitgereikt.

De ledenadministratie van de vereniging wordt, zoals gezegd, verzorgd door Marina Rensen. De vereniging telde dec. 2021 159 leden waarvan 23 gezinsleden. Onze penningmeester Hans Rensen is tevens beheerder van De Hooizolder, ons thuishonk aan de Groenestraat nr. 94.

Zoals gebruikelijk is in het najaar 2021 een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend met het daarbij behorende Werkplan en begroting 2022. Dit werkplan en de begroting zullen ook worden besproken op de ALV voorjaar 2022. De subsidie van de gemeente over 2021 is ontvangen.

  1. Werkgroepen

De afzonderlijke werkgroepen verzorgen ieder hun eigen jaarverslag.

De Natuurbeschermingswerkgroep heeft zich namens de Natuurvereniging IJsseldelta aangesloten bij de procedures die omwonenden zijn gestart tegen de komst van het Hanzepaviljoen. Het bestuur heeft € 500 ter beschikking gesteld als bijdrage in de kosten voor een advocaat.

  1. Ratelaar, nieuwsbrief, website.

De Ratelaar is drie keer uitgekomen dit jaar: een special voor de ALV in de lente, een zomer/herfst nummer en een winternummer. De redactie bestond uit Kees de Kievid, eindredacteur, Henk Dorgelo en Oscar de Pauw. Henk zorgt ook voor de verspreiding Een beperkt aantal instellingen ontvangt in het kader van PR de Ratelaar gratis.

Vanaf 2018 is het mogelijk te kiezen voor het ontvangen van alleen de digitale versie. Hiervan inmiddels ruim gebruikt gemaakt.

Heleen Strikkers en Oscar de Pauw verzorgden de website. Dit team verstuurde ook actuele berichten en mededelingen als Nieuwsbrief per e-mail naar de leden van e-mailgroep IJsseldelta. Aanmelden voor deze groep kan op info@natuurverenigingijsseldelta.nl. Daarnaast zorgt dit team voor het up-to-date houden van de website https://natuurverenigingijsseldelta.nl. Op deze site kunnen actuele berichten, verslagen, foto’s en voor de vereniging en werkgroepen van belang zijnde informatie kunnen worden geplaatst. Zoals gezegd wordt er gewerkt aan vernieuwing van deze site. Ook heeft vereniging een pagina op www.groenbezig.nl. Na vele jaren werk voor de digitale aanwezigheid van onze Vereniging heeft Heleen Strikkers deze taak nu neergelegd. Wij danken haar voor haar grote inzet.

  1. Lezingen

In 2021 konden vanwege de corona pandemie geen lezingen worden georganiseerd.

  1. Contacten met verwante organisaties

Met de afdeling Zwolle van de KNNV en met de Agrarische Natuurvereniging Camperland is een goede samenwerkingsrelatie. De samenwerking krijgt vooral vorm in de natuurbeschermingswerkgroep. Hierin wordt ook samengewerkt met de werkgroep Zwartendijk. Zienswijzen en bezwaarschriften worden waar zinvol en mogelijk gezamenlijk ingediend. De freelance medewerker van Camperland is lid van onze vereniging en participeert ook in de natuurbeschermingswerkgroep. Contacten met natuurorganisaties en verenigingen zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON, etc. lopen via de werkgroepen.

De vereniging maakt bij gelegenheid gebruik van adviezen van Natuur en Milieu Overijssel en van Vogelbescherming en indien nodig van andere natuurorganisaties.

Met de Bijenvereniging Kampen e.o. zijn goede contacten, ook met het oog op educatie. Hetzelfde geldt voor de Kinderboerderij Cantecleer.

Voor de Open Monumentendag in september 2021 is samengewerkt met onze medebewoner aan de Groenestraat, de Museumboerderij. De dag was een succes. Er kwam ook veel jeugd op bezoek.

Met de werkgroep Schone Rivieren (een initiatief van IVN Natuureducatie) is contact met het oog op opschonen van een gedeelte van de IJsseloever (tussen de Molenbrug en het Reevediep).

Ook met Quintus, centrum voor kunst en kunsteducatie, is een goede relatie opgebouwd. Dat resulteerde in een gezamenlijk project voor de Nacht van de nacht op 30 oktober. Deze samenwerking krijgt een vervolg in 2022. Het doel is een duurzame samenwerking op te zetten

  1. Sponsoring

CameraNu.nl te Urk ondersteunt onze vereniging met een financiële bijdrage. In andere jaren zorgde dit bedrijf ook voor de uitnodiging van bekende sprekers. Dit jaar was dat, weer vanwege corona, helaas niet mogelijk.

Namens het bestuur,

Jessica Borst, voorzitter

  1. Kamphuis, secretaris