3. Jaarverslag 2019

1. Inleiding

Dit verslag biedt een beknopt overzicht van de verenigings- en bestuursactiviteiten. Hiermee legt het bestuur verantwoording af aan de leden, bijeen in de algemene ledenvergadering, over beleid en uitvoering van het werkplan en aan de gemeente als verstrekker van subsidie. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059185 en door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege deze status wordt dit verslag met de jaarrekening ook op de website van de vereniging geplaatst.De verenigingsactiviteiten spelen zich vooral af in de werkgroepen van de vereniging. Het betreft de vogelwerkgroep met de weidevogelbeschermingswerkgroep, de plantenwerkgroep en de natuurbeschermingswerkgroep. De werkgroepen hebben elk afzonderlijk hun activiteiten in een eigen verslag verantwoord. Deze verslagen zijn een integraal onderdeel van dit jaarverslag. Alle verslagen worden in de Ratelaar gepubliceerd en op de algemene ledenvergadering in maart vastgesteld.

2. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur kan statutair 7 leden tellen. Het bestaat (eind 2019) uit de volgende personen:

Koek, (Herman) voorzitter;

Kamphuis (Barend), secretaris;

J. Rensen (Hans), penningmeester

J.E. Borst (Jessica), lid

Drent (Onno), lid

van der Kolk (Marc), lid

O.C.F. de Pauw (Oscar), lid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

In 2019 zijn Henk de Vos en Jan Boddeüs afgetreden en op de ALV voor hun inzet in het bestuur hartelijk bedankt. Jan heeft een belangrijke rol in het bestuur vervuld als klankbord voor ideeën. Henk heeft vele jaren de Vogelwerkgroep vertegenwoordigd, zich ingezet voor excursies en voor de cursussen. Beiden zijn van veel betekenis geweest voor onze vereniging.

Marc, Onno en Oscar zijn op de ALV 2019 officieel verkozen, nadat zij al voor langere of kortere in het bestuur hadden meegedraaid. Op deze ALV stelde ook Jessica zich beschikbaar voor het bestuur en ook zij is door de ALV verkozen. Barend is na 3 jaar herkozen als secretaris. Het bestuur is had daarmee het beoogde aantal van 7 leden. Herman heeft inmiddels aangekondigd niet meer herkiesbaar te zijn na afloop van zijn tweede termijn als voorzitter in 2020. Daarmee ziet het rooster van aftreden er als volgt uit:

Naam Aantreden Aftreden Herkiesbaarheid
Herman Koek 2014 2020 Niet herkiesbaar
Barend Kamphuis 2016 2022 Met 2/3 meerderheid*
Hans Rensen 2018 2021 Herkiesbaar
Marc van der Kolk 2018 2021 Herkiesbaar
Onno Drent 2019 2022 Herkiesbaar
Oscar de Pauw 2019 2022 Herkiesbaar
Jessica Borst 2019 2022 Herkiesbaar

3. Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft 7 keer vergaderd. Standaardonderdelen van de agenda zijn de werkzaamheden van de werkgroepen. Een aantal maal is met een vertegenwoordiging uit de Natuurbeschermingswerkgroep vergaderd. Op 19 maart 2019 is de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Binnen het bestuur is het afgelopen jaar veel energie besteed aan het verbeteren van de pr en aan het ontwikkelen van plannen voor jeugdeducatie.

De ledenadministratie van de vereniging wordt verzorgd door Marjo van der Sluijs. De vereniging telde december 2019 151 gewone en 12 gezinsleden. Onze penningmeester Hans Rensen is tevens beheerder van De Hooizolder, ons thuishonk aan de Groenestraat nr. 94.

Zoals gebruikelijk is in het najaar 2019 een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend met het daarbij behorende Werkplan en begroting 2020. Dit werkplan en de begroting worden ook besproken op de ledenvergadering voorjaar 2020. De subsidie van de gemeente over 2019 is zoals gebruikelijk in twee termijnen ontvangen.

Het bestuur ontving een mooie gift van het lid Herman Harder, ter gelegenheid van een jubileumviering: ruim € 500, te besteden aan educatie van jeugd in de leeftijd van het voortgezet onderwijs.

4. Werkgroepen

De afzonderlijke werkgroepen verzorgen ieder hun eigen jaarverslag. Vandaar hier slechts een korte aanduiding van hun werk in 2019.

