Jaarverslag Bestuur over 2023

Jaarverslag van het bestuur van de Natuurvereniging IJsseldelta over 2023     

 

 1. Inleiding
  Het jaar 2023 werd voor de Natuurvereniging IJsseldelta een goed jaar: de werkgroepen floreren, er werd zelfs een nieuwe Vleermuizenwerkgroep gestart, de statuten zijn op twee ALV’s up to date gemaakt en er waren volop excursies en andere activiteiten. Eind 2023 telde onze vereniging 155 leden en dat zijn er 5 meer dan een jaar terug. Op het moment van schrijven telt de vereniging 160 leden.

 

Dit jaarverslag biedt een beknopt overzicht van de verenigings- en bestuursactiviteiten, waarmee het bestuur verantwoording aflegt aan de leden over het beleid en aan de gemeente als subsidieverstrekker.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059185 en door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zodat leden hun lidmaatschapskosten en schenkingen kunnen aftrekken van de belasting. Vanwege deze ANBI-status wordt dit verslag met de jaarrekening ook op de website van de vereniging geplaatst, nadat de ALV deze heeft vastgesteld.

De verenigingsactiviteiten spelen zich hoofdzakelijk af in de werkgroepen van de vereniging. Het betreft de vogelwerkgroep, de weidevogelbeschermingswerkgroep, de plantenwerkgroep, de waterwerk-groep, de natuurbeschermingswerkgroep en nieuwkomer (eind 2023) de vleermuizenwerkgroep.
De werkgroepen hebben elk afzonderlijk hun activiteiten in een eigen verslag ver(ant)woord. Deze verslagen vormen een integraal onderdeel van dit jaarverslag. Alle verslagen worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan De Ratelaar of op andere wijze (op papier of digitaal). De verslagen worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

 

 1. Samenstelling van het bestuur
  Het bestuur kan statutair 7 leden tellen. Het bestond in 2023 uit de volgende personen:
  J.E. Borst (Jessica), voorzitter a.i.
  B.F. Zeven (Bart), secretaris
  O.C.F. de Pauw (Oscar), penningmeester
  M. van der Kolk (Marc), lid
  J.J. Westendorp (Jacko), lid
  E. Weelink (Elviera) heeft enige tijd meegedraaid als aspirant-lid, maar (vanwege een nieuwe baan) toch afgezien van een functie als bestuurslid.
  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.
  Jessica Borst is momenteel voorzitter ad interim; we zoeken een nieuwe voorzitter.
  Oscar de Pauw heeft Hans Rensen in 2023 opgevolgd als penningmeester.
  Jaap Dekker wordt door het bestuur in 2024 voorgedragen als voorzitter.

 

Daarmee ziet het rooster van aftreden er begin 2024 als volgt uit:

Naam Aantreden Aftreden Herkiesbaarheid
Marc van der Kolk, lid 2018 2024 Met 2/3 meerderheid*
Jessica Borst, voorzitter a.i. 2019 2023  
Jacko Westendorp, lid 2022 2025  
Oscar de Pauw, penningmeester 2023 2026  
Bart Zeven, secretaris 2023 2026  
Jaap Dekker 2024?   Verkiesbaar als voorzitter
       

 

 

 

 

* Volgens artikel 13 lid 1 van de Statuten is voor een derde termijn van 3 jaar een meerderheid van 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen nodig.

 

 1. Bestuursactiviteiten
  Jessica Borst, Bart Zeven en Dolph Stomphorst hebben de familie van onze oud-voorzitter Klaske van ’t Oever gecondoleerd in de Burgwalkerk en Dolph heeft de begrafenis van Klaske bijgewoond (februari 2023).
  Het bestuur heeft in 2023 acht maal vergaderd en twee maal een ALV georganiseerd.
  De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 16 maart 2023. Op deze vergadering namen de leden het volgende besluit: “met ingang van 1 januari 2024 wordt de contributie voor leden verhoogd naar €25,- en de contributie voor gezinsleden blijft €7,50. Blijkt deze verhoging niet toereikend, dan komt het bestuur met een nieuw voorstel naar de ledenvergadering.

Eén van de agendapunten betrof een wijziging van de statuten, noodzakelijk geworden door de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Ook voorzien de vernieuwde statuten in digitaal stemmen, mocht zich opnieuw een situatie voordoen als met corona. Aangezien hier een meerderheid van 2/3 van alle leden voor nodig was, en deze 2/3 meerderheid niet ter vergadering (van 16/3) aanwezig was, is een tweede ALV gehouden op 16 april 2023. Volgens art 19.4 van onze (oude en nieuwe) statuten is een besluit tot wijziging van de statuten in zo’n tweede ALV mogelijk als driekwart van de dan aanwezige leden instemt met de voorgestelde wijziging.
De statutenwijziging is op de 2e ALV op 16 april 2023 door alle 27 aanwezige leden akkoord bevonden.
In de Nieuwsbrief van juni werd vermeld dat de voorzitter en secretaris op 6 juni 2023 de gewijzigde statuten bij de notaris hebben ondertekend.

