3. Jaarverslag 2016

1. Inleiding

Dit verslag biedt een beknopt overzicht van de verenigings- en bestuursactiviteiten. Hiermee legt het bestuur verantwoording af aan de leden, bijeen in de algemene ledenvergadering, over beleid en uitvoering van het werkplan en aan de gemeente als verstrekker van subsidie. De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40059185 en door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanwege deze status wordt dit verslag met de jaarrekening ook op de website van de vereniging geplaatst.

De verenigingsactiviteiten spelen zich vooral af in de werkgroepen van de vereniging. Het betreft de vogelwerkgroep met de weidevogelbeschermingswerkgroep, de plantenwerkgroep en de natuurbeschermingswerkgroep. De werkgroepen hebben elk afzonderlijk hun activiteiten in een eigen verslag verantwoord. Deze verslagen zijn een integraal onderdeel van dit jaarverslag. Alle verslagen worden in de Ratelaar gepubliceerd en op de algemene ledenvergadering in maart vastgesteld.

2. Samenstelling van het bestuur

Het bestuur kan statutair 7 leden tellen. Het bestaat thans (februari 2017) uit de volgende personen:

  1. Koek, (Herman) voorzitter;
  2. Kamphuis (Barend), secretaris;
  3. Sollie – Post (Rita), penningmeester;
  4. J. de Vos (Henk), algemeen adjunct;

J.C. Boddeus (Jan), lid;

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.

Op de jaarvergadering in maart 2015 is Herman Koek conform de procedure, vermeld in art. 13 lid 1 van de statuten, als voorzitter gekozen. Het bestuur streeft er naar om het aantal bestuursleden uit te breiden tot 7, waarbij drie van de bestuursleden een werkgroep vertegenwoordigen. Het is echter ook dit jaar weer niet gelukt om de bestaande vacatures op te vullen. Henk de Vos vertegenwoordigt de vogelwerkgroep. De plantenwerkgroep en de natuurbeschermingswerkgroep zijn niet in het bestuur vertegenwoordigd.

3. Bestuursactiviteiten

Het bestuur heeft 8 keer vergaderd. Standaardonderdelen van de agenda zijn de werkzaamheden van de werkgroepen

De ledenadministratie van de vereniging wordt verzorgd door M. van Rossum (Marc). De vereniging telde eind 2016 143 gewone en 10 gezinsleden. Het ledental is stabiel maar vergrijst. Onze penningmeester Rita Sollie is tevens beheerder van De Hooizolder, ons thuishonk aan de Groenestraat nr. 94.

Zoals gebruikelijk is in het najaar 2016 een subsidieverzoek bij de gemeente ingediend met het daarbij behorende Werkplan en begroting 2017. Dit werkplan en de begroting worden ook besproken op de ledenvergadering voorjaar 2017. De subsidie van de gemeente over 2016 is zoals gebruikelijk in twee termijnen ontvangen.

4. Ratelaar, nieuwsbrief, website

De Ratelaar is 3 keer uitgekomen. Vanwege ziekte van de eindredacteur verscheen het nummer van december 2016 pas in januari 2017. Het bestuur is dankbaar dat dit nummer met slechts zo geringe vertraging kon verschijnen. De redactie bestaat uit Herman Koek, Kees de Kievid, eindredacteur, en Henk Dorgelo. Henk zorgt ook voor de verspreiding. De vele reacties op de Ratelaar in kleur blijven zonder uitzondering positief tot sterk positief. Een beperkt aantal instellingen ontvangt in het kader van PR de Ratelaar gratis. Daarnaast sturen we een exemplaar naar het stadsarchief.

Dit jaar is besloten van leden die de Ratelaar per post ontvangen een bijdrage te vragen van € 6. Bovendien is een proef gestart met een digitale versie van de Ratelaar, zowel uit overwegingen van duurzaamheid als vanwege kostenbesparing. Versterking van het redactieteam is wenselijk, volgens het bestuur.