De Natuurbeschermingswerkgroep heeft verschillende procedures gevoerd. Vooral de beide procedures bij de Raad van State rond het Reevediep (met betrekking tot de doorgaande vaarverbinding en met betrekking tot het bestemmingsplan voor het dorp Reeve) vroegen veel inzet. Helaas kwam vlak voor Kerst het bericht dat in beide procedures de beroepen ongegrond zijn verklaard.

De Vogelwerkgroep heeft geregeld excursies georganiseerd. Ook was er weer een succesvolle Vogelcursus. De Weidevogelbeschermingswerkgroep blijft zich inzetten voor betere broedresultaten van onze weidevogels.

Ook de Plantenwerkgroep organiseerde weer allerlei excursies. Bovendien waren sommige leden van deze werkgroep betrokken bij plannen voor een meer ecologisch verantwoord beheer van het Kamper groen.

5. Ratelaars, nieuwsbrief, website

De Ratelaar is 3 keer uitgekomen. De redactie bestaat uit Herman Koek, Kees de Kievid, eindredacteur, en Henk Dorgelo. Henk zorgt ook voor de verspreiding. Het is een mooi blad met verslagen van excursies, boekbesprekingen, natuurfoto’s etc.  Een beperkt aantal instellingen ontvangt in het kader van PR de Ratelaar gratis.

Vanaf 2018 is het mogelijk te kiezen voor het ontvangen van alleen de digitale versie. Hiervan inmiddels ruim gebruikt gemaakt, waardoor er minder Ratelaars gedrukt hoeven te worden. Versterking van het redactieteam is wenselijk, volgens het bestuur.

Heleen Strikkers verzorgt in samenwerking met Oscar de Pauw de website. Dit team verstuurt ook actuele berichten en mededelingen als Nieuwsbrief per e-mail naar de leden van e-mailgroep IJsseldelta. Aanmelden voor deze groep kan op info@natuurverenigingijsseldelta.nl. Daarnaast zorgt dit team voor het up-to-date houden van onze website https://natuurverenigingijsseldelta.nl. Op deze site kunnen actuele berichten, verslagen, foto’s en voor de vereniging en werkgroepen van belang zijnde informatie kunnen worden geplaatst. Ook heeft vereniging een pagina op www.groenbezig.nl.

6. Lezingen

Dit jaar zijn de volgende 4 lezingen georganiseerd:

17 januari 2019 natuurfotograaf Jan Vermeer over Keizerspinguïns, Afrika en de Veluwe. Gesponsord door CameraNu.nl. In de plaats van een voorgenomen lezing door Klaas de Jong, die moest afzeggen wegens ziekte.

19 maart 2019 (na de ALV) Benno ten Brinke, Vogels op de begraafplaatsen

28 mei 2019 Martijn de Jonge, De Zeearend

5 november 2019, Klaas de Jong, inmiddels gelukkig hersteld, over zijn ervaringen met het tv programma ‘In de ban de condor’ en (na de pauze) over de vogels op Texel. Gesponsord door CameraNu.nl.

7. Contacten met verwante organisaties

Met de afdeling Zwolle van de KNNV en met de Agrarische Natuurvereniging Camperland is een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd. De samenwerking krijgt vooral vorm in de natuurbeschermingswerkgroep. Hierin wordt ook samengewerkt met de werkgroep Zwartendijk. Zienswijzen en bezwaarschriften worden waar zinvol en mogelijk gezamenlijk ingediend. De freelance medewerker van Camperland is lid van onze vereniging en participeert ook in de natuurbeschermingswerkgroep. Met de rentmeester van Noorderstaete Rentmeesters, die zich bezighoudt met het beheren van de bezittingen van de Stadserven, wordt jaarlijks in een constructieve sfeer overleg gevoerd over natuurzaken op het Kampereiland. Contacten met natuurorganisaties en verenigingen zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON, etc. lopen via de werkgroepen.

De vereniging maakt bij gelegenheid gebruik van adviezen van Natuur en Milieu Overijssel en van Vogelbescherming en indien nodig van andere natuurorganisaties.

8. Sponsoring

CameraNu.nl te Urk ondersteunt onze vereniging met een financiële bijdrage en het uitnodigen van interessante sprekers.

Namens het bestuur,

  1. H. Koek, voorzitter
  2. B. Kamphuis, secretaris