Jaarverslag Natuur Beschermings Werkgroep over 2023

Jaarverslag Natuurbeschermingswerkgroep over 2023

Het afgelopen kalenderjaar 2023 heeft de Natuurbeschermingswerkgroep (Nbwg) zich met de  volgende zaken bezig gehouden, die uiteraard allemaal te maken hebben met natuurbescherming. De werkgroep heeft regelmatig een bericht over de activiteiten geplaatst in de Nieuwsbrief en in de Ratelaar.

Natuurcompensatie
Overheden moeten compensatie regelen voor gebieden waar natuur verloren gaat door ruimtelijke ontwikkelingen. Het Natura 2000-rietmoeras tussen Hanzelijn en Europarcs is zo’n compensatiegebied. De Nbwg heeft in april een WOO-verzoek (WOO = Wet Open Overheid) ingediend bij de provincie Overijssel en het Ministerie van LNV met vragen die als doel hebben te achterhalen of deze natuurcompensatie is geslaagd – het aangeplante riet in het rietmoeras doet het slecht en is deel niet opgekomen. Eind september kregen we een bestand met zo’n 1500 pagina’s informatie van LNV. Een uitnodiging van Staatsbosbeheer om met een boswachter het rietmoeras te bezoeken is blijven liggen.

Windmolens en zonneparken
De Nbwg heeft een zienswijze/bezwaarschrift ingediend tegen de oprichting van een windmolen met een ashoogte van 20 meter in het weidevogelcompensatiegebied langs de bypass. De gemeente heeft dit bezwaarschrift als “ongegrond” gekwalificeerd. De Nbwg (niet voltallig) wilde daarop in augustus-september een ”Beroep bij de rechtbank tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een windmolen met as-hoogte 20m” indienen. Voorzitter Jessica Borst en secretaris Bart Zeven hebben dit niet beroep niet ondertekend en ingestuurd (voor de motivering, zie het verslag van het bestuur over 2023).
In de gemeenteraad van 14 december stond op de agenda het plan van RWE om een zonnepark van 12 ha aan te leggen aan de Hagedoornweg in IJsselmuiden (weidevogelgebied aan de rand van de Koekoek). Het plan is uiteindelijk van de agenda gehaald en zal in februari 2024 worden besproken. Omdat het Natuuronderzoek van RWE bij de aanvraag foute aantallen weidevogels bevatte heeft de Nbwg in december via de griffie aan raad en wethouder de juiste aantallen toegestuurd. De waarnemingen zijn gedaan door Henk Klasen van de Weidevogelwerkgroep en zijn ook te vinden op de Boerenlandvogel-monitor.

Fietspad over de Zwartemeerdijk
Op basis van een deels onjuiste Natuurtoets onder dit plan voor een fietspad heeft de Nbwg samen met de betrokken pachters in het najaar een herzieningsverzoek ingediend bij provincie en gemeente. De provincie heeft de zaak opnieuw beoordeeld en op 13 juni 2023 een nieuwe beschikking toegestuurd. Belangrijkste zin daarin is “het hoogteverschil tussen fietspad en kruin dijk is hierdoor op een deel van het traject met het fietspad op teen van de dijk lager dan 1.80 meter, namelijk rond de 1.50 meter.” De gemeente moet dus óf het fietspad aanleggen op een hoogte van -0,30 meter (NAP) om de “afschermende werking” van de dijk te realiseren of een nieuwe vergunning aanvragen bij de provincie. Het is onduidelijk hoe het verder gaat.

 

Paviljoen Hanzezicht
In 2021, 2022 en 2023 heeft de Nbwg zich bezig gehouden met de in 2021 en 2023 verleende (tijdelijke, twee jaar geldende) omgevingsvergunningen aan Paviljoen Hanzezicht, dat is neergezet op het befaamde “Koestrandje” aan de IJssel. Het strandje maakt deel uit van Natura 2000-gebied Rijntakken, onderdeel Uiterwaarden IJssel.
Op 14 december 2023 diende het beroep van de natuurvereniging tegen de “Beslissing op bezwaar” en het rechtstreeks beroep tegen de in 2023 afgegeven 2e tijdelijke vergunning van de gemeente Kampen voor de rechtbank Overijssel. Deze “Beslissing op bezwaar” (van 1 maart 2022) verklaarde de eerder door de vereniging ingediende bezwaren ongegrond.
Ter zitting ging het vooral over de gebrekkige kwaliteit van de gedane natuuronderzoeken. De rechter deelde mee dat de uitspraak over 6 weken zou afkomen. Per post kwam het bericht dat de uitspraak uiterlijk 14 februari 2024 zal worden gedaan. We wachten af.
De gemeente heeft ten behoeve van het paviljoen het “Bestemmingsplan Buitengebied 2014, 13e herziening Stadsstrand” gewijzigd – deze wijziging lag ter inzage van 1-10 tot 23-11-2023.  Hiermee krijgen de initiatiefnemers permanent toestemming om op het “koestrandje” van 1 april tot 1 november een horeca-gelegenheid te exploiteren.
Er is nog een mogelijkheid om rechtstreeks in beroep te gaan zodra het bestemmingsplan is vastgesteld.

 

Opgesteld door Bart Zeven