Heleen Strikkers houdt voor de vereniging de website bij en verstuurt actuele berichten en mededelingen als Nieuwsbrief per e-mail naar de leden van e-mailgroep IJsseldelta. De groep telde eind 2016 106 leden en 16 overigen. Aanmelden voor deze groep kan op info@natuurverenigingijsseldelta.nl. Daarnaast zorgt zij voor het up to date houden van onze website http://natuurverenigingijsseldelta.nl. De vereniging beschikt met deze site over een visueel fraaie site met een heldere structuur waarop zaken als actuele berichten, verslagen, foto’s en voor de vereniging en werkgroepen van belang zijnde informatie kunnen worden geplaatst.

Inmiddels heeft Oscar de Pauw zich ingewerkt, zodat er een back-up is voor Heleen. Hij zal in eerste instantie het verstrekken van nieuws met betrekking tot de vogelwerkgroep op zich nemen, zowel via de nieuwsbrief als via de website.

Oscar is ook via het e-mailadres info@natuurverenigingijsseldelta te bereiken.

5. Jubileum

Op 17 september is het 50-jarig jubileum van de vereniging op grootse wijze gevierd. Er was een jubileumcommissie gevormd bestaande uit de Jessica Borst, Hans Houkema, Kees de Kievid en Klaske van ’t Oever. Deze commissie heeft financiële middelen weten te werven bij leden. Ook de ANV Camperland kwam met een grote gift over de brug. Dit maakte het mogelijk om zonder extra kosten voor de vereniging een boottocht te organiseren met de Veerman van Kampen naar IJsseloog. Op IJsseloog kregen we een lezing van een medewerker van Rijkswaterstaat en konden we een wandeling over het eiland maken. De commissie heeft gezorgd voor een perfecte organisatie van de dag. Vele leden hebben ervan kunnen genieten. De boot zat stampvol! Bovendien heeft de jubileumtocht voor een aantal nieuwe leden gezorgd, naar het zich laat aanzien een stuk of zes.

6. Lezingen

Dit jaar zijn er drie lezingen georganiseerd. Op de ledenvergadering van 10 maart hield Bennie van den Brink een lezing ‘Met de zwaluwen mee naar Botswana’. Op 14 april bood CameraNu ons een lezing aan door de internationaal bekende natuurfotograaf Jan Vermeer, in De vier Jaargetijden. Op 27 oktober was er een lezing ‘De blauwe flits, over het leven van ijsvogels’ door Jelle Harder vanuit de IJsvogelwerkgroep Gooi- en Vechtstreek. Deze lezing trok veel belangstellenden, ook van buiten de vereniging.

7. Contacten met verwante organisaties

Met de afdeling Zwolle van de KNNV en met de Agrarische Natuurvereniging Camperland is een goede samenwerkingsrelatie opgebouwd. De samenwerking krijgt vooral vorm in de natuurbeschermingswerkgroep. Zienswijzen en bezwaarschriften worden waar zinvol en mogelijk gezamenlijk ingediend. De freelance medewerker van Camperland is lid van onze vereniging en participeert ook in de natuurbeschermingswerkgroep. Met de rentmeester van Noorderstaete Rentmeesters, die zich bezig houdt met het beheren van de bezittingen van de Stadserven, wordt jaarlijks in een constructieve sfeer overleg gevoerd over natuurzaken op het Kampereiland. Contacten met natuurorganisaties en verengingen zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON, etc. lopen via de werkgroepen.

De vereniging maakt bij gelegenheid gebruik van adviezen van Natuur en Milieu Overijssel en van Vogelbescherming en indien nodig van andere natuurorganisaties.

8. Sponsoring

CameraNu te Urk sponsort onze vereniging voor een bescheiden bedrag.

Namens het bestuur,

  1. Koek, voorzitter
  2. Kamphuis, secretaris