 

De plannen voor jeugdeducatie zijn eind 2023 verder ontwikkeld. Jessica Borst en Elviera Weelink hebben deze taak op zich genomen. We hebben in dit jaar twee (zeer) jeugdige leden mogen inschrijven, van wie er één al gepubliceerd heeft in onze Nieuwsbrief (over de bever). En we gaan de ALV voorstellen een speciaal jeugdtarief in het leven te roepen.

 

In maart is de Vogelzangcursus van start gegaan, die op veel belangstelling mocht rekenen, zoveel dat ook voor de maand maart (2024) een nieuwe cursus van start gaat o.l.v. bestuurslid Jacko Westendorp.

 

In 2022 hebben enkele bestuursleden uitvoerig met de gemeente en landschapsarchitect Karres en Brands gesproken en hen geadviseerd over de realisatie van het “natuurinclusieve” karakter van de  nieuwbouwlocatie “Reevedelta” (3200-3600 woningen langs de bypass). Dit heeft in het jaar 2023 een vervolg gekregen: in januari heeft Jessica een resumé aan de gemeente gestuurd van de punten die we eerder aanreikten. Het bestuur heeft Saskia Ruth (WUR) van de Zoogdierenvereniging verzocht de gemeente te informeren over de zoogdieren die in “Reevedelta” voorkomen. Eind 2023 hebben Onno Drent, Jaap Dekker en Bart Zeven op verzoek van de gemeente een “Zienswijze op de gebiedsvisie en OER Reevedelta” opgesteld. Deze is op 9 januari 2024 is overhandigd en op 1 februari besproken met Omgevingsmanager Patrick Gering en enkele ambtenaren van de gemeenten Kampen.

Het bestuur is ook aanwezig geweest bij de informatieavonden over de bouw van 24 “Flexwoningen” aan de Buitenbroeksweg, ter hoogte van Go Ahead – niet op uitnodiging van de gemeente, maar van inwoners.

Dit jaar is er een aantal zienswijzen, bezwaarschriften en beroepschriften ingediend door het bestuur – de meesten op initiatief van de Natuurbeschermingswerkgroep (Nbwg) – waarover steeds is gepubliceerd in de Nieuwsbrief. Hieronder volgt een overzicht:

 • Brandbrief aan gemeente (17/2) over de ophoping van plastic afval bij de Scheeresluis en een voorstel om dat probleem te lijf te gaan. De gemeente heeft daar niet op gereageerd.
 • Een WOO-verzoek inzake het Natura 2000-rietmoeras (Natuurcompensatiegebied) tussen Hanzelijn en Europarcs aan LNV, provincie Overijssel en het Europese Life. LNV heeft in september stukken gestuurd.
 • Herzieningsverzoek aan de provincie Overijssel inzake het fietspad over de Zwartemeerdijk op Kampereiland. Dit heeft geleid tot uitstel van de aanleg en tot nieuw onderzoek, dat duidelijk

 

 

 

 

maakte dat de dijkhoogtes in de plannen inderdaad afweken van de werkelijke dijkhoogtes d.w.z. lager waren. Daardoor biedt de dijk minder “afschermende werking” voor het direct achter de dijk liggende Natura 2000-gebied Zwartemeer. Het is onduidelijk hoe het verder gaat.

 • Zienswijze, bezwaarschrift, beroep en rechtstreeks beroep tegen het verlenen van omgevings-vergunningen door de gemeente aan het Hanzepaviljoen in Natura 2000-gebied. Op 14 december vond daarover een zitting plaats in rechtbank Overijssel (te Zwolle). De uitspraak van 16 februari 2024 verklaarde het beroep niet ontvankelijk (de termijn van de omgevingsvergunning was verstreken) en het rechtstreeks beroep ongegrond (we zijn gestruikeld over de tijdelijkheid van de vergunningen en de overtuiging van de rechtbank dat de Quickscan natuurwaarden afdoende aantoont dat de veranderingen “niet onomkeerbaar” zijn).
 • Zienswijze tegen het plaatsen van een windmolen met een ashoogte van 20 meter op een perceel aan de Van Hasseltweg i.v.m. het feit dat dat weidevogelcompensatiegebied is. De gemeente verklaarde de ingediende bezwaren “ongegrond”.

Een beroep van de Nbwg (niet voltallig) tegen deze “Beslissing op bezwaar” en een “Verzoek om voorlopige voorziening” zijn begin september niet ingediend bij de Rechtbank Overijssel omdat voorzitter en secretaris van mening waren dat het beroepschrift  “niet voldoende kwaliteit had – zo was er bijv. geen recente jurisprudentie opgenomen en werd niet ingegaan op de “beslissing op bezwaar” van de gemeente Kampen aan het adres van de vereniging.” (citaat uit de bestuurs-notulen)
Dit besluit heeft geleid tot wrijving tussen bestuur en Nbwg en twee gevolgen gehad:

1e Het bestuur heeft met Mr. Wertheim van Wertheim Advocaten te Zwolle afgesproken dat dat kantoor op verzoek van het bestuur “een kort juridisch advies (levert) van mijn kantoor over bijvoorbeeld nieuwe ruimtelijk plannen en natuurbestemmingen die van invloed zijn op de natuur in de IJsseldelta”.

