Natuurbeschermingswerkgroep

uitzicht vanaf de Eilandbrug (foto: Anton Sollie)

De natuurbeschermingswerkgroep

a.  ontwikkelt voorstellen, gericht op bescherming en ontwikkeling van natuur en milieu en op versterking van de kwaliteit van de natuurbeleving in de gemeente Kampen;

b.  komt, onder meer met gebruikmaking van de mogelijkheden van wet- en regelgeving, in actie als economische en ruimtelijke ontwikkelingen natuurwaarden en milieu aantasten of dreigen aan te tasten;

c. past de onder a en b genoemde activiteiten in lijn met de activiteiten uit voorgaande jaren met name toe op ontwikkelingen in de IJsseldelta Zuid (Hanzelijn, bypass, N 50, woningbouw, windturbines) en op ontwikkelingen betreffende het Nationale Landschap IJsseldelta;

d.  kan, gevraagd en ongevraagd en al dan niet op onderdelen, een bijdrage leveren aan het uitwerken van plannen van overheidsorganen die natuur en milieu in de IJsseldelta betreffen. Dit betreft in het bijzonder de uitwerkingen van de door de gemeenteraad vastgestelde visie op het Groene Hart, inclusief het plantsoen;

e.  neemt deel aan inspraakprocedures die te maken hebben met natuur, milieu en ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Kampen;

f    vertegenwoordigt de vereniging of laat zich vertegenwoordigen in gremia die activiteiten ontwikkelen, gerelateerd aan de doelstellingen van de vereniging;

g.  continueert het onderzoek naar de mogelijkheden die de aanwijzing van de IJsseldelta tot Nationaal Landschap bieden voor de versterking van de natuurwaarden en natuurbeleving in de IJsseldelta. Concreet valt hier te denken aan het project om de natuurkwaliteiten van de sloten in het Nationale Landschap te verhogen;

h.  participeert in het beheer van de natuurcompensatiegebieden aan de Rechterveldweg en de Noorderrandweg;

i.   werkt waar dat bevorderlijk is voor de realisering van doelstellingen samen met verwante organisaties, in het bijzonder met Natuur en Milieu Overijssel en met de afdeling Zwolle van de KNNV.

De werkgroep vergadert maandelijks op De Hooizolder.

Contactpersoon: Dolph Stomphorst, 06-53711671, e-mail ajstomphorst@planet.nl