2e Binnenkort spreken bestuur en Nbwg over de gang van zaken in september en de ontstane wrijving.

 

Zoals gebruikelijk is in het najaar 2023 een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend met het daarbij behorende Werkplan en begroting voor 2024. De gemeente heeft dit subsidieverzoek voor 2024 gehonoreerd  en €2871,- overgemaakt naar de rekening van de vereniging.

 1. Werkgroepen
  De afzonderlijke werkgroepen verzorgen ieder hun eigen jaarverslag, die zullen worden voorgelegd aan de ALV op 21 maart 2024.

 

 1. Publiciteit: Ratelaar, nieuwsbrief, website en banner(s)
  De Ratelaar is ook dit jaar drie keer uitgekomen: een special voor de ALV in de lente, een zomer/herfst nummer en een winternummer. De redactie bestond uit Kees de Kievid, eindredacteur, Oscar de Pauw en Henk de Vos (die Henk Dorgelo opvolgde). Henk de Vos zorgt ook voor de verspreiding. Een beperkt aantal instellingen ontvangt in het kader van PR de Ratelaar gratis. Steeds meer leden ontvangen de Ratelaar digitaal.

In het kader van de PR zijn er 2 banners opgehangen bij de stadsbrug om nieuwe (jonge) leden aan te trekken. Helaas is er 1 gestolen. De ander hangt vanaf het vroege voorjaar aan Kamper kant van de stadsbrug.

Af en toe haalt de natuurvereniging de pers. Zo werd in de Brug een artikeltje geplaatst over de Vogelzangcursus en werd in de Stentor geschreven over de rechtszitting van 14 december inzake het beroep tegen de omgevingsvergunning voor het Hanzepaviljoen in Natura 2000-gebied.
De vereniging heeft, zoals elk jaar, ook in 2023 op de Natuurspeelplaats gestaan tijdens het Full Color-festival – dit heeft enkele (jeugd)leden opgeleverd.

Marc van de Kolk, Suzanne Beurmanjer, Jessica Borst en Peter Schräder hebben de website vernieuwd met professionele ondersteuning door het bedrijf Zakelijk Bereikbaar. Marc van der Kolk en Oscar de Pauw verzorgen het beheer van  http://natuurverenigingijsseldelta.nl. Op deze (onze) site kunnen actuele berichten, verslagen, foto’s en informatie die voor de vereniging en werkgroepen van belang is, worden geplaats. Een reguliere Nieuwsbrief onder redactie van Jessica Borst en Suzanne Beurmanjer is vanaf de zomer van 2022 elke 2 maanden verschenen.
Ook is onze vereniging te vinden op www.groenbezig.nl achter de button “Ik zoek een groep of een initiatief”

 

 

 

 

en heeft de vereniging (Jessica) meegedraaid in de “Groene Loper Kampen”, een samenwerkingsverband van allerlei “groene bewonersinitiatieven”

 

 1. Lezingen

We organiseerden dit jaar drie lezingen: met de nieuwjaarsborrel kwam Lodewijk van Kemenade ons vertellen over het befaamde Zalkerbos. Mathiska Lont maakte ons op de eerste ALV wijzer over waterdiertjes. En Bert Wierda liet ons op de tweede ALV over het leven van nachtvlinders.

 1. Contacten met verwante organisaties

Met de afdeling Zwolle van de KNNV en met de Agrarische Natuurvereniging Camperland bestaan goede relaties. Contacten met natuurorganisaties en verenigingen zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON, etc. lopen via de werkgroepen.

De vereniging maakt bij gelegenheid gebruik van adviezen van Natuur en Milieu Overijssel en van Vogelbescherming en indien nodig van andere natuurorganisaties.

Met de Bijenvereniging Kampen e.o. zijn goede contacten, ook met het oog op educatie. Hetzelfde geldt voor de Kinderboerderij Cantecleer.

Met de werkgroep Schone Rivieren (een initiatief van IVN Natuureducatie) is blijvend contact opgebouwd met het oog op het opschonen van een gedeelte van de IJsseloever (tussen de Molenbrug en het Reevediep).

De samenwerking met de bibliotheek wordt gecontinueerd, wat vanwege de samenwerking met de Stadkamer Zwolle wellicht leidt tot aanvullende buitenlessen.

 

 1. Sponsoring
  CameraNu.nl te Urk ondersteunt onze vereniging met een financiële bijdrage. Dit bedrijf wil ook voor de uitnodiging en betaling van bekende sprekers zorgen. Nico Goosen en Oscar de Pauw onderhouden voor ons het contact. Leden krijgen 5% korting op de aanschaf van kijkers enz. (niet op camera’s) in ruil voor een advertentie in de Ratelaar en per 1 januari 2024 in de (digitale) Nieuwsbrief

 

 

Namens het bestuur, Jessica Borst, voorzitter a.i. en Bart Zeven, secretaris  (5 maart 2024)

Licht gewijzigd (pt 5, 2e zin) op de ALV van 21-03-2024